قابلیت بازاریابی الکترونیکی و شرکتهای کوچک و متوسط

R2
R
مدل
۰٫۴۴۶
۰٫۴۵۰
۰٫۶۷۱
۱
۰٫۴۶۲
۰٫۴۷۱
۰٫۶۸۶
۲
بنابراین، میتوان گفت قابلیت بازاریابی الکترونیکی و شدت رقابت بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار میباشند. نتایج نشان داد ۰٫۴۵ از واریانس عملکرد سازمانی تحت تأثیر شدت رقابت و ۰٫۴۷ از واریانس عملکرد سازمانی تحت تاثیر متغیرهای قابلیت بازاریابی الکترونیکی و شدت رقابت است.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱) مقدمه
در حال حاضر شرکتهای کوچک و متوسط در یک فضای رقابتی فعالیت میکنند که روش های دیرین کسب و کار در دنیای کاملا رقابتی امروزه، کارایی گذشته را نخواهند داشت. با توجه به اینکه تنوع خدمات ارائه شده در شرکتهای کوچک و متوسط رو به افزایش است، هیچ شرکتی نمیتواند در زمینه های مختلف، بهترین خدمات ممکن را ارائه دهد. یک شرکت باید سعی کند تا جهت بقا و کسب موفقیت، به یک مزیت رقابتی در بازار دست یابد. شرکتهای کوچک و متوسط به دنبال راهی هستند تا بتوانند از طریق بازارگرایی و تکنولوژیگرایی استراتژی متمایزی را نسبت به دیگر شرکتها برای ارائه خدمات به مشتریان اتخاذ کنند. شرکتهای که تحت مفهوم قابلیت بازاریابی الکترونیکی عمل میکنند، برای موفقیت باید خدماتی را به مشتریان ارائه کنند که بهتر از رقبا نیازهای آنان را برآورده سازند. بنابراین خطمشی بازارگرایی و تکنولوژیگرایی باید، نه فقط نیازهای مشتریان هدف، بلکه خطمشی رقبا و هماهنگی درون سازمانی را مدنظر داشته باشند. بطور خلاصه باید گفت بازارگرایی و تکنولوژیگرایی از ابزارها و اقدامات حیاتی در سازمانها میباشد و بر این مفروضه قرار دارد که تا زمانیکه نیازها و خواسته های مشتریان برآورده نشود، سازمانها و شرکتها به اهداف خود دست نخواهد یافت.
در این تحقیق سعی شد تا به بررسی ورودی و خروجی ها بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمانشاه پرداخته شود. بعد از ارائه یافته های تحقیق در فصل چهار، در این فصل سعی شده است تا نتایج به صورت خلاصه در قالب سه بخش نتایج تحقیق شامل نتایج تجربی تحقیق، نتایج استنباطی تحقیق و بحث و بررسی و پیشنهادات بیان شود.
۵-۲) نتیجهگیری
در این پژوهش با توجه به ادبیات پژوهش و مدلهای موجود در این زمینه، مدل مفهومی به منظور بررسی ورودی و خروجی ها بر قابلیت بازاریابی الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمانشاه مورد آزمون قرار گرفت و فرضیات پژوهش براساس روابط فرض شده در مدل مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق و جمعآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه مشتمل بر ۴۴سوال بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد و میانی شاغل در کلیه شرکتهای کوچک و متوسط استان کرمانشاه میباشد و از جهت نمونهگیری، از روش نمونهگیری در هر یک از طبقات از روش تخصیص متناسب استفاده شد. جهت جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه در اختیار تعدادی از شرکت عضو جامعه آماری قرار گرفت که نهایتاّ تحلیل ما بررسی۲۶۵ پرسشنامه صورت گرفت. تعدادی از فرضیه های تدوین شده با بهره گرفتن از آزمون ضریب همبستگی پیرسون آزمون شدند و میزان همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته مشخص شد و بقیه فرضیه ها با توجه به وجود متغیر تعدیلگر از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد و فرضیه ها با اطمینان ۹۹% تأیید شدند.
۵-۳) نتایج تجربی
در این بخش ابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج تحلیلی استنباطی دو متغیره و آزمون فرضیه ها ارائه میشود:
۵-۳-۱) نتایج تجربی توصیفی
۱- ۵۲ درصد افراد مورد مطالعه را کارکنان مرد و ۲۶ درصد را کارکنان زن تشکیل دادهاند.
۲- نتایج حاصله در رابطه با وضعیت تحصیلی بیانگر این است که ۲ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، ۵ درصد دیپلم، ۱۸ درصد فوق دیپلم، ۳۳ درصد لیسانس، ۱۱ درصد فوق لیسانس و دکتری ۲ درصد بودهاند.
۳- نتایج حاصله در رابطه با تعداد پرسنل بیانگر این است که ۹ درصد از شرکتها کمتر از ده پرسنل، ۳۵ درصد بین ده تا نوزده پرسنل، ۲۴ درصد بین بیست تا بیست و نه پرسنل، ۸ درصد بین سی تا سی و نه پرسنل و ۲۰ درصد بین چهل تا چهل و نه پرسنل مشغول به فعالیت هستند.
۴- نتایج حاصل از وضعیت سابقه کاری بیانگر آنست که ۵۷ درصد دارای سابقه کاری یک تا سه سال، ۱۳ درصد سه تا شش سال و ۲۰ درصد شش تا نه سال و ۱۰ درصد بیشتر از ۹ سال بودهاند.