فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری فناوری اطلاعات

ظرفیت متغیرهای کار و سیستم
رهبری
ساختار سازمانی
نظام شایستگی
سیستم ارزیابی
قابلیت‌های یادگیری سازمانی
وحدت بخشی تولید ایده
یکپارچهسازی تعمیم ایده
متغیرهای زمینه ای
متغیرهای رفتاری
متغیرهای ساختاری
چشم انداز
راهبرد
ویژگیهای صنعت
فرهنگ سازمانی
ظرفیت متغیرهای کار و سیستم
رهبری
ساختار سازمانی
نظام شایستگی
سیستم ارزیابی
چارلز هاروی و جان دن تون (۲۰۰۲) با هدف یافتن زمینه های لازم برای ارتقای یادگیری سازمانی در چند شرکت بزرگ به پژوهش پرداختهاند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که لازمه تغییر درمحیط تجاری، وجود توافق گسترده در این خصوص که عنصر دانش، عامل مهم مزیت درگسترش یادگیری سازمانی است، میباشد. همچنین وجود فرهنگ رقابتی، تشویق ایده های نوین، ریسکپذیری و مشارکت کارکنان در تصمیمگیری از عاملهای زمینهساز یادگیری است.
کیندر (۲۰۰۲) در مقالهای با عنوان « آیا مدارس، سازمان های یادگیرنده هستند؟»، به نقش مهم آموزش و پرورش در ثروت آفرینی و ایجاد اقتصاد مبتنی بر دانش در اروپا اشاره میکند و معتقد است آموزش و پرورش جهت اعمال این نقش نیازمند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس است. او چنین نتیجه میگیرد که در مدارس زمانی میتوانند به نحو مؤثر از این فناوری بهره ببرند که از ویژگیهای سازمان یادگیرنده برخوردار باشند.
معینی (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان « بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیرانتفاعی شهر قم » نشان داد که بین مدارس غیرانتفاعی و مدارس دولتی در زمینه یادگیری سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین پژوهشگر نتیجه میگیرد که میزان یادگیری سازمانی مدارس غیرانتفاعی بیشتر از یادگیری سازمانی در مدارس دولتی میباشد.
آرگوت (۲۰۰۳) در مقالهای با عنوان «یادگیری سازمانی و تغییر راهبردی» به سه حوزه نزدیک و متفاوت بین تغییر استراتژیک و یادگیری سازمانی اشاره میکند، او به نقش تجربه در یادگیری سازمانی، انتقال دانش در داخل و بین سازمان و درونی کردن دانش افراد در نظام حافظه سازمانی و امور فرا فردی به عنوان سه حوزه نزدیک، در عین حال متفاوت یادگیری سازمانی و تغییر استراتژیک پی میبرد.