ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه
مهمترین متن قانونی که مصادیق ضبط اموال را برشمرده است، اصل چهل و نهم قانون اساسی است، اصل مزبور اشعار می دارد،« دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاص، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید به رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.»
در این اصل، موظف شده تا ثروتهای حاصل از طرق مذکور در این اصل را ضبط نماید. بیان قانونگذار در این اصل به صورت کلی آمده است و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ به جهت توضیح آن به تصویب رسیده است.
در همین راستا می توان به ماده ۵۹۵ ق.م.آ. در خصوص ربا اشاره داشت. همچنین در خصوص وجوه ناشی از ارتشا نیز ماده ۵۹۲ ق.م.آ. ضبط اموال ناشی از ارتشا را پیش بینی نموده است، بدین معنا که، مالی را که شخص راشی بعنوان رشوه به مرتشی پرداخته، ضبط می گردد و بایستی این موضوع نیز ذکر شود، که در صورت شروع به ارتشا هم، مال مزبور ضبط می گردد.
از دیگر مصادیق ضبط اموال، می توان به ماده ۷۰۹ ق.م.آ اشاره داشت که مقرر داشته، «تمام اسباب متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا بعنوان جریمه ضبط می شود.» بنابراین، کلیه اموالی که برای امر قمار به کار گرفته شده اند و دارای مالیت مشروع هستند، بوسیله دولت ضبط می گردند.
با تفحص بیشتر مصادیق دیگری از ضبط اموال نیز در قوانین قابل رویت می باشد.
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت
از دیگر مواردی که صدور حکم می تواند منشأء توقیف مال باشد، صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت می باشد، بنابراین؛ در این بند طی دو قسمت ابتدا به مفهوم مصادره مال به وسیله دادگاه می پردازیم و سپس در بند بعدی مصادیق آن در قوانین موضوعه را مورد اشاره قرار می دهیم.
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه
در قسمتی قبلی به موضوع ضبط اموال پرداختیم و دیدیم که ضبط اموال ناظر به اموال خاصی است که این اموال یا موضوع جرم بوده اند یا حاصل جرم بوده اند و یا اینکه وسیله ارتکاب جرم بوده اند، هر چند در بسیاری از موارد نظیر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ق.ا بین مفهوم ضبط و مصادره تفکیک لازم صورت نگرفته است، اما باید به مفهوم مصادره و ضبط به لحاظ معنا و مصداق جدا فرض نمود.
در مفهوم حقوقی مصادره، «مطالبه و گرفتن مال بوسیله دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف بوده اند، مانند مصادره فلان و بهمان» . برخی حقوقدانان که دو مفهوم مصادره و ضبط را مفهومی واحد دانسته اند، در عین حال قائل به وجود تفاوت بین این مفاهیم شده اند و از مصادره در معنای مورد نظر ما به مصادره عام و مصادره به معنای ضبط را به مصادره خاص یاد کرده اند. مصادره در معنای عام را توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیرنقدی، منقول و غیر منقول دانسته اند .
قرینه دیگری که در خصوص تمایز بین مفهوم ضبط و مصادره می توان آورد، بند ج ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک. است که در این بند قانونگذار در خصوص قابلیت تجدید نظر آراء صادره از نهادها برای آراء راجع به ضبط اموال قائل به شرط بیش از یک میلیون شده حال آنکه مصادره اموال را به هر میزان که باشد، قابل تجدید نظر دانسته است. در نتیجه، از نظر قانونگذار دو مفهوم فوق دارای معنا و مصداق متمایز از هم هستند. اما ملاکی که بتوان آنرا معیار تمییز بین مصادره و ضبط قرار داد، این است که در مصادره آنچه انگیزه توقیف مال به نفع دولت شده، «وضعیت مالک ما یا در وضعیت خودمان» بوده است. حال آنکه در ضبط اموال «نحوه بکارگیری مال موجبات توقیف را فراهم آورد»
برای مثال، اگر اسلحه ای بواسطه استفاده از آن در یک جنایت توقیف شود، توقیف مزبور ضبط مال بوده است، حال آنکه اگر اسلحه مزبور بواسطه تعلق آن به فلان مقام رژیم سابق توقیف گردد، مورد از مصادیق مصادره خواهد بود.
النهایه مفهوم مصادره عبارت است از، «استیلای دولت بر تمام اموال محکوم علیه بواسطه وضعیت خاص مالک آن اموال یا خاص بودن خود آن اموال».
ب: مصادیق مصادره اموال
مصادره اموال به مانند ضبط اموال دارای مصادیق متعدد نیست، اما بطور کلی مصادره ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
دسته اول، ناشی از وضعیت خاص مال مصادره است و دسته دوم، ناشی از وضعیت خاص مالک مال مورد مصادره.
مصداق بارز دسته اول، ملی کردن است، ملی کردن معمولاً ناشی از انقلابها و یا تغییرات در نگاه دولت نسبت به یک دسته از اموال است که دولتها آن دسته از اموال را عام المنفعه تشخیص می دهند. البته ملی کردن بطور معمول از سوی مجالس قانونگذاری صورت می پذیرد. اما نقش دادگاه ها در آنجاست که در مصادیقی که در خصوص شمول بحث ملی شدن نسبت به آن اختلاف وجود دارد و دادگاه در مقام حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می کند که آیا مال مزبور از مصادیق اموال ملی شده می باشد یا خیر و در پایان رسیدگی ممکن است، حکم به مصادره مال مزبور بدهد.
در خصوص دسته دوم، مصادره اموال باید گفت وضعیت، خاص مالک عبارت است از تعلق و وابستگی وی به یک رژیم حکومتی و یا گروه و یا فرقه ای که از نظر دولت و قانون این وابستگی موجبی برای مصادره کلیه اموال وی از سوی دادگاه و به نفع دولت می باشد، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ از این دسته است و یا ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ق
.آ. که اشخاصی را بواسطه ی موقعیتشان مستحق مصادره اموال دانسته است.
البته در این خصوص لازم به ذکر است، از آنجایی که «مصادره اموال بز هکاران بویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروتهای کلان دست یافته اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است.
لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی ماند، بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز مؤثر می سازد. از این حیث مصادره اموال را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران، قانونگذاران به چاره جویی دست زده اند. برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب آبان ۱۳۶۷) «هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» را از شمول حکم مجازات مستثنی نموده است.» بنابراین؛ دادگاه چنانچه در مصادره اموال به تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم توجهی نکنند، می توان مسئولیت دادگاه را قابل طرح دانست.
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال
قسمت عمده ای از تصمیمات محاکم در قالب قرار صادر می گردد، و «قرار نوعی رای است» که این قرار می‎ تواند دائر بر توقیف اموال باشد، قراردادهایی که می توانند منجر به توقیف اموال گردند، در زمره قرارهای تامینی هستند و «منظور از قرارهای تامینی، به مفهوم اعم، قرارهایی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخص ثالث در جریان دادرسی صادر می شوند.
قرارهایی که صدور آنها می تواند منشأ توقیف اموال گردد، عبارتند از؛ «قرار تامین (خواسته) موضوع ماده ۱۰۸ ق.ج، قرار تامین موسوم به تامین دعوای واهی، موضوع مواد ۱۰۹، و ۱۱۰ ق.ج و (قرار) تامین اتباع بیگانه موضوع مواد ۱۴۴ به بعد ق.ج. و همچنین (قرار) دستور موقت مواد ۳۱۰ به بعد ق.ج. را می توان از قرارهای تامینی، به مفهوم اعم، دانست که در قانون تصریحاً، پیش بینی شده اند».
بنابراین؛ دادگاه با صدور چهار قرار فوق می تواند موجبات توقیف اموال اشخاص را فراهم آورد، فلذا در این گفتار؛ طی چهار بند مجزا به تشریح این موارد می پردازیم.