مؤلفه‌های و مقایسه

ج ) EQH+EQT+EQV
شکل ‏۵ ۲۱ نیروی محوری وارد بر پایههای پل تحت ترکیب مؤلفه های زلزله وایتر نروز (أ -ج)
شکل ۵-۲۱ (ث-ج) تحریک پل تحت هر سه مؤلفه زلزله وایتر نروز، نشان میدهد عدم انطباق پاسخ مؤلفه های افقی و قائم در ثانیه نه زلزله، باعث کاهش ۵% نیروی فشاری داخلی عرشه شده است. در ادامه حداکثر پاسخ عرشه تحت زلزلههای دور از گسل نشان داده شده است
در شکل ‏۵۲۲ (أ -ج) تأثیر مؤلفه های قائم بر عرشه نشان داده شده است، ملاحظه میشود که تحت تأثیر زلزلههای دور از گسل، نیز نیروهای داخلی عرشه مخصوصاً لنگرهای خمشی در وسط دهانههای ابتدایی و انتهایی پل و نیروی برش قائم در دهانه میانی پل بیشترین تغییرات را تحت تحریک هر سه مؤلفه دارا میباشند.
۱-Chalfant 2-Coalinga 3-Kobe 4-Chichi 5-Whitier narrows 6-Parkfield
7-Costic

أ ) لنگر خمشی وارد بر وسط دهانهها

ب ) نیروی محوری

ت ) نیروی برشی قائم
شکل ‏۵ ۲۲ تأثیر مؤلفه قائم بر نیروهای وارد بر عرشه زلزله دور از گسل (دهانهها ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر)
به منظور بررسی تأثیر مؤلفه قائم زلزله رابطهی ۵-۱ مورد استفاده قرار میگیرد. این رابطه در واقع نسبت تفاوت ایجاد شده در اثر مؤلفه قائم زلزله را بدست میدهد.
(۵-۱) اثر همزمان مؤلفههای طولی و عرضی- اثر همزمان هر سه مؤلفه زلزله = نسبت تفاوت تأثیر مؤلفه قائم زلزله
اثر همزمان مؤلفههای طولی و عرضی

تفاوت نیروی محوری ستون ها، لنگر خمشی، نیروی محوری و نیروی برشی عرشه به دست آمده از تحلیل سازه پل با اعمال دو مؤلفه طولی و عرضی و تحلیل سازه زمانی که سه مؤلفه همزمان اعمال می شوند، در جدول ۵-۶ الی جدول ‏۵۱۳ آورده شده است.
برای نشان دادن تأثیر مؤلفه قائم در ستونها اختلاف بیشترین نیروی وارد تحت هر سه مؤلفه زلزله و کمترین نیروی وارد تحت تأثیر تحریک مؤلفه های افقی بین چهار ستون پل، در جداولی که به اسم Max نشان داده شده است، آورده شده است. میانگین نیروهای وارد بر ستونها حین تحریک پل تحت مؤلفه های افقی زلزله و میانگین نیروهای وارد بر ستونها حین تحریک پل تحت هر سه مؤلفه در جداولی که به اسم Mean میباشد بررسی و نشان داده شده است.
در این جداول مقدارهای ماکیسیم تحلیلها و اعداد مقایسه شده در متن با زمینه تیره نشان داده شده است.
جدول ‏۵ ۶ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستونها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل (دهانه ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متری)
Max Bam Loma Tabas Arleta Beverly Symoff Friuli
L+T 4.3E+03 4.5E+03 5.4E+03 4.1E+03 3.8E+03 4.0E+03 3.9E+03
L+T+V 8.0E+03 6.4E+03 8.5E+03 6.4E+03 6.1E+03 6.9E+03 4.6E+03
(L+T+V)-(L+T) 3.6E+03 1.9E+03 3.1E+03 2.3E+03 2.3E+03 2.9E+03 7.1E+02