شافعی، الامام ابی عبدا…محمدبن ادریس، الأم، بیروت: دارالمعرفه.۱۴۱۰ق.
شربینی محمدشربینی الخطیب، مغنی المحتاج، مصر: داراحیاءالتراث العربی،۱۹۵۸٫
……………………………………، مغنی المحتاج ، بیروت: دارالفکر، بی تا.
شوکانی، محمد بن علی بن محمد بن عبد الله، فتح القدیر، دمشق – بیروت، دار بن کثیر، دار الکلم الطیب، چاپ اول، ۱۴۱۴ ه‍ ق.
شهیدی، مهدی، اصول قراردادهاوتعهدات، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵٫
…………………،حقوق مدنی شروط ضمن عقد، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول،۱۳۷۶٫
شیبانی، عبد القادر بن عمر، نیل المآرب، محقق دکتر محمد سلیمان عبدالله الاشقر، کویت، مکتبه الفلاح، چاب اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق.
شیرازی، ناصرمکارم ، تفسیرنمونه، زیرنظر: تهران: دارالکتب الإسلامیه، اول۱۳۷۴ش.
…………………………، النکاح (مکارم)، ۶ جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۲۴ ه‍ ق.
………………………..،احکام بانوان، ناشر: مؤسسه تحقیقات ونشرمعارف اهل البیت(ع)، بی تا.
صدوق، محمدبن علی بن حسین بن بابویه، من لایحضره الفقیه ، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، سوم،۱۴۱۳ق.
صفایی امامی، سیدحسین، حقوق خانواده، دانشگاه تهران. تهران چاپ نهم.۱۳۸۲٫
صنعانی، عبدالرزاق، بن همام، مصنف عبدالزراق، تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمی ، بیروت: المکتب الإسلامی،۱۴۰۳ق.
صیمری، مفلح بن حسن(حسین)راشد، نهایه المرام فی شرح شرائع الاسلام ،تحقیق: جعفر کوثرانی عاملی، بیروت: دارالهادی، اول،۱۴۲۰ق.
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، سوال وجواب(فارسی) تحقیق: سیدمصطفی محقق داماد، مرکزنشرعلوم اسلامی، تهران، چاپ اول،۱۳۷۶٫
…………………….، حاشیه المکاسب، قم: نشراسماعیلیان، چاپ اول،۱۳۸۷٫
طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم: دفترانتشارات اسلامی، پنجم،۱۴۱۷ق.
طبرانی، سلمان ابن احمدایوب ابوالقاسم، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبدالمجید السلفی، الموصل: مکتبه العلوم والحکم،۱۴۰۴ ق.
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، سوم،۱۳۷۲ش.
طبری، فضل بن حسن، الموتلف من المختلف بین الائمه السلف، تحقیق: مدیر شانه چی، واعظ زاده، زاهدی، دکتر مصطفوی، دکتر فاطمی، دکتر موحد و سید مهدی رجایی، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، اول، ۱۴۱۰ق.
طوسی، محمدبن حسن، شیخ علی خراسانی، سیدجوادشهرستانی، شیخ مهدی مله نجف، وشیخ مجتبی عراقی، الخلاف، قم: دفترانتشارات اسلامی، اول،۱۴۰۷ق.
طوسی، ابوجعفر، محمدبن حسن، الاستبصارفیمااختلف من الأخبار،تهران: دارالکتب الإسلامیه،۱۳۹۰ق.
……………………………………..، تهذیب الحکام، تحقیق: سیدحسن خراسانی، قم: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم،۱۳۶۵٫
طوسی، محمدبن حسن ابوجعفربیروت، النهایه فی مجردالفقه والفتاوی، ـ لبنان، ناشر: دارالکتاب العربی،۱۴۰۰ق.
طوسی، محمدبن علی بن حمزه، الوسیله إلی نیل الفضیله، تحقیق: شیخ محمدحسون، قم مکتبه آیه ا…مرعشی نجفی، اول،۱۴۰۸ق.
…………………………………..، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: سیدمحمدتقی کشفی، تهران : المکتبه المرتضویه لاحیاءالآثار الجعفریه، سوم، ۱۳۸۷٫