مجمع عمومی عادی و رئیس هیات مدیره

انتخاب مدیران و بازرسان: انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت که می بایست در صورت جلسه ای قید شود و به امضای کلیه سهامداران برسد. البته مدیران و بازرسان منتخب باید کتباً قبول سمت کنند.
ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار: در این روزنامه آگهی های راجع به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی، منتشر خواهد شد.
۲-۲-۴٫ ثبت شرکت های سهامی
یکی از شارحان قانون تجارت، در باب ثبت شرکت ها عبارات و بیانات خواندنی و جالبی دارد که جا دارد در مقدمه بحث ثبت شرکت ها به آنها اشاره شود. ایشان می فرمایند: «همانطوری که طفل در موقع تولد احتیاج به اعلام و اخذ شناسنامه دارد، شرکت تجاری که دارای شخصیت مستقل از شرکاء می باشد، در موقع تأسیس باید به اداره ثبت اعلام گردد تا در دفاتر ثبت شرکتها ثبت گردد و تأسیس شرکت به اطلاع عموم برسد. همانطوری که شناسنامه، طفل را بدنیا نمی آورد، ثبت شرکت نیز طبق قانون تجارت ایران مولد شخصیت حقوقی نیست، بلکه ثبت شرکت تایید وجود شرکت است که از قبل تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده است…».
شرکت سهامی نیز همانند سایر شرکت های تجارتی الزاماً باید ثبت شود. از این رو در گفتار پیش رو که مشتمل بر دو بند است. ابتدا به ثبت شرکت سهامی عام پرداخته می شود و سپس مراحل ثبت شرکت سهامی خاص مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۲-۴-۱٫ ثبت شرکت سهامی عام
متعاقب تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اتخاذ تصمیمات منطبق با وظایف قانونی آن مجمع، مدارک و صورتجلسه مجمع به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد. ماده ۱۸ (ل. ا. ق. ت) این مرحله را به شرح ذیل توصیف کرده است:
«اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم خواهد شد. »
البته در این ماده، هیچ گونه اشاره ای به شخص یا اشخاصی که موظف به ارائه مدارک به دایره ثبت شرکت ها می باشد، نشده است ولی به طور معمول مراجعه اداره مزبور و انجام امور ثبت شرکت با هیات مدیره منتخب مجمع عمومی مؤسس و یا نمایندگان تعیین شده در مجمع مذکور برای این منظور است. البته با عنایت به اینکه در صورت عدم ثبت شرکت هزینه های معموله بر عهده مؤسسین بوده و مسئولیت آنان در خسارات ایجاد شده، تضامنی می باشد، در هر صورت ثبت شرکت از وظایف مؤسسین است. در هر حال «خود شرکت و در واقع، مدیران، رئیس هیات مدیره یا احیاناً مدیرعامل باید تقاضای ثبت بدهند.»
برای ثبت شرکت سهامی عام در عمل، مدارک ذیل مطالبه می شود:
دو نسخه اظهارنامه؛
دو نسخه اساسنامه؛
دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین؛
دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره (تعداد مدیران حداقل ۵ نفر می باشد)؛
آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده؛
فتوکپی شناسنامه مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است)؛
گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت؛
ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.
۲-۲-۴-۲٫ ثبت شرکت سهامی خاص
بر طبق ماده ۲۰ (ل. ا. ق. ت) برای شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود:
اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛
اظهارنامه ای مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای تمام سهامداران رسیده باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و اگر سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.