عملکرد کارکنان و توانایی مدیریت

الزامات مهارت های اداراکی برای مشاغل مدیریتی بر اساس مدل کاتز عبارتند از :
توانایی ایجاد طرح های نو برای افزایش بهرهوری سازمان؛
توانایی مدیریت بحران (شناسایی فرصت ها و تهدیدات محیطی و ارائه راهبردهای اساسی، خلاقانه و سریع)؛
توانایی تحلیل موقعیت ها به صورت واقع بینانه و تصمیمگیری مناسب؛
توانایی شناسایی مشکل و تفکر حل مسأله در سازمان؛
توانایی برخورداری از مدیریت ریسک (تشخیص، تجزیه و تحلیل و پاسخدهی)؛
توانایی ارزیابی علمی عملکرد کارکنان و سازمان و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع کاستیها؛
توانایی هدایت و رهبری واحدها و سازمانهای تابعه؛
شناخت فرصتها و امکانات فرابخشی در بهسازی توسعه و سازمان؛
شناخت بازارها و مشتریان بالقوه سازمان به منظور تدوین طرحهای توسعه استراتژیک سازمانی؛
 توانایی نگریستن به سازمان به عنوان یک کل و ارتباط اجزاء با یکدیگر برای تحقق مأموریت ها و اهداف سازمان (تفکر استراتژیک)؛
برخورداری از توانایی تجزیه و تحلیل مسائل سازمان در ارتباط با شرایط و ویژگیهای سازمان؛
شناخت روندها و تحولات مرتبط با مأموریتها و اهداف سازمان در سطح بینالمللی و منطقهای؛
توانایی تعیین موقع اولویتهای کاری؛
شناخت دقیق تغییرات و تحولات اقتصادی–اجتماعی مرتبط با سازمان در سطح ملی (جان دالتون، ۱۳۸۷).
۲-۱-۷ دلیل تاکید بر رفتار
دلیل آن‏ است که تنها بخشی از شخصیت هر فرد که‏ دیگران می‏توانند آن ‏را مشاهده کنند، رفتار اوست. تا آنجا که به دیگران مربوط می‏شود، شخصیت هر فرد، رفتاری است که در مقابل‏ دیگران ارائه می‏دهد. در حقیقت رفتار انسانی مانند کوه یخ شناوری‏ است که فقط بخش کوچکی از آن قابل مشاهده‏ است. رفتار هر فرد بر افراد دیگر اثرات زیر را دارد:
ادراک دیگران از شما (چه شما را دوست‏ داشته باشند یا نداشته باشند، و چه به شما اعتماد داشته باشند یا بی ‏اعتماد باشند و نظایر آن).
واکنش ‏های دیگران نسبت به شما (ممکن‏ است رفتار خوب یا بد داشته باشند)، تنها با مهارت های انسانی که مدیران هم می‏توانند آنها را بکار ببرند، امکان اعمال کنترل بر رفتار و حرکات‏ دیگران در هنگام مواجهه، وجود خواهد داشت (ارسباران،۱۳۸۰: ۱۳۶).
۲-۱-۸ توسعه مهارت های انسانی
می‏توان مهارت های انسانی را توسعه داد و کامل کرد. مانعی برای یادگیری‏ رفتارهای جدید وجود ندارد و راز موفقیت در توسعه مهارت های انسانی، فراگیری نکات جدید از تجارب روزمره است. رفتارهای روزانه با در نظر گرفتن مراحل زیر می‏توانند آموزنده باشند:
به ‏صورت مداوم روش های رفتاری جدید و متفاوت را تجربه کردن؛
بازنگری و بررسی رفتارهای گذشته؛