قانون مجازات اسلامی و پیشگیری از جرائم

۱۹٫ رابرتسون (یان)، درآمدی بر جامعه، با تأکید بر نظریه های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادین، ترجمه ی حسین بهروان، چاپ دوّم، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴٫
۲۰٫ رایجیان اصلی، مهرداد احمدی، علی، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در قلمرو سازمان تعزیرات حکومتی»، ترجمان حسبه، شماره ی ۹، سال ۱۳۸۱٫
۲۱٫ رزنبام دنیس، آرتور لوریسیو و ربرت داویس، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه ی رضا پرویزی، مجلّه ی قضایی و حقوقی دادگستری، شماره ی ۳۲، (۱۳۷۹)، ص ۱۷۲- ۱۴۷٫
۲۲٫ زراعت، عبّاس، جرایم علیه اموال و مالکیّت، (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن و ایران) چاپ اوّل، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۵٫
۲۳٫ ستوده، هدایت الله و دیگران، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)، چاپ چهارم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات آوای نور، ۱۳۷۶٫
۲۴٫ سخاوت، جعفر، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (رشته ی علوم اجتماعی) (از سری انتشارات آزمایشی متون درسی)، ویراستار علمی: دکتر پرویز پیران، چاپ یازدهم، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳ (۱۳۷۴).
۲۵٫ سلیمی، علی و محمّد داوری، جامعه شناسی کجروی (مجموعه ی مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، کتاب اوّل)، چاپ چهارم، قم، پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه ۱۳۸۷٫
۲۶٫ شیخاوندی، داور، جامعه شناسی انحرافات (آسیب شناسی جامعوی)، چاپ سوّم، گناباد، نشر مرندیز، ۱۳۷۳٫
۲۷٫ صبری، نورمحمّد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات ققنوس، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۷۸٫
۲۸٫ صدیق سروستانی، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، چاپ اوّل، آن، ۱۳۸۳٫
۲۹٫ عبدی، عبّاس، آسیب شناسی اجتماعی، تأثیر زندان بر زندانی، چاپ اوّل، تهران، مؤسّسه ی تحقیقاتی و انتشاراتی نور، ۱۳۷۱٫
۳۰٫ عمید، حسن، فرهنگ فارسی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوّم، ۱۳۶۹٫
۳۱٫ قربان حسینی، علی اصغر، جرمشناسی و جرمیابی سرقت، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۷۱٫
۳۲٫ کاریو، روبر، مداخله ی روانشناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۳۵-۳۶ (۱۳۸۱).
۳۳٫ کوراکیوس ویلیام س.، بزهکاری نوجوانان، ترجمه ی جعفر نجفی زند، چاپ اوّل، تهران، نمایشگاه کتاب کودکان، ۱۳۶۷٫
۳۴٫ کی نیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد اوّل، چاپ سوّم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۰٫
۳۵٫ کی نیا، مهدی، مبانی جرمشناسی، جلد دوّم، جامعه شناسی جنایی (بخش اوّل: کلّیات و روش تحقیق ۹)، چاپ سوّم، تهران، مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۰٫
۳۶٫ گسن، ریمون، مقدّمه ای بر جرمشناسی، ترجمه ی مهدی کی نیا، چاپ اوّل، تهران،{بی جا}،۱۳۷۰٫
۳۷٫ گسن، ریمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۹-۲۰ (۱۳۷۶)، ص۶۰۵-۶۳۰٫
۳۸٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، جلد۲، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ۱۳۷۹،
۳۹٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶٫
۴۰٫ گلدوزیان، ایرج، محشّای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۷٫

Share this post

Post navigation

You might be interested in...