معرفی: این درس به آموزش طراحی انواع برگ درخت پرداخته است. و در ادامه درس نمونههایی از کاربرد برگها را در هنرهای سنتی آورده است. و در پایان درس شکل سازی با برگ درخت آموزش داده شده است.
هدف: در کتاب روش تدریس هنر اهداف مورد نظر به این ترتیب می باشند: “آشنایی دانش آموزان با: روش ترسیم برگهای مختلف، نقش و نگارهای الهام گرفته از برگ، جستجوهای تازه برای کاربردهای جدید” ( هراتی و حاجی آقاجانی،۱۳۶۸: ۵۴).
در صفحهی ۳۶ کتاب تصویر چند نقش آمده (شکل شماره۱۳)که در کتاب روش تدریس هنر تصویر بالا سمت راست را نقش گچبری دورهی ساسانی در جزیرهی کیش میداند و نقش پایین صفحه را مخصوص گلیم و فرشهای دست باف معرفی کرده است (همان:۵۵).
شکل ۱۳، کاربرد برگها در نقوش سنتی ( کتاب هنر اوّل،۱۳۹۰ : ۳۶).
در تمامی تصاویر برگ به خوبی نمایان است که به صورت ساده شده درآمده است. دو تصویر پایین دارای جزییات میباشند. نمایش کاربردهای مختلف برگ در هنرهای سنتی از ویژگیهای مهم این تصاویر می باشد. تصویر بالا سمت راست در شکل شماره ۱۳نقش گچ بری دورهی ساسانی میباشد و تصویر کنار آن مربوط به کاربرد برگ در طراحی گُلهای قالی میباشد. طرحهای سوّم وچهارم نیز نمونههایی از برگهای سنتی در نقوش قالی میباشند(پوپ،۱۳۸۷ : ۲۷۶۸).
در صفحهی بعد تصویر یک قالی آورده شده(شکل شماره۱۴) که همانند دیگر تصاویر فاقد مشخصات میباشد. در کتاب روش تدریس هنر این قالی را از نوع خودرنگ و بافت بیرجند معرفی کرده است. ( هراتی و حاجی آقاجانی،۱۳۶۸: ۵۶) در قالیهای خودرنگ از رنگرزی استفاده نمیشود و مواد اوّلیه با همان رنگ طبیعی استفاده میشوند. این قالی به صورت خشتی طراحی شده و در آن از چند نمونه برگ استفاده شده، که می تواند دانشآموزان را با چگونگی استفاده از عناصر طبیعی در نقوش سنتی آشنا سازد. در این مورد چنانچه مولفین جهت آشنایی بیشتر دانشآموزان با نقش و نگارهای الهام گرفته از طبیعت مراحل ساده شدن یک تصویر و تبدیل آن به نقش را برای دانشآموزان به صورت تصویری نشان می دادند می توانست مفیدتر واقع شود. این اثر دارای هدف زیستی، طرح هندسی آشکار و بدون آرایه است که در کارگاه و یا منزل با دستگاه های قالی بافی بافته می شود.
شکل ۱۴ ، تصویر قالی خودرنگ(همان :۳۷).

جدول ۹- مشخصات تصاویر مربوط به صنایع دستی در درس هفتم
تصویر
گروه
دوره تاریخی
هدف
زمینه
نقش
رنگ
آرایه
مواد و مصالح
نقوش سنتی
تزیینات ساختمان
ساسانی
مادی
سطح