مدلسازی معادلات ساختاری و شیوه تحلیل آماری

۴-۱ مقدمه
در مرحله تحلیل داده ها آن چه مهم است این است که اطلاعات و داده ها در مسیر رسیدن به هدف های تحقیق، پاسخ گویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها مورد تحلیل قرار گیرند. اگرچه می توان تحلیل داده ها را به صورت دستی انجام داد ولی با پیشرفت علوم رایانه ای، نرم افزارهای زیادی طراحی و معرفی شده اند که رایج ترین آن ها عبارتند از : بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS)، سیستم تحلیل آماری (SASS) و نرم افزار معادلات ساختاری خطی (LISREL). در تحلیل داده ها این تصور حاصل می شود که تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه تحلیل آماری انجام می شود، اما این طور نیست و این شیوه فقط یکی از روش های مهم تجزیه و تحلیل است که برای تحلیل داده ها به کار می رود و جنبه آماری دارد (آذر، ع. مومنی،م. ۱۳۸۶).
پس از جمع آوری اطلاعات از نمونه های جامعه آماری، مرحله بعدی آن است که داده ها جهت آزمون فرضیه ها تحلیل شوند (سکاران، ۱۳۸۶). مرحله تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی، ۱۳۸۲).
در این فصل ابتدا آمار توصیفی ( جنس، سن، تحصیلات، وضعیت تأهل، نام سازمان) به تفصیل توضیح داده می شوند. در ادامه آمار استنباطی مورد بحث قرار می گیرد، که در ابتدا فرض نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها آزمون می شود و تائید یا رد فرضیات با مدلسازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار لیزرل ۸٫۵۴ بررسی شده است.
۴-۲ آمار توصیفی و آزمون نرمال بودن داده ها
منظور از آمار توصیفی، جمع بندی و خلاصه کردن داده ها، برای بهتر نشان دادن آن ها به خوانندگان می باشد. آمار توصیفی آماری است که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۶). از این رو در این بخش برای شفافیت داده ها از جداول آمارهای توصیفی و نمودارها استفاده شده است. جداول از مهم ترین ابزارها برای سنجش و اندازه گیری داده های یک تحقیق انسانی- اجتماعی به شمار می آیند هم چنین زمانی که توزیع یک متغیر مهم است، بهتر است که توزیع همراه با یک نمودار نشان داده شود.
۴-۲-۱ تفکیک جنسیتی پاسخ دهندگان
در زیر، جدول فراوانی و نمودار درصد افراد بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان آمده است:
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد افراد بر حسب جنسیت
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۱۷۴
۸۷
زن
۲۶
۱۳
کل
۲۰۰
۱۰۰
یافته های جدول ۴-۱ نشان می دهد که با توجه به جنس، ۸۷ درصد افراد نمونه مرد و ۱۳درصد زن می باشند.
نمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی افراد بر حسب جنسیت