قابلیت اتکای اطلاعات مالی و بهبود تصمیم گیری مدیریت

میر شکاری و سوداگران
۲۰۰۵
پایین بودن قابلیت اتکای اطلاعات مالی و عدم افشای مناسب اطلاعات در صورت های مالی نگرانی اساسی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در ایران است
۵
کردستانی و نصیری
۱۳۸۸
گزارش های مالی بخش دولتی در انجام وظیفه مسئولیت پاسخگویی و ارزیابی عملیات دولتی ناتوان است
۶
بهرامی فر و رسولی
۱۳۷۷
در صورتی که اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد،مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن ها استفاده می کند
۷
دستگیر و همکاران
۱۳۸۲
سیستم حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت تاثیر گذار است
باباجانی درتحقیقی با عنوان “ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران” بیان میکند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیتهای لازم برای ادای مسئولیت پاسخگویی در زمینه های کنترل بودجه مصوب؛ شناسایی و انعکاس درآمدو هزینه واقعی سالانه؛انعکاس دارائیهای سرمایهای و بدهیهای بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی جامع سالانه ؛برخودارنمیباشد (باباجانی،۱۳۷۸).
صدور و اجرای بیانیه ۳۴ هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی که در جهت تحقق و ارتقای مسئولیت پاسخگویی مالی و به ویژه پاسخگویی عملیاتی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی ایالات متحده صورت گرفته و با انتقال مبنای حسابداری و معیار اندازه گیری فعا لیتهای از نوع دولتی از” تعهدی تعدیل شده”و جریان منابع مالی به” تعهدی کامل”وجریان منابع اقتصادی و تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در سطح دولت شامل “صورت خالص دارایی”و”صورتحساب فعالیتها”و انعکاس در آمدهاو هزینههای واقعی دوره و داراییهاو بدهیهای جاری و غیر جاری فعالیتهای غیر بازرگانی در این قبیل صورتحسابها؛قابلیت و ظرفیت مسئولیت پاسخگویی عملیاتی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی را تحقق بخشدGASB34))
باباجانی (۱۳۸۰) تاکید میدارد که اهداف و ساختار کنترل داخلی در موسسات بزرگ بخش عمومی؛تحت تاثیر ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر انتفاعی و مفهومی تحت عنوان “مسئولیت پاسخگویی عمومی”قرار میگیرد.مفهوم مسئولیت پاسخگویی در جوامع و نظامهای سیاسی مردم سالار ظهور یافته و ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد.اهداف و ساختار داخلی موسسات بزرگ بخش عمومی و بالاخص دولت با مفهوم مسئولیت پاسخگویی در تعامل بوده و مکمل یکدیگرهستند. با افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مفاهیم کنترل تغییر مییابد واهداف و اجزای کنترل داخلی نیز متناسب با آن تعدیل می شود.در حال حاضر شرایط لازم برای پاسخگو بودن واقعی مقامات منتخب و مسئول فراهم نگردیده است به همین دلیل بازنگری و تصویب قوانین ومقررات عادی حاکم بر نظارت مالی و عملیاتی و طراحی و تدوین و اجرای نظام حسابداری وگزارش دهی مالی وروشهای نوین کنترل؛ ضروری به نظر میرسد.
باباجانی و باغومیان (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن جهت استفاده در بخش عمومی ایران بیان کردند که شالوده نظام حسابداری و گزارشگری مالی بر پایه مبنای حسابداری مورد استفاده در آن قرار دارد و مناسبترین مبنای قابل استفاده در حسابداری بخش عمومی مبنای تعهدی کامل است ولی هنوز در کشور ما در تمام دستگاهها اجرایی نشده است که جهت اجرایی نمودن آن باید نسبت به ایجاد یک تحول بنیادین در نظام حسابداری و گزارشگری مالی و به وجود آوردن تغییرات اساسی در نگرش مقامات مسئول نسبت به فرهنگ پاسخگویی و اعتقاد راسخ به ایفای مسئولیت پاسخگویی در برابر شهروندان یعنی پاسخخواهان یا صاحبان واقعی حق میباشد.
کرباسی یزدی و طریقی در سال ۱۳۸۸ به بررسی و ارزیابی مزایای سامانه هایی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پرداختند نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این بود که اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی می تواند بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها را شفاف تر بیان کرده و به اجرای بودجه ریزی عملیاتی منجر شود همچنین اطلاعات ناشی از سامانه های گزارشگری تعهدی می توان موجب تصمیم گیری هایی بهینه به وسیله مدیران شده و ابزارهایی مسئولیت پاسخگویی آنها را فراهم کند .
صابردر در سال ۱۳۹۰ در پژوهش خود نشان داد که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بخش عمومی ایران به طور نسبی ظرفیت گزارشگیری بر مبنای تعهدی را دارد و تنها نیاز به اصلاح برخی مواد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ است .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...