قابل مقایسه بودن و اطلاعات حسابداری

هر گویه پرسشنامه با توجه به هدف اصلی و سوالات در نظر گرفته شده و بالطبع جواب هر سوال گامی است در جهت تحقق تامین هدف اصلی پژوهش. پرسشنامه پژوهش مشتمل بر ۳۲ سوال است که در جدول۳-۱ توضیح داده شده است.
جدول ۱ -۳ متغیرها و شماره گویه های پرسشنامه
متغیر های مورد سوال
شماره پرسشهای پرسشنامه
مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری
تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری
۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸
ترتیبی- لیکرت
تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری
۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶
ترتیبی- لیکرت
تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری
۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵
ترتیبی- لیکرت
تاثیر سیستم جامع مالی و یکنواخت نفت قابل فهم بودن اطلاعات حسابداری
۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲
ترتیبی- لیکرت
مقیاس ترتیبی : در این نوع مقیاس به طور نسبی، شدت و ضعف اندازه صفت یا ترجیحاتش نیز مشخص می گردد. این شدت و ضعف، به صورت تقدم و تاخر بیان می شود.اعداد د مقیاس رتبه ای فقط اطلاعاتی درباره سلسله مراتب، یا به عبارتی رتبه اشیا یا افراد در طول مقیاس فراهم می آورد. و
طیف لیکرت : گزینه های جوابیه در این مقیاس، معمولا نشانگر میزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین ، اعم از مثبت یا منفی است.به دیگر سخن از طریق این مقیاس می توان حساسیت، نگرش، تعلق یا باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد.
در مورد عبارتهای مثبت محقق ارزشهای عددی مقیاس را طوری تعیین می کند که بیشترین یا بالاترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق ترین افراد تعلق گیرد و در مورد عبارات منفی، محقق امتیازها یا ارزشهای عددی را طوری جابه جا می کند که به طور مشابه بیشترین امتیاز متعلق به مخالفترین افراد و کمترین امتیاز متعلق به موافق ترین آنان شود.
۹-۳- پایایی ابزار اندازه گیری
پایایی آزمون به دقت اندازه گیری ، ثبات و پایایی آن اطلاق می گردد.و دارای دو معنای متفاوت می باشد یک معنای پایایی ،ثبات و پایایی نمرات آزمون در طول زمان است .بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود ، نمره وی در همه موارد یکسان باشد .معنای دوم پایایی به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن اینست که سوالهای آزمون تا چه اندازه با هم همبستگی متقابل دارند .اگر ضریب پایایی درونی آزمون کم باشد بدان معناست که سوالهای مختلف آزمون ، متغیر واحدی را اندازه گیری نمی کنند.از نقطه نظر تخصصی ، آزمون دارای پایایی است اگر عاری از خطای اندازه گیری غیر نظامدار باشد .خطـاهای اندازه گیری غیر نظـامدار که بر نـمره های آزمون تـاثیر می گذارند ،غیر قابل پیش بینی بوده و پایایی تست را کاهش می دهند . این خطاها عمدتاً ناشی از نمونه خاص سوالهای آزمون ،شرایط اجرا ،و انگیزه افراد در پاسخ دادن به سوالهای آزمون می باشد.
به منظور بررسی دقیق تر پایایی پرسشنامه بررسی همبستگی هر سوال با سایر سوالها ضروری می باشد .این بررسی در شناسایی علل کوچک یا نامناسب بودن معیار بررسی پایایی (آلفای کرونباخ و…)کمک شایانی می کند. هنگامی که همبستگی یک سوال با سایر سوالات پایین باشد احتمالاً چیزی غیر از متغیر مدنظر که به وسیله آزمون سنجیده می شود اندازه گیری می کنید.در چنین مواقعی باید با بررسی دقیق نسبت به شناسایی نارسائی موجود اقدام کرده و سوال مذکور را حذف یا اصلاح کنیم .
برای بررسی پایایی (اعتماد پذیری ) از تکنیکهای متفاوتی استفاده می شود یکی از این تکنیکها آلفای کرونباخ می باشد که بر اساس سنجش سازگاری درونی پرسشنامه شکل گرفته است .اگر انحراف معیار سوالات یک باشد ،این روش بر مبنای متوسط همبستگی میان سوالات مقایسه را انجام می دهدو در غیر اینصورت بر مبنای متوسط کواریانس بین سوالات تصمیم گیری می شود .
اگر سوالات موجود ، با یکدیگر همبستگی مثبتی نداشته باشند انتظار نداریم در صورت تکرار این پرسشنامه بر روی افراد نمونه دیگر ،نتایج مشابهی بدست آید و در واقع پایایی پرسشنامه کاهش می یابد.اگر تغییر پذیری بین افراد تقریباً نزدیک به هم باشد ، فرمول معیار آلفا به صورت زیر پیشنهاد می شود :
که در آن si2 واریانس سوال i ام و s2sumواریانس مجموع سئوالات است ، k تعدا اقلام سوال است اگر امتیاز واقعی به سئوالات داده نشود و پاسخهای افراد کاملاٌ به هم بی ارتباط باشند، به سمت صفر میل می کند اگر تمام اقلام سوال قابل اعتماد باشند و یک نتیجه را نشان دهند ضریب یک خواهد شد .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...