۳ Chalfant 1986 Benton 19/6 2/37 II 177/0 209/0 127/0
4 Kobe 1995 Kakogawa 9/6 32 II 251/0 345/0 158/0
5 Chichi 1999 Taiwan 6/7 2/43 II 112/0 147/0 087/0
6 Coalinga 1983 Parkfield – Fault Zone 16 36/6 49/36 II 195/0 122/0 061/0
7 Parkfield 1967 Cholame 5 19/6 32 II 367/0 44/0 138/0
مقیاس کردن شتاب نگاشتها
به منظور نتیجهگیری و استفاده از نتایج زلزلهها، نیاز است که زلزلهها به یک طیف مبنا مقیاس شوند. در این فصل از روش مقیاس در حوزه فرکانس برای مقیاس زلزلهها به طیف هدف استفاده شده است. روش مقیاس در حوزه فرکانس برای ایجاد یک حرکت مشابه از یک رکورد واقعی استفاده می کند که این حرکت تقریباً به صورت کاملی با طیف هدف مطابقت دارد. در این روش، یک حرکت واقعی در یک حوزه فرکانس توسط نسبت طیفیاش به طیف هدف طرح فیلتر می شود.
دامنههای طیفی فوریه حرکت یک داده تغییر می کنند درحالیکه فازهای فوریه آن در تمام مدت فرآیند بدون تغییر باقی می مانند. حفظ ویژگی های فاز در تحلیل های غیرخطی حوزه زمان بسیار مهم است زیرا راه حل های غیر خطی ممکن است نسبت به فازبندی تاریخچه زمان حساس باشند.
برای حفظ فازها باید از سیگنال «عملکرد انتقالی» واقعی (یعنی بدون جزء تصوری) استفاده کرد تا دامنههای فوریه دوباره مقیاسبندی شوند. این تکنیک مرتباً تکرار می شود تا زمانی که مقیاس مطلوب برای یک بازه خاص از دوره ها بهدست آید. هر چه تعداد نتایج تکرار بیشتر باشد تطابق بهتری با طیف طراحی هدف بهدست خواهد آمد] ].
برای پیادهسازی این روش در ابتدا تابعی تهیه میگردد که به درون یابی خطی پریود مورد نظر در میان طیف پاسخ هدف و موجود میپردازد و نسبت آن ها را برای پریود مورد نظر باز میگرداند. حال به سادگی الگوریتم مذکور درون تابع زیر پیاده میشود و با دریافت طیف پاسخ هدف و تاریخچه نگاشت مورد نظر عملیات اصلاح را انجام میدهد:
نمودارهای شتاب حاصله با اصلاح نمودار شتاب به روش تناسب حداقل مربعات اصلاح میشوند و تعداد حلقههای تکرار ۳ حلقه در نظر گرفته میشود. تابع نهایی حاصله که پس از اصلاح نگاشت به اصلاح تمایل خطی شتاب میپردازد و پس از این اصلاح نمودار طیف پاسخ رسم میگردد [ ].
نتایج حاصل از مقیاس شتاب نگاشتها در شکل ‏۵۵ و شکل ‏۵۶ آورده شده است. همانطور که ملاحظه میشود در بازه پریودی ۰۱/۰ تا ۵/۰ میزان انطباق نگاشت مقیاس شده با طیف، کم و درصد اختلاف بالایی بین طیف هدف و نگاشت مقیاس شده وجود دارد که این امر به دلیل تغییرات شدید طیف نگاشت زلزله در بازه زمانی ۰۱/۰ تا ۵/۰ میباشد، ولی با کاهش این تغییرات آنی در پریود ۵/۰ تا ۵/۲ ثانیه انطباق نسبتاً دقیقی بین طیف هدف و طیف نگاشت مقیاس شده شتاب وجود دارد. با توجه قرار گیری پریود سازه پل جدا شده در بازه ۵/۱ تا ۲ ثانیه، میتوان گفت این روش دارای دقت لازم برای این سازه میباشد. همچنین برای اکثر پلهای جدا شده (معمولاً پریود اکثر این نوع پل بین ۵/۰ تا ۵/۲ ثانیه میباشد) نیز این روش قابل استفاده است. در شکل ‏۵۵ زلزلههای دور از گسل به طیف شتاب نگاشت آشتو با شتاب مبنای g18/0 مقیاس شدهاند. انتخاب این شتاب به دلیل بررسی پاسخ پل در ناحیه خطی میباشد.
با توجه به ویژگی های خاص و اثرات مخرب زلزلههای نزدیک گسل، در نظر گرفتن تأثیر نزدیکی به گسل در طرح لرزهای سازهها امری ضروری به نظر می رسد. در جدول ‏۵۵ ضرایب مربوط به افزایش مؤلفه های افقی آورده شده است.
جدول ‏۵ ۵ فاکتور زلزلههای نزدیک گسل [۳۷ ]
Near Source Factor Na
Closet Distance to Known Seismic source Seismic Source Type
>10km 5Km <2km
1.0 1.2 1.5 A
1.0 1.0 1.3 B
1.0 1.0 1.0 C
Near Source Factor Nv
Closet Distance to Known Seismic source Seismic Source Type
>15 10km 5Km <2km
1.0 1.2 1.6 2 A
1.0 1.0 1.0 1.6 B
1.0 1.0 1.0 1.0 C