فرآیند تصمیم گیری خرید و عوامل مؤثر بر وفاداری

شاه محمدی ، ۱۳۹۰
فرضیه های این تحقیق به طور کلی شامل پیش بینی وجود رابطه معنی دار بین تبلیغات بانک و معرفی آن در سطح جامعه، افزایش اعتماد عمومی نسبت به بانک، تشویق و ترغیب مردم جهت سپرده گذاری در بانک، کاهش ترددهای غیرضروری در سطح جامعه و پیش بینی رابطه ای معنادار بین جذب مشتری و جذابیت های موسیقیایی، صوتی، تصویری، گرافیکی-طراحی، محتوایی، رنگ، اندازه و ابعاد تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، مطبوعاتی، محیطی و اینترنتی بانک و همچنین جذابیت های جوایز حساب های قرض الحسنه و زیبائی مکانی و تجهیزات داخلی شعب بانک است. تجزیه و تحلیل یافته ها و داده های به دست آمده، حاکی از تائید نسبی کلیه فرضیه ها است.
مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان
حمیدی راده ، ۱۳۹۰
نتایج این تحقیق ارائه کننده مدل های مختلف از سال ۱۸۹۸ تاکنون است. این بررسی ابتدا الگوهای سلسه مراتب سنتی را توصیف می کند و سپس به بحث درباره الگوهای سلسله مراتب نوین می پردازد.
بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان ایرانی ( مطالعه موردی : لوازم خانگی )
جلالی ، ۱۳۹۰
مدل جامع وفاداری / هواداری نسبت به برند و تمایل خرید مجدد نشان داد ارزش ادراک شده ، کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه به عنوان متغیرهای مستقل و رضایتمندی از برند ، تعهد مستمر و عاطفی به عنوان متغیرهای میانجی بر روی وفاداری و تمایل به خرید مجدد یک برند تاثیرگذارند.
کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین ( مورد مطالعه : تارنمای شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان )
خائف الهی ، ۱۳۹۰
نتیج نشان می دهد که کیفیت درک شده از تارنمای شرکت ، ازطریق اعتماد به تارنما، قصد خرید آنلاین را تحت تاثیر قرار می دهد. ضمن آنکه تاثیر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی بر قصد خرید آنلاین آنها نیز مورد تائید قرار گرفت. نتایج همچنین نشان می دهد که جنسیت مشتریان و لذت و خوشی ناشی از تعامل با تارنما ، بر قصد خرید آنلاین آنها اثرگذار نبوده است. نتایج این پژوهش ، مدیریت این شرکت را در راستای ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان کمک خواهد نمود.
تاثیر جاذبه های فروش نرم و سخت آگهی های تجاری بر قصد خرید مصرف کنندگان
نیکومرام ، ۱۳۹۰
طبق یافته های تحقیق ، جاذبه های فروش نرم نسبت به جاذبه های فروش سخت تاثیر بیشتری بر قصد خرید مصرف کنندگان دارند.
بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران ( نمونه : گردشگران بین المللی شهر اصفهان )
ابراهیمی ، ۱۳۸۹
ابزار تبلیغاتی استفاده شده در حوزه ی شهر اصفهان برای جذب گردشگران بین المللی تاثیرگذار نبوده است و می توان از پنج ابزار کتاب راهنما، تبلیغات اینترنتی، تلویزیون، بروشور و روزنامه استفاده کرد. میزان تاثیر این ابزار برای مناطق، جنسیت ها، سنین و تحصیلات مختلف متفاوت بوده است. زبان و مکان تبلیغات را باتوجه به درصد جهانگردان ورودی از مناطق مختلف می توان تعیین کرد.
ارزیابی اثربخشی تبلیغات الکترونیکی براساس مدل سلسه مراتب اثرات ( مطالعه موردی : صنعت پوشاک )
آقازاده ، ۱۳۸۹
هیچ یک از انواع تبلیغات الکترونیکی مذکور در صنعت پوشاک اثربخشی لازم را نداشته و جزء گام آگاهی سایر گام های مدل مفهومی را طی نمی کنند.رتبه بندی تبلیغات الکترونیکی در گام آگاهی را به ترتیب تبلیغات با پست الکترونیکی، تبلیغات ازطریق پیام کوتاه و تبلیغات بر روی وب گاه بیان می کند.
بررسی تاثیر پیچیدگی ذهنی خرید برشناخت محصولات فایده باور ( مبتنی فایده آنی ) و محصولات لذت جویانه ( مبتنی بر لذت آنی ) در فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان
حیدرزاده ، ۱۳۸۹
نتایج نشان می دهد که پیچیدگی ذهنی خرید تبیین گر تغییرات شناخت محصول است و برآن تاثیرگذار می باشد، اما این اثر در محصولات مختلف و برحسبانواع مختلف شناخت متفاوت است.
تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی
دهدشتی شاهرخ ، ۱۳۸۹
مشخص گردید که افراد جامعه از کشورگرایی نسبتاً پایینی برخوردارند و ضرورت درک شده محصول ، تاثیر کشورگرایی مصرف کننده بر نگرش نسبت به واردات را تعدیل می کند و نگرش نسبت به واردات بر قصد خرید کالاهای وارداتی تاثیر می گذارد.