عوامل درون سازمانی و عدم تقارن اطلاعاتی

۱-۴) اهداف تحقیق
هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا تلاش خواهد شد ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع شود. همچنین در این مطالعه تلاش خواهد شد راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با توجه به شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه شود. بنابراین اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر بیان نمود:
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.
بررسی چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از تمرکز مالکیت شرکت ها.
۱-۵) فرضیه‏های تحقیق
فرضیه های این پژوهش از یک ساختار نظری بدست آمده است. بدین ترتیب که قبل از طرح فرضیه های این پژوهش، ابتدا متون داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس متغیرها جهت تدوین فرضیات فرعی بطور دقیق، تعیین گردید.
این تحقیق شامل چهار فرضیه است. که هریک از این فرضیه ها در راستای ارزیابی هدف پژوهش، نقش سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، طراحی شده اند. باتوجه به مبانی نظری مطروحه در ارتباط با رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها، بشرح زیر ارائه می گردد:
فرضیه اول : بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم : بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم : بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد.
۱-۶) مدل مفهومی تحقیق
متغیرهای مورد بررسی در این مدل تحقیق شامل دو گروه متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی است. متغیرهای کنترلی در این تحقیق عبارتند از اهرم مالی و اندازه شرکت. متغیرهایی همانگونه که در شکل۱-۱ مشخص شده است شامل نوع مالکیت و تمرکز مالکیت به عنوان متغیر مستقل و معیارهای تعیین کننده میزان عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر وابسته هستند در زیر آمده است :

نگاره ۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق
۱-۷) روش تحقیق
در این پژوهش «ترکیب سهامداران نهادی»، «ترکیب سهامداران حقیقی»، «ترکیب سهامداران مدیریتی» و « تمرکز مالکیت سهامداران» به عنوان متغیرهای مستقل و «عدم تقارن اطلاعاتی» به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع از تحقیق شامل جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده ها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شود.
۱-۸) قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می باشد: