اثربخشی
(خودرو های معیوب تولید شده /کل خودرو های تولید شده)
۶
نرخ تولید
اثربخشی
(ظرفیت تولید / میزان تولیدی قابل انتظار)
۳-۴ تحلیل سازمان :
۳-۴-۱ تحلیل با استفاده از نمودار ایشی کاوا
برای تحلیل مشکلات، یکی از راه ها استفاده از نمودار استخوان ماهی است. بنابراین با توجه به مشکلات موجود در سازمان، به دنبال عوامل موثر بر آن ها می رویم و آن ها را در نرم افزار minitab پیاده سازی می نماییم. که در زیر بخشی از این تحلیل ها در صنعت تولید خودرو و در سازمان مورد نظر بیان شده است.
یکی از مشکلات سازمان، زمان تولید بالا است. از عوامل موثر بر آن می توان به عوامل انسانی، اشکالات در برنامه ریزی تولید، ضعف زیر ساخت IT ، کندی و ضعف عملکرد دستگاه ها و همچنین اشکالات در تأمین نیازمندی ها و قطعات اشاره کرد.
ضعف نیروی انسانی هم در بخش های مختلفی خود را نشان می دهد از جمله، توقف خط تولید به دلیل کندی و یا عدم حضور می تواند باشد. اشتباهات انسانی در نصب و مونتاژ و به تبع آن ایجاد خسارات بر روی خودروها و یا دستگاه ها و همچنین کمبود نیرو جهت پوشش دادن بخش های مختلف، از جمله مهم ترین عوامل موثر در افزایش زمان تولید توسط نیروی انسانی است.
نقطه ضعف اصلی سازمان که اساساً بخش عظیمی از ایرادات سازمان را تحت شعاع خود قرار می دهد، اشکالات در برنامه ریزی تولید است. تأمین قطعات و نیازمندی ها تأثیر بسزایی می تواند بر روی عملکرد سایر بخش ها داشته باشد که به نوعی به دو زیر شاخه “عدم هماهنگی با تولید” و “تخمین نامناسب نیازمندی ها” تقسیم میشود. در واقع برنامه ریزی دقیق و در عین حال همگام با تولید می تواند نقش بسیار مهمی را در صرفه جویی زمان و هزینه داشته باشد. لازمه ی بهبود سیستم از هر جهت، وجود زیر ساخت IT است که نقش کلیدی در بهبود عملکرد کلیه بخش ها و هماهنگی بین کلیه بخش ها و افزایش کارایی آن ها دارد. کندی نرم افزارها، عدم مکانیزه بودن کلیه بخش ها و عدم هماهنگی بین آن ها و ارتباطات ضعیف بین سیستم های مرکزی و خط تولید و سایر بخش ها از جمله عوامل مهم در این زمینه می باشد از عوامل دیگر می توان تأمین نامناسب و غیر موقع تأمین کنندگان و هم چنین دستگاه های کند، ضعیف و نامتناسب را نام برد.
شکل (۳-۵) نمودار علی و معلولی زمان تولید
نمودار بعدی مربوط به ایراد مربوط به تولید خودرو معیوب است. ۵ عاملی که می تواند بر آن اثر بگذارد شامل: برنامه ریزی تولید، کنترل کیفی، زمان، عوامل انسانی و زیرساخت فناوری است. در این نوع ایراد، بخش مهمی از مشکلات به بخش کنترل کیفی و برنامه ریزی تولید و عوامل انسانی مربوط می شود. که در شکل زیر می توان عوامل موثر بر آن را دریافت.
شکل (۳-۶) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای تولید خودروی معیوب
از دیگر معضلات سازمان نرخ بالای دوباره کاری است. که از عوامل موثر در آن، عوامل انسانی، برنامه ریزی تولید، کنترل کیفی و ایراد در زیرساخت فناوری را می توان نام برد. در زمینه نیروی انسانی، خطاها و اشتباهات و خسارات انسانی و همچنین کمبود عوامل و ضعف عملکرد آن ها می تواند بسیار موثر باشد. در شاخه برنامه ریزی تولید، درست مانند موارد گذشته می باشد. در شاخه کنترل کیفی، ضعف عملکرد تیم و عدم بررسی و فعالیت به هنگام بسیار موثرند؛ و نهایتاً عدم هماهنگی بین کلیه اجزا که مربوط به زیر ساخت فناوری می باشد. دچار ضعف است.
شکل (۳-۷) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای دوبارهکاری
نتیجه:
با توجه به عوامل و ایرادات بیان شده، وجود چند ضعف اساسی مشخص می شود. این عوامل در ابتدا مربوط به برنامه ریزی تولید می شود که همان طور که مشاهده می شود، در همه نمودارها تأثیر گذار بوده است؛ و عامل اصلی بعدی، زیر ساخت فناوری است. که به نوعی عملکرد برنامه ریزی تولید و تأمین را تحت شعاع خود قرار می دهد. عوامل مربوط به نیروی انسانی به دلیل مشکلات در تأمین نیرو و با توجه به بودجه، چندان قابل بهبود نمی باشد. اما با بهبود فرهنگ سازمانی امکان بهبود وجود دارد؛ لذا عوامل کلیدی استخراج شده از این فاز، برنامه ریزی تولید و زیر ساخت فناوری است.
۳-۴-۲ تحلیل با استفاده از نمودار پارتو
یک فاز از تحلیل وضع موجود بیان تئوریک از اشکالات و تحلیل اسمی آن ها بود. علاوه بر این روش، روش پارتو نیز در تحلیل موثر است. بر اساس اصلی که” ویلفرد پارتو” در مورد اقتصاد بیان کرده است، در این پروژه ۸۰ درصد مشکلات سازمان، مربوط به ۲۰ درصد عوامل و فرایندها میشود. با استفاده از این روش به دنبال فرایندهایی که معیوب هستند می گردیم. تا با اصلاح آن ها بهبود در عملکرد کل سازمان مشاهده شود.
در این پروژه چند مورد از مشکلات مطرح را در نمودار پارتو در نرم افزار Minitabپیاده سازی نمودیم. در ادامه چند مورد نشان داده می شود که شامل تأخیر فرایندها، هزینه مازاد تحمیلی و زمان کارکرد، نرخ مازاد کار و دوباره کاری و کیفیت بخش تولید می باشد. در این نمودارها، فرایندهای دخیل نیز بیان شده اند و در نهایت میزان تأثیر آن ها و همچنین نمودار تجمعی اثر آن ها نیز رسم شده است.
شکل (۳-۱۰) – نمودار پارتو-ایرادات کیفی مربوط به بررسی کیفیت بخش
شکل (۳-۸) – نمودارپارتو-زمان تأخیر فرایندها
شکل (۳-۱۱) – نمودار پارتو- هزینه مازاد تحمیلی زمان و کارکرد