– طراحی مقاطع عرضی تیپ معابر و تقاطع ها (شامل جانمایی سواره رو، پیاده رو، سیستم هدایت و دفع آبهای سطحی و تاسیسات روشنایی).
۶-۲-۲ تدوین ضوابط و مقررات
– ضوابط ایمن سازی در روستا در مقابل سوانح طبیعی از جمله زلزله، سیل و زمین لغزش.
– مقررات زیست محیطی مربوط به نحوه استفاده از عناصر طبیعی و فعالیتهای اقتصادی و خدماتی موجود یا پیشنهادی طرح براساس ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست .
– ضوابط مربوط به ساخت و ساز در روستا
– ضوابط مربوط به نما و سیمای کالبدی روستا و نحوه ساخت و ساز و نگهداری ابنیه در محدوده احتمالی بافت با ارزش روستا ( استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان میراث فرهنگی کشور).
– مقررات تفکیک زمین و نحوه استفاده از اراضی در کاربریهای مختلف
– تعیین ضوابط اصلاح معابر روستا
– ارائه ضوابط حریمهای مختلفی نظیر حریم جاده ، رودخانه ، خطوط انتقال انرژی ، حریم ابنیه و آثار تاریخی ، حریم فعالیتهای خاص نظامی – انتظامی و… بسته به موقعیت و شرایط خاص روستای مورد مطالعه (با استعلام از مراجع ذیربط ).
۷-۲-۲ نقشه های مورد نیاز طرح
نقشه های موردنیاز طرح در دو قالب نقشه های رسمی و نقشه های پشتیبان طرح تهیه خواهندشد. نقشه های رسمی طرح و بصورت آلبوم تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت . نقشه های پشتیبان طرح در قالب گزارش طرح بسته به محدوده روستا و متناسب با آن درقطع A3 ارائه خوهدشد . لازم به ذکر است برخی از نقشه های طرح به دلیل ماهیت پهنه ای آنها درمقیاس ۲۵۰۰۰ : ۱ قابل ارائه می باشند که درفهرست نقشه هامشخص شده اند.
– نقشه های رسمی طرح
– نقشه کاربری اراضی موجود روستا (۱۰۰۰ : ۱)
– نقشه محدوده های در معرض سوانح طبیعی روستا (بویژه سیل و زمین لغزش ) و درجه بندی کلی میزان سانحه خیزی محدوده ها (۲۵۰۰۰ : ۱).
– نقشه تعیین شیب عمومی روستاوجهات شیب معابرومحل دفع آبهای سطحی(۱:۲۰۰۰).
– نقشه کیفیت ابنیه و موقعیت بناها و بافتهای با ارزش روستا (۲۰۰۰ : ۱ ).
– نقشه شبکه معابر پیشنهادی روستا و سلسله مراتب آن (۱۰۰۰ : ۱).
– نقشه فضاهای نیازمند نوسازی و بهسازی روستا (۵۰۰ : ۱).
– نقشه کاربری اراضی پیشنهادی روستا و مراحل مختلف توسعه آن (۱۰۰۰ : ۱).
– نقشه محدوده طرح هادی و حریم استحفاظی روستا (۲۵۰۰۰ : ۱).
– پلان معابر و تقاطع ها با مقیاس (۵۰۰ : ۱).
– پروفیل های طولی با مقیاس ۱۰۰۰ : ۱ طولی و ۱۰۰ : ۱ ارتفاعی.
– مقاطع عرضی تیپ معابر و میادین با مقیاس ۱۰۰ : ۱ .
– نقشه های پشتیبان طرح
-نقشه های مربوط به حوزه نفوذ با مقیاس ۲۵۰۰۰ : ۱ شامل (در این نقشه ترسیم راههای ارتباطی ، موقعیت استقرار روستاها و تقسیمات سیاسی مؤثر بر محدوده الزامی است ).
– نقشه جایگاه ونقش روستادرسلسله مراتب تقسیمات کالبدی طرح فرادست.