فصل اول قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ در مورد حد زنا بوده ماده ۸۱ این قانون بیان می داشت: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او حلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر موارد شبهه.»
عنوان فصل سوم این قانون راجع به حد لواط بود اما در مورد مساحقه و قوادی نیز سخن می گفت.
ماده ۱۳۹: لواط و طی انسان مذکر است.
ماده ۱۵۲: حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هریک صد تازیانه است.
ماده ۱۵۴: هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر می شوند.
ماده ۱۵۵: هرکس دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیر می شود.
ماده ۱۵۷: مساحقه، هم جنس بازی زنهاست با اندام تناسلی.
ماده ۱۶۴: هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می شوند و در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صدتازیانه زده می شود.
ماده ۱۶۵: قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
از ایرادات وارد بر این قانون این است که اعمالی را که مجازات آن تعزیر است مانند مواد ۱۵۴، ۱۵۵ و ۱۶۴ در فصلی که مربوط به حدود می شود آورده است.
ماده ۱۰۱: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
ماده ۱۰۲: هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
ج: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ -۱۳۷۰
ماده ۶۳ قانون مجازات ۱۳۷۰ زنا را تعریف می کرد: « زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه »
ایرادی که در قانون مجازات ۱۳۶۱ وجود داشت در این قانون برطرف گردید و قانون گذار باب های جداگانه ای را به هریک از جرایم لواط مساحقه و قوادی اختصاص داده است.
باب دوم این قانون در مورد حد لواط است ماده ۱۰۸ لواط را این گونه تعریف می کند: « لواط و طی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ
ماده ۱۲۱ حد تفخیذ را بدون دخول صدتازیانه بیان کرده است اما تعریفی از تفخیذ ارائه نشده است
مواد ۱۲۳ و ۱۳۴ در مورد قرارگرفتن دو مرد و دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند در زیر یک پوشش است و مجازات آن را شلاق تعزیری به کمتر از صدتازیانه بیان کرده است.
ماده ۱۲۴: هرگاه کس دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می شود.
ایرادی که در قانون ۱۳۶۱ وجود داشت در این قانون هم وجود دارد و قانون گذار جرایم تعزیری مانند بوسیدن از روی شهوت و قرارگرفتن زیر یک پوشش به صورت برهنه را در فصل مربوط به حدود آورده است.
باب سوم در مورد حد مساحقه، تعریف و موجبات آن است. ماده ۱۲۷ مساحقه را همجنس بازی زنان با اندام تناسلی تعریف کرده است حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است.
ماده ۱۳۵: قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
حد قوادی برای مرد ۷۵ تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یکسال است و برای زن فقط ۷۵ تازیانه. سوالی که پیش می آید این است که آیا قوادی فقط مربوط به زنا و لواط است یا اینکه مساحقه را هم شامل می شود اگر قائل به تفسیر مضیق باشیم باید فقط این ماده را اختصاص به زنا و لواط بدهیم اما به نظر می رسد که قانون گذار زنا و لواط را از باب تمثیل آورده است و حصری نیست و فقط مقید به این دو مورد نمی باشد بلکه مساحقه را هم در بر می گیرد.
در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفا در صورت تکرار نوع مجازات تغییر می کند.
فصل هجدهم قانون تعزیرات ۱۳۷۵ به جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.
ماده ۶۳۷: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.