ژوردن، پاتریس، مترجم ادیب، مجید، اصول مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران نشر میزان ۱۳۸۲
شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج اول، چاپ اول، تهران نشر میزان ۱۳۸۰
شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی ج دوم، چاپ اول، تهران نشر میزان ۱۳۸۱
شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، چاپ چهارم، تهران نشر حقوقدان۱۳۷۷
شهیدی مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران نشر حقوقدان ۱۳۷۷
شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ج سوم آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران انتشارات مجد۱۳۸۲
شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ج دوم، چاپ سوم، انتشارات مجد۱۳۸۲
صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب چاپ پنجم، تهران مجد۱۳۷۸
صفایی، سید حسن، قاسم زاده، دکتر سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ اول، تهران انتشارات سمت۱۳۷۵
عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ اول ، تهران، انتشارات امیرکبیر۱۳۶۲
غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، چاپ اول، تهران نشردادگستر۱۳۷۶
قهرمانی، نصرالله، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ اول، تهران، نشر گندم ۱۳۷۷
کاتوزیان، ناصر، مقدمه به علم حقوق و مطالعه در نظم حقوقی ایران، چاپ بیست ویکم، تهران شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا۱۳۷۷
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ سوم، تهران نشر دادگستر۱۳۷۸
کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ج اول مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد ج دوم غصب استیفاء، چاپ دوم، تهران انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۹
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، چاپ پنجم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا۱۳۷۸
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج سوم، چاپ سوم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن درنا ۱۳۷۸
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، چاپ دوم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری درنا ۱۳۷۶
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، چاپ اول، تهران نشر یلدا۱۳۷۰
کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، تهران نشر دادگستر۱۳۷۹
کاتوزیان، ناصر،عقود معین، ج چهارم، چاپ هفتم، تهران شرکت سهامی انتشاربا همکاری بهمن برنا۱۳۷۸
کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج چهارم، چاپ سوم، تهران شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا ۱۳۷۸
کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد رویه قضایی، چاپ دوم، تهران نشر میزان ۱۳۸۱
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران انتشارات مجد۱۳۸۲