عوامل کلیدی موفقیت و نام و نشان تجاری

تونایی مدیریت مدیر بانک
سرعت و ارائه خدمات
توانایی مکانزاسیون
قدرت مدیریت داراییها و بدهیها
توانایی کنترل و نظارت داخلی
توانایی بازاریابی بانک روابط بلندمدت با مشتریان
جذب سپردهها
درک فعالیت سایر بانکها
فراهم کردن پاداشهای تشویقی برای کارکنان
توانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک شهرت و اعتبار بانک و تصور ذهنی خوب ار آن
جایگاه بانک
تعداد شعب بانک
توانایی مدیریت بازار مالی کمیت و محتوای خدمات ارائه شده به مشتریان
خط مشی مقررات زدایی دولت
بازار بهادار و بازار سهام موفق
منبع: ( چن، ۱۹۹۹: ۸۳-۸۴)
به نظر چن، سه دلیل برای گسترش CSF به صورت جداگانه وجود دارد: اول کارکنان بانک با مشتریان در طول روز تعامل زیادی دارند و فعالیتهای عملیاتی آنها فراوان است. دوم، تعاملات بانک ممکن است شامل تعداد زیادی سپردهها / وامها ( منابع/ مصارف) باشد که اگر اشتباهی رخ دهد، ریسک مالی زیادی خواهد داشت. سیستم کنترل و نظارت درونی برای مشتریان خیلی دلگرمکننده و اطمینان بخش است. سوم، کارکنان بانک باید بسیار مستعد باشند، چرا که مشتریان معمولاً انتظار دارند که تقاضای آنها در اسرع وقت برآورد شود. در نتیجه، تفویض اختیار مناسب به کارکنان صف مقدم(تحویلداران) برای انجام کارای روزانه ضروری است، بنابراین، توانایی مدیریت مدیران بانک یک عامل حیاتی است.
۲-۲-۷ جمع بندی مبانی نظری پژوهش:
در بانکداری نوین( علاوه بر انجام فعالیتهای واسطهگری) عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهایی نظیرابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادار،از طریق بانکداری بینالمللی و چند ملیتی، از طریق فعالیتهای مالی ترکیبی یا متنوع، از طریق خدمات مالی غیر بانکی، از طریق ارائه خدمات خرد و کلان بهوسیله بانکها، از طریق بانکداری جامع انجام میگردد. در حال حاضر هر مؤسسه مالی که بخواهد در عرصه بانکداری نوین با رقبا رقابت کند میبایست اول، مؤلفههای تأثیرگذار بر تجهیز منابع مالی را بر اساس شرایط و موقعیتهای گوناگونی که شعب مؤسسه با آن مواجهاند شناسایی نماید، دوم، نقاط قوت و ضعف مؤسسه در پارامترهای تعیین شده مشخص و بررسی شود. سوم، میزان تآثیر مؤلفههای مؤثر بر تجهیز منابع پولی بر جذب منابع مالی دقیقاً مشخص و پارامترها از لحظ اهمیت اولویتبندی گردد و سپس کمبودها و ضعف مؤسسه در جذب منابع مالی با برنامهریزی مناسب برطرف گردد و این امکان به وجود آید که مؤسسه مالی بتواند در بخش تجهیز منابع مالی، به خصوص جذب منابع از طریق انجام فعالیتهای مالی غیربانکی در یک بازار رقابتی به رقابت با رقبای بانکی بپردازد.
۲- ۳ پیشینه پژوهش:
۲-۳-۱ پیشینه پژوهش در خارج از کشور
چن ، سال۱۹۹۹ ، با عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت در استراتژیهای مختلف صنعت بانکداری

Share this post

Post navigation

You might be interested in...