جدول(۳-۲ ): نتایج آلفای کرونباخ
متغیر
آلفای کرونباخ
کیفیت ارائه خدمات بانکی
۰/۷۳۰
تقویت ارزش ویژه برند
۷۶۴۰/
تبلیغات بانک
۰/۸۱۰
مسئولیت اجتماعی
۰/۸۴۱
رفتار نیروی انسانی
۰/۷۴۸
بهبود تصویر برند بانک
۰/۸۶۲
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود. با استفاده از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها میپردازیم. برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی استفاده میکنیم. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها را بررسی میکنیم، سپس با توجه به عدم پیروی دادها از توزیع نرمال با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن به بررسی فرضیات پرداخته سپس با استفاده از نرم افزار آموس مدل را طراحی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای مناسبت مدل، با تحلیل اکتشافی بهترین و مناسب ترین مدل را استخراج کرده و پیشنهاد می دهیم.
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
۳-۷-۱ مدل معادلات ساختاری
از جمله روش های تجزیه و تحلیل مورد استفاده در پژوهش های مدیریت مدل تحلیل مسیر ومدل معادلات ساختاری است . یک مدل کامل معادلات ساختاری آمیزه ی از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است . مدل سازی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط میان متغیرهای مشاهده شده و پنهان است که گاه تحلیل ساختاری کواریانس یا مدل یابی علی نیز نامیده می شود. متغیر پنهان متغیری است که به طور مستقیم اندازه گیری نمی شود بلکه با استفاده از دو یا تعداد بیشتری از متغیرهای مشاهده شده در نقش معرف سنجش می شود. مدل های معادله ساختاری به طور معمول ترکیبی از مدل های اندازه گیری و مدل های ساختاری اند، به طور کلی در استنتاج علمی در علوم مدیریت و رفتاری دومسئله عمده وجود دارد:
۱-اولین مسئله مربوط به اندازه گیری و سنجش متغیر هاست . یعنی چگونه می توان اعتبار و روایی مقیاس را بیان کرد؟
۲-دومین مسئله مربوط به روابط علی میان متغیرها و قدرت تبیین چنین روابطی است به عبارتی چگونه می توان روابط علی پیچیده بین متغیرهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با شاخص های دارای احتمال خطا استنتاج نمود؟ چگونه می توان قوت روابط نهانی بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار داد؟
با استفاده از مدل معادلات ساختاری می توان روابط علت و معلولی میان متغیرهایی که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند را با توجه به خطاها استنتاج نمود و میزان همبستگی و شدت اثر گذاری هر یک را بر دیگری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به همین دلیل مدل سازی معادلات ساختاری با عنوان تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان با مدل سازی علی نیز شناخته شده است . در این روش مانند رگرسیون که همبستگی های تجربی را نشان می دهد پارامترهای ساختاری هم بستگی های علی را تبیین می کند .
مجموعه متغیرهایی که در مدل معادلات ساختاری وجود دارند بر دو نوع هستند: