اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۲، نشر میزان، چاپ ۵، ۱۳۸۲٫
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج۲ ، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۵
استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج ۱، (جرم مجازات)، مترجم: حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
استفانی، گاستون و دیگران، حقوق جزای عمومی، ج ۲، (ضمانت های اجرایی)، مترجم: حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۳۷۷٫
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۴، انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، ۱۳۵۳٫
باهری، محمد، تقریرات، میرزاعلی اکبرخان، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم مربوط به شخصیت حقوقی افراد)، نشر دانشور، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
پارسا یار، محمدرضا، فرهنگ لغت فرانسه به فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، ۱۳۸۶٫
پیکا، ژرژ، جرم شناسی، مترجم: علی حسین ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، ۱۳۷۰٫
جباری، منصور، حقوق بین الملل هوایی، انتشارات فروزش، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ ۱۴، ۱۳۸۳٫
خاکی، صفر، حقوق جزای عمومی، بسته آموزشی میثاق عدالت، انتشارات سپهر، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
خسروی، حسن، حقوق انتخابات دموکراتیک، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
دادستان، پریرخ، روانشناس جنایی، انتشارات سمت، چاپ ۵، ۱۳۸۶٫
دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست؟، انتشارات کیهان، چاپ ۱۹، ۱۳۸۸٫
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ناشر چاپخانه عسس، ۱۳۳۵٫
رایحیان اصلی، مهرداد، بزه دیده در فرایند کیفری، انتشارات خط سوم، چاپ اول، ۱۳۸۱٫
ریتال ال و دیگران، زمینه ی روانشناسی هیلگارد، جلد اول، مترجم: بهمن بیرشک، انتشارات رشد، چاپ دوم، ۱۳۶۷٫
رحیمی نژاد، حسین، کرامت انسانی در حقوق کیفری، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۲٫
زراعت، عباس، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶٫
سپهوند، امیرخان، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶٫
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج۱، انتشارات مجد، چاپ ۱۱، ۱۳۸۲٫
شامبیاتی، هوشنک، حقوق کیفری اختصاصی، ج۱، جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ دهم، ۱۳۸۵٫
شکری، رضا، سیروس، قانون مجازات در نظم حقوق کیفری، نشر مهاجر، چاپ پنجم، ۱۳۸۵٫