فعالیت های یادگیری و ارزشیابی تکوینی

در حد انتظار
نزدیک به انتظار
نیازمند به تلاش بیشتر
جهت یابی و مکان یابی را انجام دهد
قادر به برقرار کردن تناظر بین دو مجموعه است
مجموعه ی نمادهای صفر تا نه را می نویسد
جمع و تفریق یک رقمی را انجام می دهد
توجه به جنبه های مختلف شخصیت دانش آموز:
در این بخش ،گزارش حیطه های عاطفی،جسمانی و اجتماعی دانش اموز ارائه می شود.با این کار،معلم و مدرسه نشان می دهند که به رشد و توسعه ی امکانات و ظرفیت های دانش آموز نگاهی همه جانبه دارند.این بخش،در واقع توسعه ی مفهوم انضباط است.بهتر است گزارش وضعیت دانش آموز در حیطه های مذکور به روش توصیفی صورت می گیرد و معلم باید با به کارگیری عبارت های دقیق و حساب شده تصویری از وضعیت دانش آموز ارائه دهد.(حسنی،۱۳۸۸)
دیدگاه و توصیه های معلم درباره ی بهبود عملکرد دانش آموز:
در این بخش از گزارش پیشرفت،بر اساس تحلیل اطلاعات به دست آمده،معلم دیدگاه ها و توصیه های اصلاحی خود را برای بهبود پیشرفت دانش آموز در حین فرایند یاددهی یادگیری به والدین یا معلم سال بعد ارائه می دهد.بخش توصیه های معلم ،بخش اساسی و مهم کارنامه توصیفی است.این بخش در واقع بیان همان تصمیم هایی است که معلم بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل شده از فرایند جمع آوری اطلاعات انجام داده است،که شامل بیان تکالیف ویژه مداخله های خاص دانش آموز و ارتقا یا تکرار پایه می شود.اساسا در این بخش معلم مهارت حرفه ای و تخصصی خود را نشان می دهد و با شناختی که از دانش آموز دارد رهنمودهایی را برای پیشرفت و بهبود یادگیری به وی،والدین و معلم سال بعد ارائه می دهد.این کار بسیار حساس و سرنوشت ساز است.لذا،باید با مطالعه و دقت صورت پذیرد. این قسمت،به ویژه برای دانش آموزان در خطر شکست تحصیلی،بسیار ضروری است.برای مثال معلم می تواند مواردی این چنین را پیشنهاد دهد:
شرکت در کلاس های تقویتی
شرکت در کلاس های تکمیلی
مراجعه به متخصص
اجرای تکالیف یا فعالیت های یادگیری خاص یا پروژه های متناسب با ضعف ها و قوت های مشاهده شده از دانش آموز در داخل و خارج از کلاس
مطالعه کتاب یا کتاب های خاص
کمک گرفتن از افراد خاص و متناسب با نیاز آموزشی دانش آموز.(حسنی،۱۳۸۸)
ب) مبانی تجربی:
“می توان تحقیقات انجام شده در این حوزه را به دو دسته تقسیم کرد، دسته ی اول: تحقیقاتی که بیش تر به دنبال پیشبرد مفاهیم نظری این علم هستند و دسته دوم پژوهش هایی که بیش تر جنبه ی کاربردی داشته و از پشتوانه ی تئوریک کمتری برخوردارند.
در این قسمت به تحقیقاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش حاضر در ارتباط هستند پرداخته می شود. این تحقیقات در دو قسمت با عنوان تحقیقات انجام شده در خارج از کشور و تحقیقات انجام شده در داخل کشور تقسیم بندی و ارائه خواهد شد.
۲-۱۵) مروری بر تحقیقات خارجی:
در زمینه منابع خارجی ارزشیابی توصیفی به طور خاص با محدودیت مواجه بودیم اما برخی منابع مربوط را بیان می کنیم.
فرانچز و دیگران(۱۹۸۵)تحقیقی در زمینه تاثیر ارزشیابی تکوینی بر عملکرد دانشجویان رشته های دبیری انجام دادند آنان در این بررسی به این نتیجه رسیدند که دانشجویانی که ارزشیابی تکوینی داشته اند عملکردی بهتر نسبت به دانشجویانی که هیچ گونه آزمون تکوینی نداشته اند برخوردار بوده اند.
بلوم و همکاران(۱۹۸۶)،تحقیقی تحت عنوان رابطه میان نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ارزشیابی تکوینی و آن چه در کلاس درس می گذرد انجام دادند.بر اساس این تحقیق مشخص شد که میان این دو مقوله همبستگی بالایی وجود دارد.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...