طراحی و پیاده سازی شبکه باند پهن موبایل (همراه اول) استان مازندران …

ج- پیاده سازی اطلاعات جمعآوری شده از شهرستانها و سازمانها و ارگانهای مختلف روی نقشه جغرافیایی.
د-رفع نواقص احتمالی در جمعآوری داده ها و پیاده سازی روی نقشه برای نمونه انتخابی و اخذ نظرات نهایی مدیران و کارشناسان مرتبط.
د-تهیه و تکمیل فرم جمعآوری داده ها برای جامعه آماری و پیاده سازی روی نقشه.
ه-تست و آزمون صحت دادههای جمعآوری شده با استفاده از دستورات نرم افزاری شبکه اطلاعات و آمار ترافیکی گزارش شده.
دادههای مورد نیاز در روش میدانی از سازمان های مختلف اخذ و همچنین دادههای شبکه فعال و در حال کار و مشترکین حاضر شبکه تلفن همراه استفاده شده است.
۳ – ۶ – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش در دو بخش انجام گرفته است. در بخش اول که به شناسایی و اثرپذیری داده های بازاریابی جغرافیایی بر میزان ترافیک دیتا اختصاص یافته است ، براساس خروجیهای نرم افزار EVIEWS صورت میگیرد. آمارههای t و ضریب تعیین که به ترتیب بیانگر معنی دار بودن ضرایب متغیرهای مدل و خوبی برازش مدل را نشان می دهند از جمله شاخصهای اصلی تجزیه و تحلیل بخش اول محسوب میشوند.
در بخش دوم میزان ترافیک ایجاد شده ناشی از متغیرهای معنی دار مدل به تفکیک توسط جداول و نمودارهای مختلف که از خروجی های نرم افزار EXCELL می باشد مورد مقایسه قرار خواهد گرفت و در نهایت اولویت بندی خواهد شد. لازم به ذکر است به علت ماهیت تاثیرپذیری برخی متغیرها از جمله مشترکین دانشگاهی و توریستی بودن منطقه ، این مقایسات در بازه های زمانی مختلف نیز انجام خواهد گرفت.
۳ – ۷ – قلمرو پژوهش
۳ – ۷ – ۱ – قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش مولفههایی در حوزه بازاریابی و مربوط به بازاریابی جغرافیایی میباشد که با توجه به گستردگی موضوع و محدود بودن امکان پژوهش، بیشتر بر تاثیر آن بر انتخاب نقاط با احتمال جذب مشتری بیشتر و پر مصرف در نتیجه پیشبینی درآمد حاصله به ازای مشترکین آتی تاکید گردید، همچنین تاثیری که می تواند بر نحوه پیادهسازی شبکه جدید داشته باشد.
۳ – ۷ – ۲ – قلمرو زمانی
داده های مورد نیاز به صورت مقطعی و به تفکیک شهرهای استان مازندران محدود به بازه زمانی زمستان ۱۳۹۲ لغایت تابستان ۱۳۹۳ می باشد. دلیل تنوع داده میزان ترافیک دیتا ، به علت ماهیت متفاوت اثرگذاری برخی از متغیرهای مستقل از جمله زمان توریست پذیری استان ، ایام تعطیلات به خصوص نوروز بوده است. این تنوع روایی تاثیرپذیری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را تا حد زیادی تضمین می نماید.
۳ – ۷ – ۳ – قلمرو مکانی پژوهش
از نظر مکانی سعی گردید مطالعه و پژوهش در کل جغرافیای استان( شهرها، مناطق حومهای، روستایی، تجاری، صنعتی، دانشگاهی و راههای اصلی و ترانزیتی) صورت گیرد. البته شایان ذکر است که به منظور استخراج نقشه اجرای شبکه باند پهن در قالب نرم افزارهای MAPINFO و GOOGLEARTH جامعه هدف شامل شهرهای آمل ، بابل و ساری انتخاب شده است.
۳ – ۸ – محدودیت های پژوهش
اجرای این پژوهش به علت نو بودن موضوع از چند جنبه دارای محدودیت بوده است :
کمبود منابع لاتین و فقدان منابع فارسی درزمینه ادبیات پژوهش و هم چنین متدولوژی انجام پژوهش.
نبود یک مرکز واحد به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز.
پرهزینه و هم چنین زمان بر بودن جمعآوری داده ها و اطلاعات بازاریابی جغرافیایی موجود.
۳ – ۹ – روایی داده ها
یکی از نگرانیهای اصلی نتایج یک پژوهش، روایی یا اتکاپذیری به دادههای استخراج شده و یا جمعآوری شده می باشد. در این پژوهش به منظور روایی دادهها از آزمون تکرار پذیری استخراج دادهها از شبکه استفاده شده است. لذا جمعآوری داده ها و اندازهگیری آنها در چند مرحله و در مقاطع زمانی مختلف طی دو سال ۹۲ و ۹۳ برای مناطق مشابه و در شهرهای مختلف انجام گرفته است.
۳ – ۱۰ – بخشبندی مناطق جغرافیایی
بر اساس نتایج حاصل از جلسات(Focus Group) بخش بندی مناطق طی دو مرحله صورت گرفته است :
مرحله اول: تفکیک جغرافیای استان بر اساس مشخصههای تعریف شده جغرافیایی(مناطق شهری و روستایی ، جاده های اصلی و فرعی ، مناطق توریستی/غیرتوریستی) .
مرحله دوم: تفکیک مناطق متراکم شهری به بخش های مختلف خلاصه شده در جدول .
جدول۳-۱ بخش بندی مناطق جغرافیایی.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

توریست یا مسافر پذیری مناطق( هتلها، متلها، شهرکهای توریستیتفریحی)
مناطق دانشجویی، خوابگاهی، علمی، تحقیقاتی
مناطق اداری، تجاری، بازارها، ساختمانها و مجتمعهای تجاری ، مسکونی و پزشکی