۲
۱
۳-۶ روایی(اعتبار) پرسشنامه
جهت اعتبارسنجی پرشسنامه فوق با بررسی پژوهش های مشابه و سؤالات طراحی شدهی توسط محققان پژوهشهای فوق و همچنینبه طور اتفاقی قبل از شروع آمارگیری نهایی با ۱۰نفر از اساتید این رشته تماس گرفته شد تا دغدغههای آن ها بیشتر مد نظر قرار گیرد و سپس پرسشنامه نهایی به روش پنج گزینهای طیف لیکرت تنظیم شد.
۳-۷ پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
پایایی پژوهش فوق بر اساس سنجش از آزمون ضریب آلفای کرونباخalfa_e_kronbakh)) صورت گرفته است. «آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را میسنجند، هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بودو اعتبار سازگاری درونی سؤالات بیشتر است.»(آلفا کرونباخ،۱۹۹۷)
در مرحله ی اول ۳ مؤلفه با ۱۵ فرضیه برای جامعه ی آماری هنرمندان هنر الیاف طراحی شد که پرسش ها مورد سنجش قرار گرفت و با فرض حذف ۲ فرضیه به عدد ۷۲۴/.۰ یا ۷/۰رسید به دلیل آنکه حذف آن دو فرضیه در روند تحقیق خللی ایجاد نمیکرد فرضیه دیگری برای آنها جایگزین نشد،عدد به دست آمده حد استاندارد تأیید پایایی است که پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت و بدین ترتیب ۱۳فرضیه برای هنر الیاف در ایران با ۳ مؤلفه مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۸ منطق انتخاب نمونههای آماری در این پژوهش
برای رسیدن به پرسشهای این پژوهش نیاز به جامعهی آماری هنر الیاف بوده است. با توجه به این که از ۳۰ نفر هنرمندان فعالی که در طول یک سال حداقل یک نمایشگاه انفرادی یا گروهی در کشور داشته به عنوان مطالعهی موردی انتخاب شده است، لذا نیازمند به همکاری بین هنرمندانی که به صورت تجربی و آکادمیک کار کرده اند وهمچنین نهاد هنری می باشد.
نهاد هنر به کلیه افرادی که در زمینه ی هنر فعالیت دارند مثل:گالری دار ها- مجموعه دارهای هنری – خبرنگاران هنری – منتقذین هنری – اساتید هنری … به عنوان کسانی که در این زمینه صاحب نظر می باشند و هنرمندان تجربی و آکادمیک به عنوان جامعه آماری هنرمندان هنر الیاف انتخاب شدند. اما به دلیل محدودیتهای زمانی و مکانی، فقط ۳۷ نفر از این هنرمندان انتخاب وبا آن ها مصاحبه صورت گرفت.
از طرفی هنرمندان این رشته هنری در شهرستان ها تعدادشان اندک بوده و یا آمار دقیقی به دلیل آن که مراکز و یا انجمن هایی که اطلاعات صحیحی از این افراد را در اختیار ما قرار دهد وجود ندارد لذا ۳۷ نفر از هنرمندانی که فعال هستند انتخاب شدند. از طرفی دیگر از طریق شماره ی تلفن هنرمندان که در اختیار اساتید این رشته بود در اختیار محقق قرار گرفت به شمارهی تماس های تعداد ۳۷ نفر هنرمندان فعال دست یابد. پس از آن به همه شمارههای تلفن موجود تماس گرفته شد و از بین ۳۷ شماره فقط ۳۰ نفر جوابگو بودند که به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند،که به دلیل تعداد اندک آنها به روش سرشماری مورد مصاحبه به شیوهی باز و بسته از طریق پرسش نامه و طرح سؤالات چند گزینهای به روش لیکرت قرار گرفتند. سؤالات طراحی شده طبق آنچه در فصل اول به آن اشاره شد در سه مؤلفه برای هنرالیاف معرفی شدند در مجموع طی فرآیند آمارگیری و پاسخ جامعههای آماری به فرضیات به روش مصاحبه بسته پرسشنامههایی حاوی ۱۵ سؤالات برای هنرمندان هنر الیاف و اساتید این هنر توزیع شد، که در ادامه به بیان یافتههای تحقیق و مطالعات آماری صورت گرفته پرداخته خواهد شد.
۳-۹ حجم نمونه و روش نمونهگیری
آمارگیری در پژوهش فوق به صورت نمونهگیری مورد بررسی قرار میگیرد تعداد ۳۷ نفر شناسایی شدند که از این تعداد ۳۰ نفر در دسترس بودند.
۳-۱۰ روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش سؤالاتی که در پرسشنامه به منظور کسب اطلاع در مورد ویژگیهای افراد پاسخدهنده طراحی شدهاند، ابتدا از طریق جداول فراوانی(Frequencies) استخراج اطلاعات در قالب گزارههای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بخش دوم تجزیه و تحلیل سؤالات، در واقع به بررسی فرضیات تحقیق که آزمون معمول مورد استفاده در این مواقع آزمون،T ـ تک گروهی میباشد، خواهیم پرداخت.
فصل ۴
بررسی فرضیه، نمودار وT تک گروهی وفرضیات
۱- بررسی آماری فرضیه با نمودار Tتک گروهی
۴-۱ مؤلفه ۱- جایگاه هنر الیاف در ایران
در جدول زیر آمار توصیفی نتایج حاصل از نظرسنجی در مورد مؤلفه ی فوق مشاهده میشود، آمار فوق براساس فرضیه شماره ۴ پرسشنامه، تحت عنوان «باتوجه به ویژگی های ساختاری ،طرح ونقش موجود در هنر الیاف، هنر های سنتی زیر مجموعه ی هنر الیاف است» با توجه به جدول آمار توصیفی و نمودار فراوانی فوق می توان متوجه شد که ۵۰% از افراد شرکت کننده در نظر سنجی با فرضیه فوق موافق بوده اند. در حالی که تعداد قابل قبولی هم گزینه ی۱، با عبارت کاملاً مخالف را هم انتخاب کرده اند.
جدول ۴-۱-۱آمار توصیفی نتایج حاصل در نظرسنجی در مورد فرضیه۴
کل
کاملا موافقم
موافقم