عدلیه مأمور اجرای این قانون است.‌چون به موجب قانون مصوب لیله ۱۵ اسفند ماه ۱۳۰۶ “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از‌تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا(‌قانون مجازات مرتکبین قاچاق) که در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال ۸۴- ۱۳۸۳ )

۱- آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال ۱۳۸۳»۶
جدول شماره (۱)، آمار پرونده های قاچاق کالا را در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ نشان می دهد . براساس آمار گمرک ایران در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ تعداد پرونده های قاچاق کالای کشف شده حدود ۷۶۹۹۵ پرونده به ارزش ۴/۱۴۴۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۱/۱ درصد کاهش و از نظر ارزش نیز حدود ۴/۲ درصد کاهش نشان می دهد . تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال در مدت مذکور حدود ۶۷۶۰۳ پرونده به ارزش ۴/۲۲۸ میلیارد ریــال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲/۰ درصد و از نظر ارزش حدود ۳/۸ درصد کاهش نشان می دهد. از تعداد کل پرونده های قاچاق در مدت ذکر شده حدود ۸/۸۷ درصد مربوط به پرونده هایی با ارزش زیر ده میلیون ریال بوده است ولی از نظر ارزش تنها ۷/۱۵ درصد از ارزش کل مربوط به پرونده های زیر ده میلیون ریال بوده است. کل جریمه وصولی از پرونده های قاچاق حـدود۲۶ میلیـارد ریال بوده که در مقـایسه با مـدت مشابه سال قبــل حدود ۲/۲۱ درصد کاهش نشان می دهد . در مدت مذکور تعداد پرونده های تبرئه شده ۱۳۶۳۵ پرونده به ارزش ۸/۱۶۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ۵/۱۲ درصد کاهش و از نظر ارزش حدود ۶/۲۶ درصد افزایش داشته است . از فروردین تا اسفند سال ۱۳۸۳ تعداد پرونده های محکوم شده حدود ۱۸۲۰۵ پرونده به ارزش ۱/۲۳۹ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد ۱/۲۹ درصد و از نظر ارزش ۶/۵۱درصد افزایش نشان می دهد. در همین مدت ارزش کالای از دست رفته حدود ۸/۴۶۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸/۲ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد متهمین در مدت یاد شده ۹۶۷۷۹ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حـــدود ۱/۲ درصد افزایش نشان می دهد. بر همین اساس کل جریمه تعیین شده حدود ۸/۲۵۲۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۹/۰ درصد کاهش داشته است.

 آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
براساس ارقام جدول شماره (۲)، در بین گمرکات کشور بیشترین تعداد پرونده های قاچاق مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۱۹۴۶۵ پرونده و سهمی معادل ۳/۲۵ درصد بوده است . بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرک خراسان با ۲۲ درصد و گمرک هرمزگان با ۶/۱۴ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از نظر ارزش پرونده های قاچاق بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۴/۳۷۷ میلیارد ریال و سهمی معادل ۲۶ درصد از کل ارزش پرونده ای قاچاق بوده است . بعد از گمرکات مستقل بیشترین ارزش پرونده ها مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با سهمی معادل ۸/۲۳ درصد و گمرک آذربایجان شرقی با ۲/۸ درصد از کل ارزش پرونده های قاچاق بوده است . بیشترین ارزش کالای از دست رفته مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۴/۲۶۴ میلیارد ریال یــــا ۸/۵۶ درصد بوده است . گمرک آذربایجان شرقی با ۱/۱۱ درصد و گمرک خراسان با ۵/۸ درصد در رتبـــه های بعدی قرار دارند. از کل جریمه تعیین شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۲/۳۴ درصد سهم ، گمرکات مستقل با ۹/۲۵ درصد سهم و گمرک هرمزگان با ۹/۸ درصد سهم بوده است . از کل جریمه وصولی بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۲/۱۰ میلیارد ریال و ۴/۳۹ درصد سهم از کل جریمه وصولــی بوده است . بعد از گمرک مذکور ، گمرکات مستقل با ۶/۲۰ و گمرک هرمزگان با ۱۷ درصد سهم رتبه های بعدی را احراز کرده اند . بیشترین تعداد متهمین مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با ۱۹۳۶۳ نفر متهم و سهمی معادل ۲۰ درصد بوده است . بعد از آن ، گمرکات خراسـان و هرمزگان با سهمی معادل ۴/۱۸ درصد و ۴/۱۵ درصد رتبه های بعدی را داشته اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۴۰۷۳ پرونده و سهمی معـادل ۹/۲۹ درصد ، گمرکات مستقل با ۸/۱۵ درصد سهم و گمرک خراسان با ۱/۱۵ درصد سهم بوده است . از کل ارزش پرونده های تبرئه شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۱/۲۹ درصد سهم ، گمرک سیستان و بلوچستان با ۶/۱۳ درصد سهم و گمرک آذربایجان غربی با ۳/۱۱ درصد سهم بوده است . از کـل پرونده های محکوم شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با ۱۲۳۰۷ پرونده و سهمی معادل ۶/۶۷ درصد بوده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب و هـرمزگان به ترتیب با ۹ درصـد سهــم و ۶/۶ درصد سهم رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند . در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ از کل ارزش پرونـده های محکوم شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۴/۸۳ میلیارد ریال و ۹/۳۴ درصد سهم بوده است . بعد از آن ،گمرکات آذربایجان شرقی و غرب با سهمی معادل ۲۰ درصد و ۲/۱۲ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .
 پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
جدول شماره (۳)، آمار پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال را در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳ نشان میدهد. بررسی آمارهای پرونده
های قاچاق زیر ۱۰ میلیون ریال از فروردین تا اسفند ماه سال ۱۳۸۳ نشان می دهد که از کل پرونده ها بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۱۸۵۳۶ پرونده و سهمی معادل ۴/۲۷ درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با ۱/۲۴ درصد سهم و ۱/۱۵ درصد رتبه های بعـدی را داشته اند. از نظر ارزش بیشترین سهم مربوط به گمرک هرمزگان با ۵/۱۹ درصد سهم ، گمرک سیستان وبلوچستان با ۴/۱۹ درصد سهم و گمرک بوشهر با ۶/۱۱ درصد سهم بوده است . بیشتـرین ارزش کالای از دست رفتـه مربوط به گمـرک خراسان با ۶/۲۵ میلیارد ریال و ۵/۹۴ درصد سهم بوده است . از کل جریمه تعیین شده برای پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با ۴/۴ میلیارد ریال و ۲/۷۶ درصد سهم بوده است. از کل متهمین پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشتـرین تعـداد مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با ۱۷۴۲۵ متهم و سهمی معادل ۶/۲۱ درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با ۳/۲۱ درصد و ۴/۱۵ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۳۹۵۳ پرونده و ۷/۳۲ درصد سهم بوده است. از کل ارزش پرونده های تبرئه شده بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با ۲/۲۷ درصد سهم و ارزشی معادل ۱/۱۸ میلیارد ریال بوده است. از کل پرونده های محکوم شده گمرک خراسان با ۱۲۰۶۳ پرونده و سهمی معادل ۱/۷۳ درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب با ۱۰۶۴ پرونده و سهمی معادل ۴۴/۶ درصد و گمرک هرمزگان با ۱۰۶۲ پرونده و سهمـی معادل ۴۳/۶ درصد رتبه های بعدی را داشته اند . از کل ارزش پرونده های محکوم شده ، بیشترین رقم مربوط به گمرک هرمزگان با ۱۷ میلیارد ریال و سهمی معادل ۲/۳۷ درصد بوده است . بعد از گمرک هرمزگان بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با ۳/۱۴ میلیارد ریال و ۴/۳۱ درصد سهم بوده است .
 آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی ۷
آمار پرونده های قاچاق برحسب حوزه های نظارت نشان میدهد که در دوازده ماهه  سال ۱۳۸۳ بیشترین تعداد پرونده مربوط به حوزه نظارت سیستان و بلوچستان با ۱۹۴۶۵ پرونده و سهمی معادل ۳/۲۵ درصد بوده است . بعد از حوزه نظارت سیستان وبلوچستان بیشترین پرونده به ترتیب مربوط به حوزه نظارت خراسان با ۱۶۹۳۹ پرونده و سهمی معادل ۲۲ درصد و گمرک هرمزگان با ۱۱۲۴۷ پرونده و سهمی معادل ۶/۱۴ درصد بوده است . در حوزه نظارت سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد پرونده مربوط به زابل با ۵۷۲۳ پرونده بوده است. در حوزه نظارت خراسان بیشترین پرونده مربوط به بیرجند با ۱۲۳۹۰ پرونده و در گمرک هرمزگان بیشترین پرونده مربوط به شهید رجایی بندر عباس با ۷۵۶۴ پرونده بوده است . از نظر ارزش پرونده ها ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با ۴/۳۷۷ میلیارد ریال و سهمی معادل ۲۶ درصد بوده است. بعد از گمرکات مستقل ، حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلـوچستان و حوزه نظارت آذربایجان شرقی با سهمی معادل ۸/۲۳ درصد و ۲/۸ درصد بوده است . در حوزه نظارت گمرکات مستقل بیشترین ارزش مربوط به گمرک جنوب تهران با ۹/۲۲۴ میلیارد ریال بوده است . در حوزه نظارت گمرک سیستان و بلـوچستان ، بیشترین ارزش مربوط به گمرک چابهار با ۷/۲۷۸ میلیارد ریال و در حوزه نظارت آذربایجان شرقی بیشترین ارزش مربوط به گمرک جلفا با ۵/۸۰ میلیارد ریال بوده است . 

جدول شماره (۱). آمار پرونده های قاچاق کالا در دوازده ماهه  سالهای ۸۳-۱۳۸۲
(ارقام ارزش میلیارد ریال)

 
سال ۱۳۸۳
سال ۱۳۸۲
درصد تغییرات 
تعداد کل پرونده ها (فقره)
۷۶۹۹۵
۷۷۸۳۲
۱/۱-
ارزش کل پرونده ها
۴/۱۴۴۹
۷/۱۴۸۴
۴/۲-
تعداد پرونده های زیر ۱۰ میلیون ریال (فقره)‌
۶۷۶۰۳
۶۷۷۵۱
۲/۰-
ارزش پرونده های زیر ۱۰ میلیون ریال
۴/۲۲۸
۱/۲۴۹
۳/۸-
کل جریمه وصولی
۲۶
۳۳
۲/۲۱-
تعداد پرونده های تبرئه شده
۱۳۶۳۵
۱۵۵۷۸
۵/۱۲-
ارزش پرونده های تبرئه شده
۸/۱۶۹
۱/۱۳۴
۶/۲۶
تعداد پرونده های محکوم شده
۱۸۲۰۵
۱۴۰۹۹
۱/۲۹
ارزش پرونده های محکوم شده
۱/۲۳۹
۷/۱۵۷
۶/۵۱
ارزش کالاهای از دست رفته
۸/۴۶۵
۲/۴۵۳
۸/۲
تعداد متهمین
۹۶۷۷۹
۹۴۸۲۷
۱/۲
کل جریمه تعیین شده
۸/۲۵۲۲
۵/۲۵۴۶
۹/۰-
 
 

جدول شماره (۲). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳
 
نام گمرک
تعداد کل پرونده ها
سهم از کل
(درصد)
ارزش کل پرونده ها
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
ارزش کالای از دست رفته
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
کل جریمه تعیین شده
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
سیستان و بلوچستان 
۱۹۴۶۵
۲۸/۲۵
۵/۳۴۴
۷۷/۲۳
۴/۲۶۴
۷۶/۵۶
۳/۸۶۲
۱۸/۳۴
خراسان
۱۶۹۳۹
۲۲
۱/۱۱۸
۱۵/۸
۸/۳۹
۵۴/۸
۷/۱۷۱
۸۰/۶
هرمزگان
۱۱۲۴۷
۶۱/۱۴
۲/۱۰۹
۵۳/۷
۶/۳۰
۵۸/۶
۶/۲۲۳
۸۶/۸
مستقل
۸۹۱۲
۵۷/۱۱
۴/۳۷۷
۰۴/۲۶
۹/۱۱
۵۴/۲
۲/۶۵۳
۸۹/۲۵
آذربایجان غربی
۷۸۹۵
۲۵/۱۰
۴/۱۰۸
۴۸/۷
۲/۱۰
۱۸/۲
۹/۱۴۷
۸۶/۵
غرب
۶۴۴۰
۳۶/۸
۳/۷۷
۳۳/۵
۰/۰
۰۰/۰
۱/۹۳
۶۹/۳
بوشهر
۲۳۹۶
۱۱/۳
۷/۷۵
۲۳/۵
۰/۰
۰۰/۰
۴/۹۸
۹۰/۳
آذربایجان شرقی 
۱۷۲۰
۲۳/۲
۶/۱۱۸
۱۸/۸
۷/۵۱
۱۱/۱۱
۵/۳۷
۴۸/۱
خوزستان
۱۳۵۱
۷۵/۱
۳/۷۷
۳۳/۵
۳/۳۱
۷۲/۶
۳/۱۴۵
۷۶/۵
شمال
۶۳۰
۸۲/۰
۹/۴۲
۹۶/۲
۹/۲۵
۵۵/۵
۸/۸۹
۵۶/۳
جمع کل
۷۶۹۹۵
۱۰۰
۴/۱۴۴۹
۱۰۰
۸/۴۶۵
۱۰۰
۸
/۲۵۲۲
۱۰۰
 

ادامه جدول شماره (۲). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳

نام گمرک
 
جریمه وصولی
(میلیون ریال)
 
 
سهم از کل
(درصد)
 
تعداد
متهمین
سهم از کل
(درصد)
تعداد پرونده های تبرئه شده
سهم از کل
(درصد)
ارزش پرونده های
تبرئه شده
 (میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
 
تعداد پرونده های محکوم شده
 
سهم از کل
(درصد)
ارزش پرونده های محکوم شده
(میلیارد ریال)
 
س و ب
۴/۱۰۲۴۴
۴۲/۳۹
۱۹۳۶۳
۰۱/۲۰
۴۰۷۳
۸۷/۲۹
۲/۲۳
۶۴/۱۳
۵۱۶
۸۳/۲
۹/۱۷
۴۸/۷
خراسان
۶/۳۴۸
۳۴/۱
۱۷۸۴۰
۴۳/۱۸
۲۰۵۶
۰۸/۱۵
۷/۱۸
۰۱/۱۱
۱۲۳۰۷
۶۰/۶۷
۴/۱۸
۷۱/۷
هرمزگان
۷/۴۴۱۶
۹۹/۱۶
۱۴۸۹۰
۳۹/۱۵
۵۵۳
۰۶/۴
۵
۹۶/۲
۱۲۰۹
۶۴/۶
۹/۲۳
۹۸/۹
مستقل
۵/۵۳۴۲
۵۶/۲۰
۱۰۶۴۰
۹۹/۱۰
۲۱۶۰
۸۴/۱۵
۵/۴۹
۱۴/۲۹
۶۴۲
۵۳/۳
۴/۸۳
۸۸/۳۴
آذر . غ
۲۸۵۳
۹۸/۱۰
۱۲۹۹۰
۴۲/۱۳
۱۲۲۷
۹
۲/۱۹
۳۱/۱۱
۸۴۱
۶۲/۴
۲/۹
۸۴/۳
غرب
۳/۵۴۴
۰۹/۲
۱۱۸۷۵
۲۷/۱۲
۱۹۰۵
۹۷/۱۳
۷/۱۸
۱۱
۱۶۴۵
۰۴/۹
۱/۲۹
۱۷/۱۲
بوشهر
۴/۷۵۸
۹۲/۲
۳۵۶۶
۶۸/۳
۸۲۵
۰۵/۶
۱۵
۸۵/۸
۸۹۵
۹۲/۴
۸/۳
۵۹/۱
آذر . ش
۹/۹۳۱
۵۹/۳
۳۱۲۹
۲۳/۳
۵۴۱
۹۷/۳
۸/۱۱
۹۵/۶
۷۰
۳۸/۰
۸/۴۷
۲۰
خوزستان
۱/۲۹۶
۱۴/۱
۱۷۰۳
۷۶/۱
۲۵۰
۸۳/۱
۲/۲
۳۱/۱
۷۵
۴۱/۰
۶/۵
۲۵/۲
شمال
۳/۲۵۳
۹۷/۰
۷۸۳
۸۱/۰
۴۵
۳۳/۰
۵/۶
۸۳/۳
۵
۰۳/۰
۰/۰
۰۲/۰
جمع کل
۲/۲۵۹۸۹
۱۰۰
۹۶۷۷۹
۱۰۰
۱۳۶۳۵
۱۰۰
۸/۱۶۹
۱۰۰
۱۸۲۰۵
۱۰۰
۱/۲۳۹
۱۰۰
 

   
جدول شماره (۳). آمار پرونده های قاچاق زیر ۱۰ میلیون ریال در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳

نام گمرک
تعداد پرونده های
کمتر از ۱۰ میلیون 
سهم از کل
(درصد)
ارزش پرونده ها
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
ارزش کالای از دست رفته
(میلیون ریال)
سهم از کل
(درصد)
کل جریمه تعیین شده
(میلیون ریال)
سهم از کل
(درصد)
سیستان و بلوچستان
۱۸۵۳۶
۴۲/۲۷
۲/۴۴
۳۷/۱۹
۴/۱۱۴۹
۲۵/۴
۴/۴۰۱
۹۵/۶
خراسان
۱۶۳۲۷
۱۵/۲۴
۰/۲۳
۰۸/۱۰
۲/۲۵۵۸۸
۵۰/۹۴
۸/۴۳۹۵
۱۶/۷۶
هرمزگان
۱۰۱۹۹
۰۹/۱۵
۴/۴۴
۴۶/۱۹
۰/۰
۰۰/۰
۰/۰
۰۰/۰
مستقل
۶۷۴۲
۹۷/۹
۴/۲۶
۵۴/۱۱
۱/۱۹۵
۷۲/۰
۸/۳۸۱
۶۲/۶
آذربایجان غربی
۶۶۱۹
۷۹/۹
۸/۲۵
۲۸/۱۱
۷/۱۰۵
۳۹/۰
۴/۳
۰۶/۰
غرب
۴۹۷۳
۳۶/۷
۵/۲۲
۸۷/۹
۰/۰
۰۰/۰
۰/۰
۰۰/۰
بوشهر
۱۵۹۴
۳۶/۲
۵/۲۶
۶۲/۱۱
۰/۰
۰۰/۰
۰/۰
۰۰/۰
آذربایجان شرقی
۱۱۷۷
۷۴/۱
۴/۶
۸۰/۲
۸/۲۵
۱۰/۰
۰/۰
۰۰/۰
خوزستان
۹۸۴
۴۶/۱
۸/۷
۴۲/۳
۰/۰
۰۰/۰
۶/۵۲۷
۱۴/۹
شمال
۴۵۲
۶۷/۰
۳/۱
۵۶/۰
۴/۱۲
۰۵/۰
۷/۶۱
۰۷/۱
جمع کل
۶۷۶۰۳
۱۰۰
۴/۲۲۸
۱۰۰
۶/۲۷۰۷۶
۱۰۰
۷/۵۷۷۱
۱۰۰
 
 
ادامه جدول شماره (۳). آمار پرونده های قاچاق زیر ۱۰ میلیون ریال در دوازده ماهه سال ۱۳۸۳
 
نام گمرک
 
جریمه وصولی