تحقیق دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی مقایسه عوامل مؤثر بر انتخاب برندهای چسب موجود …

نمایه ارزش ویژه نام و نشان تجاری هتل= رضایت+نیت بازده+ادراک ارزش+ترجیح نام و نشان تجاری+آگاهی از نام و نشان تجاری

دیدگاه مالی

سیمون وسول لیوان (۱۹۹۳)

جریانهای نقدینگی تدریجی که به محصولات دارای نام و نشان تجاری تعلق میگیرد

ارزش ویژه نام و نشان تجاری= داراییهای ناملموس- (عوامل غیرنام و نشان تجاری+ ساختار صنعت ضدرقابت)

دیدگاه جامع

فارکوهار (۱۹۸۹)

ارزش افزودهای که با آن یک نام و نشان تجاری مشخصی به یک محصول اعطا میکند

ارزیابی واکنشی بر روی دیدگاه مشتری، شرکت، داد و ستد

دیسون و همکاران (۱۹۹۶)

وفاداری به نام و نشان تجاری، و نگرش نسبت به نام و نشان تجاری

مدل ارزش مصرف کننده: ادراک هزینه- وزن مصرف

موتامینی و شاه روکهی (۱۹۹۸)

ارزش ویژه نام و نشان تجاری

درآمدهای خالص نام و نشان تجاری

(منبع: خورشید و ذبیحی، ۱۳۸۹: ۱۹)
مطالعات ارزیابی و سنجش ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری اساساً بر زیرساختهای مفهومی ارائه شده از سوی پیشگامان مدیریت مانند آکر، کلر و یو بنا شده است. با توجه به این که چندین روش برای سنجش ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده یا بازاریابی از طرف پژوهشگران مطرح شده است که بعضی مبتنی بر صفات و ویژگیها و بعضی مبتنی بر ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند بوده است؛ در مورد سنجش ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده، مدل آکر که در سال ۱۹۹۱ ارائه شد، یکی از بهترین تئوریهای ارائه شده مورد پذیرش قرار گرفته است. وی برای سنجش ارزش ویژه برند، پنج گروه از داراییها و تعهدات مرتبط با برند که ارزشی را به محصول یا خدمت ارائه شده از طرف یک شرکت به مشتریان خود اضافه یا کسر میکند را مشخص میکند.
این پنج گروه شامل:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  1. آگاهی برند؛
  2. تداعی از برند؛
  3. کیفیت ادراک شده از برند؛
  4. وفاداری به برند؛
  5. سایر داراییهای برند مانند کانال توزیع است (میرا و کریمی هریسی، ۱۳۹۱: ۱۱۰).

کیفیت ادراک شده