فلسفه آموزش و پرورش و الگوی مدیریت آموزش

شعاری نژاد، علی اکبر،(۱۳۷۷)، فلسفه آموزش و پرورش، انتشارات امیرکبیر
شعبانی، حسن، (۱۳۷۱)، مهارت های آموزشی و پرورشی، انتشارات سمت
شکوهی، غلامحسین، (۱۳۶۸)، مبانی و اصول آموزش و پرورش، به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)
شیرازی، علی، (۱۳۷۳)، مدیریت آموزشی، مشهد، جهاد دانشگاهی مشهد
صافی، احمد(۱۳۸۴)، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش،چاپ هشتم-تهران، انتشاران
طاهری، شهنام، (۱۳۸۴)، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها ، تهران
علاقه بند، علی، (۱۳۷۵)، دلاور، ۱۳۸۵ مدیریت آموزشی، تهران، نشر روان
علاقه بند، علی، (۱۳۸۶)، مدیریت عمومی. تهران، نشر روان
علاقه بند، علی(۱۳۸۸)، مدیریت عمومی، تهران، روان، چاپ بیستم، ویرایش دوم، ص ۱۳ تا ۱۷
فتاح، ناظم، (۱۳۷۸)، رابطه سبک رهبری و فضای سازمانی با بهره وری خدمات مدیران آموزشی به منظور ارائه الگوی مدیریت آموزشی، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره ۴۳
فردی آذر، علیرضا، (۱۳۸۰)، بررسی تطبیقی مدل AHP با مدل Topsis در اندازه گیری مهارت های فنی، ادراکی و انسانی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
فیضی، طاهره، (۱۳۸۳)، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور
کازمایر، لئونارد،(۱۳۷۰)، اصول مدیریت، اصغر زمردیان و آرمن مهروژان، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ چهارم
کتز، رابرت، (۱۳۷۵)، مهارتهای یک مدیر موفق، مجموعه مقالاتی درباره مدیریت، توتونچیان، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
کرلینجر، ف، (۱۳۸۲)، پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران، جلد دوم، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
کریتنر، بوندی، (۱۳۸۶)، نوآوری در مدیریت مدرسه محور، چاپ اول، مترجم: فاطمه فقیهی،تهران، انتشارات مدرسه
کوهستانی،علی(۱۳۷۶)،مهارت انسانی-فصلنامه ی مدیریت آموزش و پرورش- شماره مسلسل۱۶
گل افشانی، ناهید و زینب مظفری، (۱۳۸۵)، روایی و پایایی در پژوهش کیفی، مجله مدیریت فردا، شماره ۱۳ و ۱۴، صص ۳۳ تا ۴۲
گل صنم لو، صفر، (۱۳۷۸)، بررسی ارتباط و سبک رهبری و اثربخشی رفتار مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر ارومیه، مرکز مدیریت دولتی شمال غرب، ارومیه
گودرزی، محمود، (۱۳۸۱)، طراحی و تبیین الگوی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی
لطف آبادی، حسین، (۱۳۸۴)، روان شناسی تربیتی، انتشارات سمت
مجد، زهره، (۱۳۸۰)، ارزشیابی مهارت های مدیریتی مدیران دبیرستان های دولتی چهارگانه شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد، واحد شیراز
محمدی، غلامرضا، (۱۳۷۷)، بررسی مهارت های مدیران بیمه مرکزی ایران و تأثیر آن بر بهره وری آن سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت