شبکهها و انتقال

در این سیستم، پیونده از دو قسمت، که قسمت کوچکتر آن، حدود یک چهارم کل پیونده است و جنس آن از آلومینیوم یا چدن گرافیتی میباشد، تشکیل شده است. این دو قسمت بوسیلهی پیچ به یکدیگر متصل میشوند. برای بستن پیچها از یک قطعهی ریختهگری شده، استفاده میشود (شکل۲-۲۸). اگر برای ساخت این قطعه از فولاد استفاده شود، به منظور گالوانیزه کردن قطعه، سوراخی بر روی آن قرار داده میشود.
شکل ۲-۲۸- قسمت انتهایی اعضای فولادی
قطر این پیوندهها، mm110، mm135 و mm162 بوده و ضخامت جدار آنها از mm4 تا mm20، میباشد. قطر اعضای آلومینیومی از mm40 تا mm150 و با ضخامت از mm 3 تا mm10 میباشد. در صورتی که این اعضا از فولاد ساخته شوند، دارای قطری حدود mm 38 تا mm 194 و ضخامت جدار mm 2 تا mm 4 خواهند بود. این سیستم میتواند در چلیکها و گنبدها بکار رود[۱۵].
۲-۲-۱-۲-۴- سیستم پیونده نیامی کاسان (آکام فلز):
این سیستم توسط شرکت ایرانی آکام فلز ارائه شده است. در این سیستم، اجزایی مانند پیونده نیامی، اعضای لولهای، پیچها و واشرها وجود دارند. این سیستم نیز مانند سایر پیوندههای نیامی، دارای یک قسمت باز برای بستن پیچها میباشد(شکل۲-۲۹).
شکل ۲-۲۹- سیستم نیامی کاسان
تولید این سیستم، به روش فورجکاری صورت میگیرد. قطر لولههای مورد استفاده در این سیستم از mm60 تا mm 216 تغییر میکند. در این سیستم نیز برای بهبود سطح تماس واشرها و پیونده، سطح آنها را به صورت منحنی میسازند[۱۵].
۲-۲-۱-۳- سیستم پیونده صفحهای:
در این سیستمها از پیوندهی صفحهای، پیچها و مهرهها استفاده میشود. تفاوت این سیستم با سیستم گویسان، در نحوهی انتقال نیرو است. در سیستم گویسان، نیرو از طریق ایجاد کشش یا فشار در پیچها و انتهای اعضا منتقل میشود، ولی در سیستم پیوندهی صفحهای، انتقال نیرو از طریق برش از پیچ به پیونده منتقل میشود. این سیستم در شکلهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره میشود.
۲-۲-۱-۳-۱- سیستم پیوندهی صفحهای کیای تراس۲:
این سیستم در شبکههای دولایهی مربع روی مربع کاربرد دارد. پیوندهی آن از یک صفحهی غیرتخت تشکیل شده است که با اتصال دو پیچ، به هر عضو متصل میشود (شکل ۲-۳۰).
شکل ۲-۳۰- اجزای سیستم کیای تراس
۲-۲-۱-۳-۲- سیستم پیوندهی صفحهای پاور استرات۳:
این سیستم در شبکههای چندلایه، شبکههای قطری و شبکههای مثلثی کاربرد دارد. پیوندهی آن از یک صفحهی تخت تشکیل شده است که اعضا از طریق یک پیچ و دو زایدهی برشگیر، به پیونده متصل میشوند (شکل۲-۳۱).
شکل ۲-۳۱- اجزای سیستم پاور استرات
۲-۲-۱-۳-۳- سیستم پیوندهی صفحهای یونی استرات:
این سیستم در شبکههای چندلایه مسطح مربع روی مربع کاربرد دارد. پیوندهی بکار رفته در این سیستم، همانند سیستم کیای تراس، یک صفحهی غیرتخت تشکیل شده است و برای اتصال اعضا به پیونده، از یک پیچ و دو برشگیر، استفاده شده است (شکل۲-۳۲).
شکل ۲-۳۲- اجزای سیستم یونی استرات
۲-۲-۱-۳-۴- سیستم پیوندهی صفحهای تمکور:
این سیستم توسط یک شرکت آمریکایی، جهت ساخت گنبدها ارائه شده است. معمولاً برای ساخت اجزای آن از آلومینیوم استفاده میشود. این سیستم از صفحات آلومینیومی، اعضای I شکل آلومینیمی و پیچهای آلومینیومی یا فولادی ضدزنگ تشکیل شده است (شکل ۲-۳۳).
شکل ۲-۳۳- اجزای سیستم تمکور
این سیستم بیشتر در ساخت گنبدهای تکلایه با پانل مثلثی کاربرد دارد. از این سیستم، میتوان در دهانههای ۱۲ تا ۱۳۰ متر استفاده کرد[۱۵].
۲-۲-۱-۳-۵- سیستم پیوندهی صفحهای اُکتا تیوب:
این سیستم شامل یک صفحهی هشتضلعی، دو نصف صفحه هشتضلعی، اعضای لولهای با انتهای له شده۲، پیچ و مهره میباشد. در این سیستم صفحات به هم جوش شده و اعضا بوسیلهی پیچ به صفحات متصل میشوند (شکل۲-۳۴).
شکل ۲-۳۴- اجزای سیستم اُکتا تیوب
از این سیستم میتوان در شبکههای چندلایه، گنبدها و چلیکها استفاده کرد.