. حر عاملى، محمّد بن حسن ،پیشین ،ج‏۲۷ ؛ ص.۱۶۷
. حر عاملى، محمّد بن حسن ،پیشین ،ج‏۲۷، ص ۱۷۳٫
. اثر علی ابن راوندی. از متکلمان مشهور به الحاد است در سده ۳ ق که آثاری چون نصیحهالمعتزله دارد.
. اثر ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق نوبختی، معاصر امام حسن عسکری(ع).
. اثر ابومحمّد بن حسن بن موسوی نوبختی.
. اثرابومنصور صرام نیشابوری.
. اثر محمّد بن احمد بن داوود (د ۳۶۸ ق).
. اثر محمّد بن احمد بن الجنید ( د ۳۸۱ ق). فقیه و متکلم امامی در سده چهارم می باشد از جمله آثار ایشان حدیث الشیعه و اشکال جمله المواریث می باشد.
. مفید، محمّد بن محمّد ،مختصر التذکره بأصول الفقه، کنگره شیخ مفید ،قم ،۱۴۱۳ ق‏ ،ص ۴۳٫
. سیّد مرتضی، على بن حسین علم الهدی، الذریعه إلى أصول الشریعه، تهران ،موسسه انتشارات و چاپ‏دانشگاه تهران ،۱۳۷۶ ش ،ج‏۲، ص۳۲۹٫
. همان،پیشین ،ج۲، ص۳۵۱٫
. طوسى، محمّد بن حسن ،العده فی أصول الفقه ،قم ، ‏انتشارات محمّد تقی علاقبندیان‏،۱۴۱۷ق ،ج‏۲، ص ۷۳۷٫
. اثر حمزه بن عبدالعزیز معروف به سلار (د ۴۴۸ یا ۴۶۳ ق). وی متولد دیلمان از مشهورترین مشایخ امامیه بعد از عصر غیبت است که سال ۴۶۳ ق درگذشت از آثار ایشان المقنع فی المذهب و المسائل السلاّریه است.
. اثر شیخ سدیدالدین محمّد بن علی حمصی رازی، (د اواخر ۶ ق).
. ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع،قم ،مؤسسه تعلیماتی و تحقّیقاتی امام صادق (ع) ،ش۱۳۷۶٫
ابن ادریس محمّد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی(المستطرفات) ،قم ،مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدریسن ،۱۴۱۰ق.
ابن زهره ، پیشین.
. علامه حلّى، حسن بن یوسف ،مبادی الوصول إلى علم الأصول ،قم ،المطبعه العلمیه،۱۴۰۴ق ،ص ۲۳۷٫
. استر آبادی ،محمّد امین ابن محمّد ،الفوائد المدنیه ،محقّق و تصحح: رحمت الله رحمتى اراکى ،قم ،جامعه مدرسین، ۱۴۲۶ق. از علمای اخباری است که در استرآباد متولد شد و سال ۱۰۳۶ ق درگذشت از آثار وی شرح الاستبصار و … است.
. اثر جواد بن سعدالله بن جواد کاظمی معروف به فاضل جواد(د اواسط ۱۱ق).
. اثر سیّد حسین بن میرزا رفیع الدین آملی اصفهانی معروف به سلطان العلمائ(د۱۰۹۸ق). از علمای شیعه است که سال ۱۰۰۱ در اصفهان متولد شد و سال ۱۰۶۴ درگذشت آثار او دیوان السلطان العلماءو … است.
. اثر مولی عبدالله بن محمّد تونی معروف به فاضل تونی،(د۱۰۷۱ ق). از علمای شیعه است که سال ۱۲۵۹ در فردوس متولد شد و ۱۳۳۹ درگذشت آثار او منتخب حرف النحو می باشد.