علوم انسانی و جامعه شناسی

اباذری، یوسف (۱۳۷۷). خرد جامعه شناسی، تهران: طرح نو
اباذری، یوسف و فرهادپور، مراد (۱۳۸۰). نیویورک، کابل: نشانهشناسی ۱۱ سپتامبر، تهران: طرح نو
اباذری، یوسف (۱۳۸۱). فروپاشی اجتماعی (مصاحبه)، به نقل از نشریه آفتاب شماره ۱۹
اباذری، یوسف (۱۳۸۸). یوتوپیا و سیاست: گزین گویه هایی درباره دوم خرداد، به نقل از سایت اینترنتی نویسنده : http://yossif-abazari.persianblog.ir/post/21
اسحاقپور، یوسف (۱۳۸۳). سینما، گزارشی برای درک، جستاری برای تفکر، ترجمه باقر پرهام، تهران: فرزان روز
اسولیوان، لیام (۱۳۷۷). نوآیین ها: هربرت مارکوزه و هانا آرنت، ترجمه : مرتضی کاخی و اکبر افسری، به نقل از کتاب: از افلاطون تا ناتو، تالیف و تدوین: برایان ردهد، تهران: آگه .
اوحدی، مسعود (۱۳۸۸). سینما: گفتمان رئالیسم سینمائی در بوته نقد و تئوری، فصلنامه هنر، ش ۷۹٫ صص: ۲۳۹- ۲۱۵٫
بردشاو، لی (۱۳۸۰). فلسفه سیاسی هانا آرنت، ترجمه : خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو
برودل، دیوید (۱۳۸۵). روایت در فیلم داستانی، ترجمه سید علاءالدین طباطبائی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی
بشیریه ، حسین (۱۳۸۵). هانا آرنت و سیاست: تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، به نقل از نشریه بخارا، شماره ۵۸٫
بنیامین، آندره (۱۳۷۷). سنت و تجربه، ترجمه : فرزان سجودی، به نقل از نشریه: فارابی، شماره ۳۱
بنیامین، والتر (۱۳۸۱). زبان و تاریخ: مجموعه مقالات فلسفی، ترجمه : امید مهرگان، تهران: فرهنگ کاوش
بنیامین، والتر (۱۳۷۵). قصه گو: تأملی در آثار نیکلای لسکوف، ترجمه : مراد فرهادپور و فضل الله پاکزاد، به نقل از فصلنامه ارغنون شماره ۹ و ۱۰، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پارکینسون، جی (۱۳۷۵). لوکاچ و جامعه شناسی ادبیات، ترجمه : هاله لاجوردی، به نقل از فصلنامه ارغن ون شماره ۹ و ۱۰، تهران: سازمان چاپ و انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
تامپسون، کریستین (۱۳۸۷). روش نئوفرمالیستی در نقد فیلم، ترجمه محمد گذرآبادی، نشریه فارابی، دوره هشتم، ش ۳، صص: ۱۴۵- ۱۱۴٫
تولان، مایکل (۱۳۸۳). درآمدی نقادانه، زبانشناختی بر روایت، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
جاروی، ای. سی (۱۳۸۸). ارتباط کلی سینما و جامعهشناسی با جامعهشناسی رسانهها، ترجمه اعظم راودراد، نشریه فارابی، دورهی دهم، ش ۲، صص: ۵۶- ۳۹٫
جینکنز، ویلیام (۱۳۸۱). ادبیات فیلم: جایگاه سینما در علوم انسانی، ترجمه محمد تقی احمدیان و شهلا حکیمیان، تهران: سروش.
دانترو، مائوریتزیو پاسرین (۱۳۹۱). درباره هانا آرنت: زندگی شخصی، حیات علمی، رویکرد به مدرنیته، ترج مه عباس شهرابی فراهانی، به نقل از سایت: http://anthropology.ir/node/15112 & 15318

Share this post

Post navigation

You might be interested in...