جدول ‏۵۳۰ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل مقیاس شده (دهانه ۴۷، ۳۳ و ۴۷ متری) ۱۱۵
جدول ‏۵۳۱ تغییرات زمان تناوب مودهای پل مدل سوم نسبت به مدل اول ۱۱۶
جدول ‏۵۳۲ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستون ها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۱۹
جدول ‏۵۳۳ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستون ها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه دور از گسل (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۰
جدول ‏۵۳۴ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۰
جدول ‏۵۳۵ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۱
جدول ‏۵۳۶ مقایسه نیروی محوری وارد بر عرشه تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۱
جدول ‏۵۳۷ مقایسه نیروی محوری وارد بر عرشه تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۲
جدول ‏۵۳۸ مقایسه نیروی برشی وارد بر دهانه های عرشه، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل (دهانه ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متری) ۱۲۲
جدول ‏۵۳۹ مقایسه نیروی برشی وارد بر دهانه های عرشه، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل (دهانه ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متری) ۱۲۳
جدول ‏۵۴۰ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستون ها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل مقیاس شده (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۵
جدول ‏۵۴۱ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستون ها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل مقیاس شده (دهانه ها ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متر) ۱۲۶
جدول ‏۵۴۲ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل مقیاس شده (دهانه ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متری) ۱۲۶
جدول ‏۵۴۳ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل مقیاس شده (دهانه ۵۲، ۳۸ و ۵۲ متری) ۱۲۷
جدول ‏۵۴۴ تغییرات زمان تناوب مودهای پل مدل چهارم نسبت به مدل اول ۱۲۹
جدول ‏۵۴۵ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستون ها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه، تحت زلزله نزدیک به گسل، پل بدون انحراف در عرشه (دهانه ها ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر) ۱۳۳
جدول ‏۵۴۶ مقایسه نیروی محوری وارد بر ستون ها تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه، تحت زلزله دور از گسل، پل بدون انحراف در عرشه (دهانه ها ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر) ۱۳۳
جدول ‏۵۴۷ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل، پل بدون انحراف در عرشه (دهانه ها ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر) ۱۳۴
جدول ‏۵۴۸ مقایسه لنگر وارد بر وسط دهانه های عرشه پل، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل، پل بدون انحراف در عرشه (دهانه ها ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر) ۱۳۴
جدول ‏۵۴۹ مقایسه نیروی محوری وارد بر دهانه های عرشه، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل (دهانه ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر) ۱۳۵
جدول ‏۵۵۰ مقایسه نیروی محوری وارد بر دهانه های عرشه، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل، پل بدون انحراف در عرشه (دهانه ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متر) ۱۳۵
جدول ‏۵۵۱ مقایسه نیروی برشی وارد بر دهانه های عرشه، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله نزدیک به گسل، پل بدون انحراف پل (دهانه ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متری) ۱۳۶
جدول ‏۵۵۲ مقایسه نیروی برشی وارد بر دهانه های عرشه، تحت تحریک دو مؤلفه افقی و هر سه مؤلفه زلزله دور از گسل، پل بدون انحراف پل (دهانه ۴۲، ۲۸ و ۴۲ متری) ۱۳۶
جدول ‏۵۵۳ ضریب بار در محاسبه نیروی محوری وارد بر ستون تحت زلزله حوزه نزدیک به گسل ۱۳۷
جدول ‏۵۵۴ ضریب بار در محاسبه نیروی محوری وارد بر ستون تحت زلزله حوزه دور از گسل ۱۳۷
جدول ‏۵۵۵ ضریب بار در محاسبه لنگر خمشی وارد بر عرشه تحت زلزله حوزه نزدیک به گسل ۱۳۸