قانون مجازات، بندر عباس

قانون مجازات، بندر عباس
دسامبر 29, 2018 No Comments پایان نامه ها و مقالات mitra1--javid

عدلیه مأمور اجرای این قانون است.‌چون به موجب قانون مصوب لیله 15 اسفند ماه 1306 “‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بعد از‌تصویب کمیسیون فعلی عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا(‌قانون مجازات مرتکبین قاچاق) که در تاریخ 22 اسفند ماه 1306 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

1- آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383»6
جدول شماره (1)، آمار پرونده های قاچاق کالا را در دوازده ماهه سال 1383 نشان می دهد . براساس آمار گمرک ایران در دوازده ماهه سال 1383 تعداد پرونده های قاچاق کالای کشف شده حدود 76995 پرونده به ارزش 4/1449 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 1/1 درصد کاهش و از نظر ارزش نیز حدود 4/2 درصد کاهش نشان می دهد . تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال در مدت مذکور حدود 67603 پرونده به ارزش 4/228 میلیارد ریــال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 2/0 درصد و از نظر ارزش حدود 3/8 درصد کاهش نشان می دهد. از تعداد کل پرونده های قاچاق در مدت ذکر شده حدود 8/87 درصد مربوط به پرونده هایی با ارزش زیر ده میلیون ریال بوده است ولی از نظر ارزش تنها 7/15 درصد از ارزش کل مربوط به پرونده های زیر ده میلیون ریال بوده است. کل جریمه وصولی از پرونده های قاچاق حـدود26 میلیـارد ریال بوده که در مقـایسه با مـدت مشابه سال قبــل حدود 2/21 درصد کاهش نشان می دهد . در مدت مذکور تعداد پرونده های تبرئه شده 13635 پرونده به ارزش 8/169 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود 5/12 درصد کاهش و از نظر ارزش حدود 6/26 درصد افزایش داشته است . از فروردین تا اسفند سال 1383 تعداد پرونده های محکوم شده حدود 18205 پرونده به ارزش 1/239 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد 1/29 درصد و از نظر ارزش 6/51درصد افزایش نشان می دهد. در همین مدت ارزش کالای از دست رفته حدود 8/465 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 8/2 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد متهمین در مدت یاد شده 96779 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حـــدود 1/2 درصد افزایش نشان می دهد. بر همین اساس کل جریمه تعیین شده حدود 8/2522 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 9/0 درصد کاهش داشته است.

 آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
براساس ارقام جدول شماره (2)، در بین گمرکات کشور بیشترین تعداد پرونده های قاچاق مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 19465 پرونده و سهمی معادل 3/25 درصد بوده است . بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرک خراسان با 22 درصد و گمرک هرمزگان با 6/14 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از نظر ارزش پرونده های قاچاق بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 4/377 میلیارد ریال و سهمی معادل 26 درصد از کل ارزش پرونده ای قاچاق بوده است . بعد از گمرکات مستقل بیشترین ارزش پرونده ها مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با سهمی معادل 8/23 درصد و گمرک آذربایجان شرقی با 2/8 درصد از کل ارزش پرونده های قاچاق بوده است . بیشترین ارزش کالای از دست رفته مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 4/264 میلیارد ریال یــــا 8/56 درصد بوده است . گمرک آذربایجان شرقی با 1/11 درصد و گمرک خراسان با 5/8 درصد در رتبـــه های بعدی قرار دارند. از کل جریمه تعیین شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 2/34 درصد سهم ، گمرکات مستقل با 9/25 درصد سهم و گمرک هرمزگان با 9/8 درصد سهم بوده است . از کل جریمه وصولی بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 2/10 میلیارد ریال و 4/39 درصد سهم از کل جریمه وصولــی بوده است . بعد از گمرک مذکور ، گمرکات مستقل با 6/20 و گمرک هرمزگان با 17 درصد سهم رتبه های بعدی را احراز کرده اند . بیشترین تعداد متهمین مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با 19363 نفر متهم و سهمی معادل 20 درصد بوده است . بعد از آن ، گمرکات خراسـان و هرمزگان با سهمی معادل 4/18 درصد و 4/15 درصد رتبه های بعدی را داشته اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 4073 پرونده و سهمی معـادل 9/29 درصد ، گمرکات مستقل با 8/15 درصد سهم و گمرک خراسان با 1/15 درصد سهم بوده است . از کل ارزش پرونده های تبرئه شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 1/29 درصد سهم ، گمرک سیستان و بلوچستان با 6/13 درصد سهم و گمرک آذربایجان غربی با 3/11 درصد سهم بوده است . از کـل پرونده های محکوم شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با 12307 پرونده و سهمی معادل 6/67 درصد بوده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب و هـرمزگان به ترتیب با 9 درصـد سهــم و 6/6 درصد سهم رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند . در دوازده ماهه سال 1383 از کل ارزش پرونـده های محکوم شده ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 4/83 میلیارد ریال و 9/34 درصد سهم بوده است . بعد از آن ،گمرکات آذربایجان شرقی و غرب با سهمی معادل 20 درصد و 2/12 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند .
 پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
جدول شماره (3)، آمار پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال را در دوازده ماهه سال 1383 نشان میدهد. بررسی آمارهای پرونده
های قاچاق زیر 10 میلیون ریال از فروردین تا اسفند ماه سال 1383 نشان می دهد که از کل پرونده ها بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 18536 پرونده و سهمی معادل 4/27 درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با 1/24 درصد سهم و 1/15 درصد رتبه های بعـدی را داشته اند. از نظر ارزش بیشترین سهم مربوط به گمرک هرمزگان با 5/19 درصد سهم ، گمرک سیستان وبلوچستان با 4/19 درصد سهم و گمرک بوشهر با 6/11 درصد سهم بوده است . بیشتـرین ارزش کالای از دست رفتـه مربوط به گمـرک خراسان با 6/25 میلیارد ریال و 5/94 درصد سهم بوده است . از کل جریمه تعیین شده برای پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با 4/4 میلیارد ریال و 2/76 درصد سهم بوده است. از کل متهمین پرونده های زیر ده میلیون ریال بیشتـرین تعـداد مربوط به گمرک سیستان وبلوچستان با 17425 متهم و سهمی معادل 6/21 درصد بوده است. بعد از گمرک سیستان و بلوچستان ، گمرکات خراسان و هرمزگان به ترتیب با 3/21 درصد و 4/15 درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 3953 پرونده و 7/32 درصد سهم بوده است. از کل ارزش پرونده های تبرئه شده بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با 2/27 درصد سهم و ارزشی معادل 1/18 میلیارد ریال بوده است. از کل پرونده های محکوم شده گمرک خراسان با 12063 پرونده و سهمی معادل 1/73 درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است . بعد از گمرک خراسان ، گمرک غرب با 1064 پرونده و سهمی معادل 44/6 درصد و گمرک هرمزگان با 1062 پرونده و سهمـی معادل 43/6 درصد رتبه های بعدی را داشته اند . از کل ارزش پرونده های محکوم شده ، بیشترین رقم مربوط به گمرک هرمزگان با 17 میلیارد ریال و سهمی معادل 2/37 درصد بوده است . بعد از گمرک هرمزگان بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با 3/14 میلیارد ریال و 4/31 درصد سهم بوده است .
 آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی 7
آمار پرونده های قاچاق برحسب حوزه های نظارت نشان میدهد که در دوازده ماهه  سال 1383 بیشترین تعداد پرونده مربوط به حوزه نظارت سیستان و بلوچستان با 19465 پرونده و سهمی معادل 3/25 درصد بوده است . بعد از حوزه نظارت سیستان وبلوچستان بیشترین پرونده به ترتیب مربوط به حوزه نظارت خراسان با 16939 پرونده و سهمی معادل 22 درصد و گمرک هرمزگان با 11247 پرونده و سهمی معادل 6/14 درصد بوده است . در حوزه نظارت سیستان و بلوچستان بیشترین تعداد پرونده مربوط به زابل با 5723 پرونده بوده است. در حوزه نظارت خراسان بیشترین پرونده مربوط به بیرجند با 12390 پرونده و در گمرک هرمزگان بیشترین پرونده مربوط به شهید رجایی بندر عباس با 7564 پرونده بوده است . از نظر ارزش پرونده ها ، بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با 4/377 میلیارد ریال و سهمی معادل 26 درصد بوده است. بعد از گمرکات مستقل ، حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلـوچستان و حوزه نظارت آذربایجان شرقی با سهمی معادل 8/23 درصد و 2/8 درصد بوده است . در حوزه نظارت گمرکات مستقل بیشترین ارزش مربوط به گمرک جنوب تهران با 9/224 میلیارد ریال بوده است . در حوزه نظارت گمرک سیستان و بلـوچستان ، بیشترین ارزش مربوط به گمرک چابهار با 7/278 میلیارد ریال و در حوزه نظارت آذربایجان شرقی بیشترین ارزش مربوط به گمرک جلفا با 5/80 میلیارد ریال بوده است . 

جدول شماره (1). آمار پرونده های قاچاق کالا در دوازده ماهه  سالهای 83-1382
(ارقام ارزش میلیارد ریال)

 
سال 1383
سال 1382
درصد تغییرات 
تعداد کل پرونده ها (فقره)
76995
77832
1/1-
ارزش کل پرونده ها
4/1449
7/1484
4/2-
تعداد پرونده های زیر 10 میلیون ریال (فقره)‌
67603
67751
2/0-
ارزش پرونده های زیر 10 میلیون ریال
4/228
1/249
3/8-
کل جریمه وصولی
26
33
2/21-
تعداد پرونده های تبرئه شده
13635
15578
5/12-
ارزش پرونده های تبرئه شده
8/169
1/134
6/26
تعداد پرونده های محکوم شده
18205
14099
1/29
ارزش پرونده های محکوم شده
1/239
7/157
6/51
ارزش کالاهای از دست رفته
8/465
2/453
8/2
تعداد متهمین
96779
94827
1/2
کل جریمه تعیین شده
8/2522
5/2546
9/0-
 
 

جدول شماره (2). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال 1383
 
نام گمرک
تعداد کل پرونده ها
سهم از کل
(درصد)
ارزش کل پرونده ها
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
ارزش کالای از دست رفته
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
کل جریمه تعیین شده
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
سیستان و بلوچستان 
19465
28/25
5/344
77/23
4/264
76/56
3/862
18/34
خراسان
16939
22
1/118
15/8
8/39
54/8
7/171
80/6
هرمزگان
11247
61/14
2/109
53/7
6/30
58/6
6/223
86/8
مستقل
8912
57/11
4/377
04/26
9/11
54/2
2/653
89/25
آذربایجان غربی
7895
25/10
4/108
48/7
2/10
18/2
9/147
86/5
غرب
6440
36/8
3/77
33/5
0/0
00/0
1/93
69/3
بوشهر
2396
11/3
7/75
23/5
0/0
00/0
4/98
90/3
آذربایجان شرقی 
1720
23/2
6/118
18/8
7/51
11/11
5/37
48/1
خوزستان
1351
75/1
3/77
33/5
3/31
72/6
3/145
76/5
شمال
630
82/0
9/42
96/2
9/25
55/5
8/89
56/3
جمع کل
76995
100
4/1449
100
8/465
100
8
/2522
100
 

ادامه جدول شماره (2). آمار پرونده های قاچاق کالا بر حسب گمرکات مختلف در دوازده ماهه سال 1383

نام گمرک
 
جریمه وصولی
(میلیون ریال)
 
 
سهم از کل
(درصد)
 
تعداد
متهمین
سهم از کل
(درصد)
تعداد پرونده های تبرئه شده
سهم از کل
(درصد)
ارزش پرونده های
تبرئه شده
 (میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
 
تعداد پرونده های محکوم شده
 
سهم از کل
(درصد)
ارزش پرونده های محکوم شده
(میلیارد ریال)
 
س و ب
4/10244
42/39
19363
01/20
4073
87/29
2/23
64/13
516
83/2
9/17
48/7
خراسان
6/348
34/1
17840
43/18
2056
08/15
7/18
01/11
12307
60/67
4/18
71/7
هرمزگان
7/4416
99/16
14890
39/15
553
06/4
5
96/2
1209
64/6
9/23
98/9
مستقل
5/5342
56/20
10640
99/10
2160
84/15
5/49
14/29
642
53/3
4/83
88/34
آذر . غ
2853
98/10
12990
42/13
1227
9
2/19
31/11
841
62/4
2/9
84/3
غرب
3/544
09/2
11875
27/12
1905
97/13
7/18
11
1645
04/9
1/29
17/12
بوشهر
4/758
92/2
3566
68/3
825
05/6
15
85/8
895
92/4
8/3
59/1
آذر . ش
9/931
59/3
3129
23/3
541
97/3
8/11
95/6
70
38/0
8/47
20
خوزستان
1/296
14/1
1703
76/1
250
83/1
2/2
31/1
75
41/0
6/5
25/2
شمال
3/253
97/0
783
81/0
45
33/0
5/6
83/3
5
03/0
0/0
02/0
جمع کل
2/25989
100
96779
100
13635
100
8/169
100
18205
100
1/239
100
 

   
جدول شماره (3). آمار پرونده های قاچاق زیر 10 میلیون ریال در دوازده ماهه سال 1383

نام گمرک
تعداد پرونده های
کمتر از 10 میلیون 
سهم از کل
(درصد)
ارزش پرونده ها
(میلیارد ریال)
سهم از کل
(درصد)
ارزش کالای از دست رفته
(میلیون ریال)
سهم از کل
(درصد)
کل جریمه تعیین شده
(میلیون ریال)
سهم از کل
(درصد)
سیستان و بلوچستان
18536
42/27
2/44
37/19
4/1149
25/4
4/401
95/6
خراسان
16327
15/24
0/23
08/10
2/25588
50/94
8/4395
16/76
هرمزگان
10199
09/15
4/44
46/19
0/0
00/0
0/0
00/0
مستقل
6742
97/9
4/26
54/11
1/195
72/0
8/381
62/6
آذربایجان غربی
6619
79/9
8/25
28/11
7/105
39/0
4/3
06/0
غرب
4973
36/7
5/22
87/9
0/0
00/0
0/0
00/0
بوشهر
1594
36/2
5/26
62/11
0/0
00/0
0/0
00/0
آذربایجان شرقی
1177
74/1
4/6
80/2
8/25
10/0
0/0
00/0
خوزستان
984
46/1
8/7
42/3
0/0
00/0
6/527
14/9
شمال
452
67/0
3/1
56/0
4/12
05/0
7/61
07/1
جمع کل
67603
100
4/228
100
6/27076
100
7/5771
100
 
 
ادامه جدول شماره (3). آمار پرونده های قاچاق زیر 10 میلیون ریال در دوازده ماهه سال 1383
 
نام گمرک
 
جریمه وصولی

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *