با توجه به اینکه در این پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانه از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است و هدف آن شناخت، صفات، ترجیحات، ویژگیها و رفتارهای افراد جامعه از طریق مراجعه به آنهاست. میتوان گفت که پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش، تحقیقی و توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به بررسی رابطه بین موفقیت بانک در جذب منابع ارزان قیمت و عوامل مؤثر بر جذب این منابع میپردازد، از نوع همبستگی است.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود. جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. بهعبارتیجامعه،مجموعهاعضا ءحقیقییافرضیاستکهنتایجپژوهش به آنها تعمیم مییابد( دلاور، ۱۳۸۶). تمامی مدیران شعب بانکهای دولتی واقع در شهر کرمانشاه شامل بانکهای ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه و تعاون، صنعت و معدن جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند. مناسب ترین جامعه برای بررسی آن است که کل جامعه تحت مطالعه قرار گیرند. به عبارتی سرشماری انجام شود. در این حال جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه خواهد بود. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق، مدیران شعب تمامی بانکهای دولتی در شهر کرمانشاه هستند، از روش سرشماری استفاده گردیده، لذا در این مورد جامعه با نمونه یکی است.جامعهی آماری در این پژوهش شامل ۱۳۶ شعبه بانکهای دولتی شهر کرمانشاه می باشد و از ۱۳۶ پرسشنامه ، ۱۲۷ پرسشنامه جواب داده شد.
جدول شماره (۳-۱): تعیین حجم و تعداد نمونه برای هر کدام از بانکهای دولتی
فراوانی نسبی تعداد پرسشنامه برگشتی تعداد پرسشنامه ارسالی تعداد شعب نام بانک
۳۷٫۵ ۴۷ ۵۰ ۵۰ ملی
۲۳٫۶ ۳۰ ۳۳ ۳۳ سپه
۱۹٫۷ ۲۱ ۲۲ ۲۲ کشاورزی
۱۶٫۵ ۲۵ ۲۷ ۲۷ مسکن
۰٫۸ ۱ ۱ ۱ توسعه صادرات
۱٫۶ ۲ ۲ ۲ توسعه و تعاون
۰٫۸ ۱ ۱ ۱ صنعت ومعدن
۱۰۰ ۱۲۷ ۱۳۶ ۱۳۶ کل مشتریان

نمودار شماره (۳-۱): فراوانی نسبی
۳-۴ روش و ابزار جمع آوری داده ها:
برای تدوین مبانی نظری از منابع کتابخانهایی، مجلات تخصصی، پایگاه های علمی اینترنتی، مقالات و مجلات معتبر اینترنتی و همچنین مصاحبه با استادان دانشگاه، متخصصین و فعالان حوزه بانکی در حد امکان استفاده شد. همچنین جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش بر اساس فرضیات، سؤالات مناسب در قالب پرسشنامه مطرح شده است. ساختار پاسخگویی هر دو پرسشنامه به صورت انتخاب پاسخ از خیلی کم تا خیلی زیاد میباشد تا دادهها در صورت امکان به صورت توزیع نرمال درآیند. پرسشنامه شامل ۲۸ گویه با هدف شناسایی مؤلفههای اصلی پژوهش و تعامل بین آنها تنظیم شد. این پرسشنامه همچنین برای تهیهی مدل نیز مورد استفاده قرار گرفت. قبل از ارسال پرسشنامهها، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تائید شد و سپس توزیع نسخههای چاپی آغاز گردید.
همچنین مدت زمان اختصاص داده شده به جمع آوری داده ها حدوداً چهار ماه و از شهریور الی آذر ۱۳۹۱ بوده است.ابزار اصلی اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه است که میزان تأثیر ۴ عامل را بر موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت اندازهگیری میکند. در جدول(۳-۳) تناظر هر یک از این عوامل با سؤالات پرسشنامه نشان داده شده است. ضمناً پرسشنامه در ضمائم به پیوست ارائه شده است.
جهت تدوین پرسشنامه و تعیین عوامل موفقیت بانکها از تحقیق چن با عنوان« عوامل حیاتی موفقیت در تدوین استراتژیهای مختلف در صنعت بانکداری» استفاده شده است، براساس یافتههای تحقیق، از بین ۲۵ عامل حیاتی موفقیت بانکها در این تحقیق ابتدا تعداد ۱۴ عامل که با خصوصیات بانکداری کشور ما نیز مطابقت داشت، انتخاب و سپس براساس ادبیات موضوع، پرسشنامههای پیش آزمون شده تعداد ۱۷ عامل نیز به آنها اضافه شد. جدول شماره (۳-۲) عوامل موفقیت بانکها (سوالات پرسشنامه) و منابع تدوین سؤالات را نشان میدهد.
جدول شماره (۳-۲): عوامل حیاتی موفقیت بانکها در جذب منابع ارزان قیمت
ردیف شرح عامل
۱ استقرار شعب در مکان های مناسب