شکل شماره ۲-۲۹- سیستم نیامی کاسان …………………………………………………………………………………………………………………۲۴
شکل شماره ۲-۳۰- اجزای سیستم کیای تراس ………………………………………………………………………………………………………۲۵
شکل شماره ۲-۳۱- اجزای سیستم پاور استرات ……………………………………………………………………………………………………….۲۶
شکل شماره ۲-۳۲- اجزای سیستم یونی استرات ……………………………………………………………………………………………………..۲۶
شکل شماره ۲-۳۳- اجزای سیستم تمکور …………………………………………………………………………………………………………………۲۷
شکل شماره ۲-۳۴- اجزای سیستم اُکتا تیوب …………………………………………………………………………………………………………..۲۷
شکل شماره ۲-۳۵- اجزای سیستم تری دیماتیک ……………………………………………………………………………………………………۲۸
شکل شماره ۲-۳۶- اجزای سیستم توراس گِستو ………………………………………………………………………………………………………۲۸
شکل شماره ۲-۳۷- اجزای سیستم پراتو …………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
شکل شماره ۲-۳۸- اجزای سیستم تریودتیک …………………………………………………………………………………………………………..۳۰
شکل شماره ۲-۳۹- انواع مختلف پیونده در سیستم تریودتیک ………………………………………………………………………………..۳۰
شکل شماره ۲-۴۰- اجزای سیستم اُکتا پلیت …………………………………………………………………………………………………………..۳۱
شکل شماره ۲-۴۱- اجزای سیستم نودوس ……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
شکل شماره ۲-۴۲- اجزای سیستم SDC ………………………………………………………………………………………………………………..32
شکل شماره ۲-۴۳- اجزای یک واحد سیستم Space Deck ………………………………………………………………………………..32
شکل شماره ۲-۴۴- نحوهی مونتاژ واحدهای سیستم Space Deck …………………………………………………………………….33
شکل شماره ۲-۴۵- مراحل مونتاژ سازه با استفاده از سیستم Space Deck ……………………………………………………….33
شکل شماره ۲-۴۶- اجزای یک واحد سیستم یونی بت …………………………………………………………………………………………….۳۴
شکل شماره ۲-۴۷- سیستم یونی بت ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
شکل شماره ۲-۴۸- اجزای سیستم کیوبیک ……………………………………………………………………………………………………………..۳۵
شکل شماره ۲-۴۹- جزئیات هر یک از اجزای سیستم کیوبیک ……………………………………………………………………………….۳۵
شکل شماره ۲-۵۰- سیستم هارلِی …………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
شکل شماره ۲-۵۱- اجزای سیستم هارلِی …………………………………………………………………………………………………………………۳۶
شکل شماره ۲-۵۲- صفحات تقویتی در سیستم هارلِی …………………………………………………………………………………………….۳۷
شکل شماره ۳-۱- حداکثر خرابی کلی d(i) مربوط به خرابی اولیهیi …………………………………………………………………….41
شکل شماره ۳-۲- خرابی پیشرونده کلوچه مانند در ساختمانی ۱۰ طبقه در پاکستان …………………………………………..۴۳