سوال دوم: عوامل فرهنگ سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که میانگین شاخص زیر ساختهای فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین نظری است لذا فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. یافته های ابونوری و همکاران (۱۳۹۰)نشان می دهد که از نظر عامل مدیریتی و فرهنگ سازمانی در کلیه دانشگاه های منتخب، شرایط موجود پایین تر از میانگین است. یافته های ربیعی و خواجوی (۱۳۸۹)نشان میدهد که فرهنگ حاکم بر شهرداری تهران جهت استقرار مدیریت دانش در وضعیت مطلوبی نمی باشد یافته های رحیمیان و همکاران (۱۳۸۹)نشان می دهد که، میان مولفه های فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های امین بیدختی و همکاران (۱۳۸۹) نشان میدهد که، بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین ابزارهای استقرار مدیریت دانش می باشد. یافته های دونگ تایو یانگ دونگ فنگ سو (۲۰۱۱) نشان میدهد که، فرهنگ سازمانی نقش مهمی در توانایی خلق دانش بازی می کند. یافته های میکال برندت (۲۰۰۹) نشان میدهدکه، سازمان ها برای رسیدن به اثربخشی نیازمند هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود دارند و این فرهنگ بایستی در سازمان از استقرار مدیریت دانش حمایت نماید.
سوال سوم : عوامل یادگیری سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که بین میانگین شاخص زیر ساختهای یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و میانگین نظری تفاوت معناداری وجود ندارد،لذا فرایند یادگیری سازمانی دانشگاه در حد انتظار بوده و بنابراین فرضیه سوم تحقیق رد می گردد. یافته های نادی و همکاران (۱۳۸۹)نشان می دهد که بین ابعاد مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و همچنین از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش بینی کننده های مدیریت دانش می باشند.
سوال چهارم: عوامل ساختار سازمانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که بین میانگین شاخص زیر ساختهای ساختار سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی و میانگین نظری تفاوت معناداری وجود ندارد، لذا ساختارسازمانی دانشگاه در حد انتظار بوده و بنابراین فرضیه چهارم تحقیق رد می گردد. یافته های ربیعی و خواجوی (۱۳۸۹)نشان میدهد که پس از رهبری، شاخص های منابع انسانی، ساختار سازمانی، فرایندهای دانشی، فناوری و فرهنگ در اولویت های بعدی قرار گرفته است.
سوال پنجم: عوامل منابع انسانی دانشگاه در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که میانگین شاخص زیر ساختهای منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بیشتر از میانگین نظری است، لذا منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. یافته های هاشم پور و همکاران (۱۳۹۰)نشان می دهد که در بررسی زیرساخت افراد و فرایندها اکثریت مولفه ها در وضعیت نامناسب قرار داشتند. یافته های ربیعی و خواجوی (۱۳۸۹)نشان میدهد که پس از رهبری،شاخص های منابع انسانی،ساختار سازمانی،فرایندهای دانشی،فناوری و فرهنگ در اولویت های بعدی قرار گرفته است. در یافته های یحیا و گو (۲۰۰۲) منابع انسانی به عنوان یک نقش منحصر به فرد شناخته می شود و پیشنهاد می کند که برای رشد کارکنان بایستی روی تحقق کیفیت، خلاقیت، رهبری و حل مسأله تمرکز نمود. یافته های نقیب (۲۰۰۳) میدهد که، نگرش افراد به جنبه های مختلف مدیریت دانش، پیش نیاز مهمی در پروژه های مدیریت دانش است.
سوال ششم : رتبه هریک از عوامل در استقرار مدیریت دانش چگونه است؟
یافته ها نشان میدهد که زیر ساختهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی به لحاظ رتبه عبارتند از :۱- فنی ، ۲-فرهنگ سازمانی، ۳- منابع انسانی، ۴- فرایند یادگیری سازمانی، ۵- ساختار سازمانی، لذا بین رتبه هر یک از عوامل زیر ساختی مدیریت دانش دانشگاه علوم پزشکی در استقرار مدیریت دانش تفاوت وجود دارد. یافته های ربیعی و خواجوی (۱۳۸۹)نشان میدهد که پس از رهبری، شاخص های منابع انسانی، سازمانی، فرایندهای دانشی، فناوری و فرهنگ در اولویت های بعدی قرار گرفته است. پژوهشی توسط زنگ (۲۰۰۵) نشان داده است که استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی به طور پیوسته بر اثربخشی سازمانی تاثیر می گذارند. در میان این سه عامل، فرهنگ سازمانی، بیشترین
تاثیر مثبت را بر اثربخشی مدیریت دانش دارد، استراتژی سازمانی تاثیر کم و ساختار سازمانی حداقل تاثیر را بر اثربخشی مدیریت دانش دارد.
نتیجه گیری
در این پژوهش یک سوال اصلی و هفت سوال ویژه با استفاده از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این آزمون به شرح زیر خلاصه گردیده است:
در ارتباط با سوال اول، زیر ساخت فنی دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. ومی توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان ۹۹% به جامعه آماری تعمیم داد. (۹۵/۸=t، ۰۰۰/۰=sig).
در ارتباط با سوال دوم، زیر ساخت فرهنگ سازمانی دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. ومی توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان ۹۹% به جامعه آماری تعمیم داد. (۹۱/۳=t،۰۰۰/۰=sig ).
در ارتباط با سوال سوم، زیر ساخت یادگیری سازمانی دانشگاه در حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. لذا تفاوت حاصل از نتایج معنادار نمی باشد. (۰۵/۱=t، ۲۹۳/۰=sig).
در ارتباط با سوال چهارم، زیر ساخت ساختار سازمانی دانشگاه در حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد. لذا تفاوت حاصل از نتایج معنادار نمی باشد. (۱۴۲/۰=t، ۸۸۷/۰=sig).
در ارتباط با سوال پنجم، زیرساخت منابع انسانی دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. ومی توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان ۹۵% به جامعه آماری تعمیم داد. (۴۰/۲=t، ۰۱۷/۰=sig).
در ارتباط با سوال ششم، با ۹۹% اطمینان میتوان گفت، ترتیب عوامل زیرساختی در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه عبارتند از: ۱- زیرساخت فنی، ۲- فرهنگ سازمانی، ۳- منابع انسانی، ۴- یادگیری سازمانی، ۵- ساختار سازمانی. لذا می توان نتیجه گرفت بین رتبه هر یک از عوامل تاثیرگذار در استقرار مدیریت دانش تفاوت وجود دارد. (۱۲/۴۴۸= x2 ،۰۰۰/۰=sig).
در ارتباط با سوال اصلی، زیرساخت های مدیریت دانش دانشگاه بالاتر از حد انتظار بوده، میتوان نتیجه گیری نمود، این زیرساخت ها در دانشگاه علوم پزشکی جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مناسبی برخوردار است. ومی توان نتایج حاصل از این آزمون را با اطمینان ۹۹% به جامعه آماری تعمیم داد. (۷۲/۳=t، ۰۰۰/۰=sig). ودر نهایت می توان گفت زیرساخت های فنی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی نسبت به سایر زیرساخت ها جهت استقرار مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران از وضعیت مناسب تری برخوردار است.
محدودیت
محدودیت در کنترل محقق