متغییر مستقل و وابسته و پیش بینی سود هر سهم

عبارتست از بازده غیرعادی ماهانه
عبارتست از میانگین بازده های غیرعادی ماهانه
عبارتست از مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکتها
برای محاسبه مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها ابتدا از طریق مدل فاما و فرنچ بازده مورد انتظار سهام شرکت ها محاسبه شده سپس بازده غیرعادی ماهانه از طریق تفاضل میان بازده واقعی ماهانه و بازده مورد انتظار ماهانه برای هر ماه – شرکت محاسبه می شود. سپس بر اساس پورتفو بندی صورت گرفته بر اساس متغیر مدیریت سود شرکت ها در طبقه تقسیم می شود و میانگین بازده غیرعادی ماهانه برای هر پورتفو در هر سال محاسبه می شود، در نهایت نیز برای محاسبه مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه، مجموع میانگین بازده غیرعادی ماهانه برای هر پورتفو پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها محاسبه می شود.
نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت ها: فرایند اندازه گیری خطای پیش بینی سود هر سهم به صورت زیر است (لونکانی و فرت ،۲۰۰۵):
FEit =| APit – FPit| / | FPit |
در این رابطه داریم:
FEit: خطای پیش بینی سود هر سهم شرکت i برای دوره t
APit: سود خالص واقعی هر سهم شرکت i برای دوره t
FPit: سود خالص پیش بینی شده از سوی مدیران برای شرکت i برای دوره t
3-4-4- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون
فرضیه های این تحقیق در قالب روابط رگرسیونی مشخصی مدل بندی شده است و بنابراین لازم است که پیش از آزمون این روابط رگرسیونی و تحلیل نتایج آنها، مفروضات بنیادی این روابط مورد بررسی قرار گیرند که اهمیت بسیار زیادی دارند. لذا، چهار بحث اساسی زیر در مورد روابط رگرسیونی تحقیق، مورد بررسی قرار خواهد گرفت که عبارتند از:
۱)آزمون مانایی داده های تحقیق: در این تحقیقق قبل ازتخمین مدل، بررسی مانایی متغییرآن مورد بررسی قرار خواهد گرفت یک متغییر وقتی ماناست که میانگین،واریانس وضرایب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند بنابراین آزمون مانایی تحقیق در سه حالت “در سطح”، “روی تفاضل اول” و “روی تفاضل دوم” تحت نرم افزار Eviewsمی تواند بررسی شود.
۲) آزمونFلیمر وآزمون هاسمن:به منظور گزینش یکی از روش های داده های تابلویی یاداده های تلفیقی از آماره آزمون F لیمر استفاده می شودبه عبارت دیگر آماره آزمون Fلیمر تعیین می کند عرض از مبدا جداگانه ای برای هر یک از شرکت ها وجود دارد یا خیر؟
اگر پس از آزمونF لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد از آزمون هاسمن استفاده می شود اگر مقدار احتمال یا سطح معناداری sig) ) کمتر از۵% باشد یعنی فرضیه صفر رد می شود بهترین روش تخمین روش ثابت بوده در صورتی که سطح معناداری بیشتر از۵% باشد بهترین روش تخمین اثرات تصادفی است.
۳) آزمون عدم خود همبستگی داده ها: از دیگر مفروضات استفاده از مدل رگرسیون استقلال خطاها از یکدیگر است. جهت بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین-واتسن استفاده میشود. آمارهی این آزمون در دامنه ۰ و ۴+ قرار میگیرد و چنانچه این آماره در حدود عدد ۲ یعنی در دامنه (۵/۱و۵/۲ ) باشد خطاها با همدیگر همبستگی نداشته (استقلال خطاها از هم) میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
۴) از تحلیل همبستگی اسپیرمن که شدت وابستگی دو متغییر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم، به منظور بررسی ارتباط ابتدایی بین متغییر مستقل و وابسته می پردازیم و به طور کلی ضرایب همبستگی بین۱- تا ۱+ تغییر می کند و رابطه بین دو متغییر می تواند مثبت یا منفی باشد.
۳-۵- خلاصه فصل
در این فصل، روش تحقیق مطرح گردید. ابتدا، مسأله تحقیق و فرضیه ها بیان شد. سپس جامعه و نمونه آماری و نحوۀ تکمیل و آماده سازی داده ها برای پردازش از طریق نرم افزارهای آماری تشریح گردید. در ادامه فصل، چگونگی اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل توضیح داده شد و سرانجام، فرآیند آزمون فرضیه ها همراه با مفاهیم آماری مرتبط مورد بحث قرار گرفت. با توجه به آنچه که دراین فصل بیان گردید در فصل چهارم به آزمون فرضیه ها تحقیق و ارائه تجزیه و تحلیل داده‎ها و یافته‎های پژوهش پرداخته می‎شود.

فصل چهارم
نتایج
۴-۱- مقدمه
نتیجهگیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی پژوهش گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی، یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه و تحلیل، تبدیل دادهها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است. در فصل سوم ضمن ارائه فرضیهها، مدلها و متغیرهای تحقیق، شیوه گردآوری دادهها و روشهای آماری مناسب جهت آزمون فرضیههای تحقیق مطرح گردید. اکنون نوبت آن است که دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیه پژوهش جمع آوری شود و با استفاده از روشهای آماری متناسب با روش پژوهش و نوع متغیرها، دسته بندی و تجزیه و تحلیل گردد. در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد تایید یا رد فرضیه یا فرضیههای پژوهش، از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند. در این فصل به آمار توصیفی و آزمون مانایی متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس از آزمون F لیمر و هاسمن جهت مشخص نمودن روش تخمین مدلها استفاده می گردد. بعد از تخمین مدلها، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنها پرداخته می شود.
۴-۲- بررسی آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش