ب) تغییر مکان طولی عرشه
شکل ‏۵ ۱۰ تغییر مکان انتهایی دهانه ۴۲ متری در راستای طولی با و بدون در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله آرلتا
لذا در ادامه برای بررسی اثرات مؤلفه قائم زلزله، نیروهای داخلی در نقاط بحرانی عرشه و ستون ها مورد ارزیابی قرار میگیرند. شکل ‏۵۱۱ نیروهای وارد بر عرشه تحت زلزله نورثریج کاستیک (زلزله دور از گسل) را نشان میدهد. ملاحظه میشود که زلزلههای دور نیز اثر قابل توجهی بر پاسخ عرشه میگذارد.

أ) لنگر خمشی عرشه

ب ) نیروی محوری عرشه

ت ) نیروی برشی قائم عرشه
شکل ‏۵ ۱۱ پاسخ عرشه پل ناشی از رکورد نورثریج کاستیک
شکل ‏۵۱۲ نحوه تغییر میزان تقاضای نیروی محوری ستون و تقاضای گشتاور موجود در وسط دهانه را برای پل با دهانه ۴۲ متر به صورت تابعی از زمان با و بدون در نظر گرفتن مؤلفه قائم زلزله برای رکورد نورثریج آرلتا را نشان می دهد.
این نمودارها بیانگر این مطلب هستند که هر دو تقاضای نیروی محوری در ستون و تقاضای گشتاور در وسط دهانه پل به طور قابل ملاحظه ای به وسیله حرکات عمودی نزدیک گسل تشدید می یابند.

شکل ‏۵ ۱۲ پاسخ تاریخچه زمانی با و بدون در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله آرلتا (نیروی محوری وارد بر ستون و لنگر وارد بر عرشه)
در شکل ‏۵۱۳ و شکل ‏۵۱۴ رفتار هیسترتیک فولاد و بتن تحت زلزله نزدیک و دور از گسل نشان داده شده است. با در نظر گرفتن تأثیر مؤلفه قائم، رفتار بتن در کشش به سمت ترک خوردگی بیشتر (شکل ‏۵۱۳ ) و در فشار به سمت کرنش فشاری بیشتری پیش میرود (شکل ‏۵۱۴ )، همچنین در میل گردهای فولادی با تأثیر مؤلفه های قائم زلزله کرنشهای پسماند افزایش مییابد.

شکل ‏۵ ۱۳ نمودار هیسترتیک بتن و فولاد ستونها با و بدون در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله آرلتا

شکل ‏۵ ۱۴ نمودار هیسترتیک بتن و فولاد ستونها با و بدون در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله کاستیک
در ادامه نمودارهایی که خلاصهای از تمامی تحلیل های عددی را به ترتیب در نواحی نزدیک به گسل و در نواحی دور از گسل میباشد، نشان داده شده است، این تحلیلها بر مدلهایی مختلفی از پل، با تغییر طول و تغییر زاویه انحراف عرشه انجام شده است.
در این دسته از تحلیلها پل به ترتیب تحت زلزلههای اصلی و زلزلههای مقیاس شده قرار گرفته است. با استفاده از نتایج تحلیل تحت زلزلههای اصلی به بررسی رفتار و نیروهای وارد بر اعضای پل در محدوده غیر خطی پرداخته شده است. همچنین صحت ضریب مقیاس وارد بر طیف آییننامهای به منظور تأثیر مؤلفه قائم مورد بررسی قرار گرفته است و میانگین نیروهای وارد بر اعضای پل با استفاده از نتایج تحلیل پل تحت زلزلههای مقیاس شده محاسبه شده است.
برای یافتن این نمودارها ابتدا پل تحت دو مؤلفه افقی زلزله تحلیل شده است، سپس اثر ترکیب مؤلفه افقی و قائم بررسی شده است. شکل ها نشان دهنده ی حداکثر نیروی برشی، نیروی محوری و لنگر خمشی عرشه پل ها و نیروی محوری ستونها، برای هر حرکت زمین می باشد.
قسمت های کمرنگ نشان داده شده در نمودار بیانگر پاسخ پل ها ناشی از اعمال مؤلفه طولی و عرضی زلزله است در حالی که قسمت های پر رنگ پاسخ پل ها با اعمال همزمان سه مؤلفه زلزله را نشان می دهد. در تحلیل ابتدا نمودار نیروهای محوری وارد بر ستون (شکل ‏۵۱۸ ) به صورت چهار محوره (چهار ستون پل) برای هر زلزله نشان داده شده است. دسته دوم نمودارها مربوط به نیروهای وارد بر عرشه میباشد، در این دسته از نمودارها زلزلهها به ترتیبی که در نمودارهای نیروهای محوری وارد بر ستون نشان داده شده، شمارهگذاری شده است.
در نمودارها و جداول این بخش عرشه و ستونهای پل طبق شکل ‏۵۱۵ نام گذاری شدهاند.