مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل سازی معادلات ساختاری

شکل ۴-۴- تحلیل عاملی تاییدی متغیر های وابسته در حالت ضرایب معناداری
خروجی بعدی(مدل در حالت معناداری) معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری متغیر وابسته تحقیق را نشان می دهد که بیشتر ضرایب بدست آمده معنادار شده اند. زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از ۱٫۹۶ یا کوچکتر از ۱٫۹۶- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. دو خروجی نرم افزار لیزرل (مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری) در ادامه نشان داده شده است.
با توجه به معناداری تمامی سئوالات تحقیق، این سئوالات از روند تحقیق حذف نشدند و تمامی سئوالات در تحلیل مسیر در مدلسازی معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفتند، شاخص های برازش در این قسمت پایین بودند که با انجام اصلاحاتی روی مدل برازش بهبود یافت.
۴-۶ آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر
یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری ، تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. از اینرو، در این تحقیق برای تائید یا رد فرضیات از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر(مدل ساختاری) تکنیکی است که روابط بین متغیرهای تحقیق( مستقل وابسته ) را بطور همزمان نشان می دهد. هدف از تحلیل مسیر ، شناسایی علیت (تاثیر) بین متغیرهای مدل مفهومی تحقیق است. مدل ساختاری زیر به بررسی تاثیر توانمندی های مدیریتی بر اثربخشی کارکنان می پردازد. مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد و ضرائب معناداری در شکل زیر نشان داده شده است در این تحقیق، TAVANM نشان دهنده توانمندی های مدیریتی به عنوان متغیر مستقل و ASAB نشان دهنده اثربخشی کارکنان و متغیر وابسته می باشد. همانطور که شکل ۴-۵ نشان می دهد، بایستی توجه نمود که تائید یا رد فرضیات (روابط) در حالت معناداری مشخص می شود. به عبارت دیگر چنانچه عدد معناداری بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱ – باشد فرضیه تائید می شود.
شکل ۴-۵ : مدل سازی معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد
شکل ۴-۶ :مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

همچنین در آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری ، اولا خروجی نرم افزار نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند ( نسبت ۲ χبه df زیر ۳ می باشد بنابراین مقدار ۲ χ مقدار مناسب و پایینی است. میزان ۰۵۳/۰= RMSEA نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل ساختاری است. به عبارت دیگر داده های مشاهده شده تا میزان زیادی منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است. مقدار GFI، AGFI و NFI بترتیب برابر با ۸۸/۰ ، ۸۶/۰ و ۹۰/۰ می باشد که نشان دهنده برازش مناسب مدل می باشد. ثانیا مقادیر ضریب مسیر و آماره تی به ترتیب نشان دهنده شدت تاثیر و میزان معنادار بودن آن هستند، ضریب مسیر توانمند سازی بر اثربخشی برابر ۱٫۰۵ و به اندازه ۱۷٫۳۵ معنادار می باشد و تمامی فرضیات تحقیق تائید شده اند، نتایج فرضیات فرعی تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است:
فرضیه های فرعی
آماره t
تایید
رد
توانمندی فنی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۴٫۲۵
*
توانمندی انسانی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۷٫۴۸
*
توانمندی ادراکی بر اثربخشی کارکنان مجتمع آموزشی صالح تاثیر دارد.
۵٫۹۲
*
جدول۴-۶ تائید یا رد فرضیات تحقیق براساس مدل معادلات ساختاری