محاسبه اقلام تعهدی و خطای پیش بینی سود

عبارتست از تغییرات درآمد فروش
عبارتست از تغییرات حساب های دریافتنی
عبارتست از اقلام تعهدی جاری عادی (غیراختیاری)
عبارتست از اقلام تعهدی جاری غیرعادی (اختیاری)
برای محاسبه اقلام تعهدی جاری اختیاری ابتدا اقلام تعهدی جاری شرکت ها محاسبه شده سپس بر اساس مدل شماره (۲) بر اساس هر صنعت تخمین زده می شود. پس از تخمین، با استفاده از ضرایب و بدست آمده برای هر صنعت مطابق با معادله شماره (۳) اقلام تعهدی جاری عادی (غیراختیاری) شرکت ها محاسبه شده سپس بر اساس معادله شماره (۴) اقلام تعهدی جاری اختیاری شرکت ها محاسبه می شود. لازم به توضیح است که از قدر مطلق اقلام تعهدی جاری اختیاری به عنوان نماینده متغیر مدیریت سود استفاده می شود و هرچه میزان آن بیشتر باشد سود از کیفیت کمتری برخوردار است.
۱-۱۱-۲- نحوه اندازه گیری بازده غیرعادی شرکت ها
برای اندازه گیری بازده غیرعادی از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳) استفاده می شود. مدل مذکور به شرح زیر می باشد:
(۵)
(۶)
(۷)
(۸)
(۹)
عبارتست از بازده ماهانه سهام شرکت ها
عبارتست از بازده ماهانه بدون ریسک
عبارتست از بازده ماهانه بازار
عبارتست از عامل اندازه در مدل سه عاملی فاما و فرنچ
عبارتست از عامل ارزش در مدل سه عاملی فاما و فرنچ
عبارتست از بازده غیرعادی ماهانه
عبارتست از میانگین بازده های غیرعادی ماهانه
عبارتست ازمجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها
برای محاسبه مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها ابتدا از طریق مدل فاما و فرنچ بازده مورد انتظار سهام شرکت ها محاسبه شده سپس بازده غیرعادی ماهانه از طریق تفاضل میان بازده واقعی ماهانه و بازده مورد انتظار ماهانه برای هر ماه – شرکت محاسبه می شود. سپس بر اساس پورتفو بندی صورت گرفته بر اساس متغیر مدیریت سود شرکت ها در طبقه تقسیم می شود و میانگین بازده غیرعادی ماهانه برای هر پورتفو در هر سال محاسبه می شود، در نهایت نیز برای محاسبه مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه، مجموع میانگین بازده غیرعادی ماهانه برای هر پورتفو پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها محاسبه می شود.
۱-۱۱-۳- نحوه اندازه گیری خطای پیش بینی سود شرکت ها
برای اندازه گیری این متغیر از تفاوت میان سود واقعی و سود پیش بینی شده شرکت ها استفاده می شود.

۱-۱۲- ساختار کلی تحقیق