مؤلفه‌های و مدل اول

شکل ‏۵ ۱۵ شماره گذاری ستونها و عرشه پل به منظور استفاده در نمودارها و جداول
مدل اول
مدل اول شامل پلی سه دهانه به طولهای ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر میباشد، کولهها در دو طرف پل به علت متفاوت بودن ارتفاع دیواره (ارتفاع کوله Ab2 5/1 برابر کوله (Ab1 دارای مقاومت فشاری و کششی متفاوت میباشند (مقاومت فشاری و کششی کولهAb2 به ترتیب ۵ و ۲ برابر مقاومت فشاری و کششی کوله Ab1 میباشند) و در نتیجه پاسخ حاصل در Span1 و Span3 متفاوت میباشند، ستونهای و ستونهای کوتاه و و ستونهای بلند پل هستند (شکل ‏۴۴ ).
پاسخ مدل اول تحت زلزلههای مقیاس نشده نزدیک به گسل
نیروهای وارد بر هر چهار ستون پل تحت زلزلههای نزدیک به گسل در شکل ‏۵۱۶ نشان داده شده است. همان طور که قابل مشاهده است نیروهای وارد بر هر پایه پل، تحت زلزلههای متفاوت دارای حداکثر و رفتار متفاوتی نسبت به پایههای دیگر میباشد. به عنوان مثال در زلزله طبس ستون تحت تحریک مؤلفه های افقی زلزله دارای حداکثر نیروی فشاری و تحت تحریک هر سه مؤلفه زلزله ستون دارای حداکثر نیروی فشاری میباشد. در ادامه به بررسی علت این تغییرات پرداخته شده است.

شکل ‏۵ ۱۶ تأثیر مؤلفه قائم بر نیروهای وارد بر ستونها تحت زلزله نزدیک به گسل (دهانهها ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر)
طبق شکل ‏۵۱۷ (أ ج)، در طی زمان زلزله نیروهای فشاری و کششی متفاوتی بر ستونها وارد شده است، این اختلاف نیرویی به وجود آمده در ستونها به دلیل طبیعت نوسانهای زلزله میباشد. با در نظر گرفتن هرکدام از مؤلفه ها، رفتار متفاوتی از پایههای پل قابل مشاهده است. این نمودارها نشان دهنده اهمیت در نظر گرفتن هر سه مؤلفه زلزله به منظور تحلیل دقیق پایههای این پل میباشد.
همان طور که در شکل ‏۵۱۷ (ث و ج) مشخص است در نمودار فقط با تحریک پایههای پل تحت مؤلفه قائم، نیرویی برابر و حتی در نقاطی بیشتر از حالت تحریک پل تحت هر سه مؤلفه زلزله، بر ستونها وارد میشود. اختلاف فاز موجود بین پاسخ تحریک افقی و قائم ستون باعث کاهش نیروی محوری در ستون شده (از ۸/۶ به ۲/۶ کیلو نیوتن) و در ستون انطباق فاز پاسخ تحریک افقی و قائم باعث افزایش نیروی فشاری (از ۷ به ۵/۷ کیلو نیوتن) شده است.

أ ) EQH

ب ) EQH+EQT

ت ) EQH+EQV

ث ) EQV

ج ) EQH+EQT+EQV
شکل ‏۵ ۱۷ نیروی محوری وارد بر پایههای پل تحت ترکیب مؤلفه های زلزله طبس (أ -ج)
میتوان گفت پاسخ پایههای پل تحت تحریک مؤلفه قائم زلزلههای نزدیک، خود نیز به تنهایی میتواند بیانگر نیروی محوری وارد بر پایههای پل باشد، حتی تأثیر مؤلفه های افقی همزمان با مؤلفه قائم در نقاطی از نمودار باعث کاهش نیروهای محوری وارد بر ستون شده است.
تغییرات نیروهای وارد بر عرشه ناشی از تأثیر مؤلفه قائم در شکل ‏۵۱۸ (أ -ت) نشان داده شده است. تغییرات شدید نیروی برشی قائم (شکل ‏۵۱۸ -ت) در دهانه دوم پل (Span2) با توجه به طول کمتر نسبت به دهانههای ابتدایی و انتهایی، نشان میدهد شرایط مرزی موجود در ابتدا و انتهای دهانهها در مقدار نیروی برشی وارد ناشی از تحریک همزمان تحت هر سه مؤلفه زلزله مؤثرتر از تغییرات طول دهانه پل میباشد.
در نمودارهای مربوط به نیروهای داخلی تحت زلزلههای نزدیک گسل عرشه پل، زلزلهها به صورت زیر شماره گذاری شده است:
۱-Bam 2-Loma Prieta 3-Tabas 4-Arleta 5-Beverly 6-Symoff 7-Firuli