۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل آماری :
دادههای بدست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS وAMOS و بهره گیری از روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این منظور ابتدا نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کلمگروف–اسمیرنوفونمودارQ-Qplot بررسی شد. آزمون همبستگی به دلیل توزیع نرمال از روش از روش پیرسون انجام شد.
از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد که میباید اثر آنها بر روی متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد استفاده از مدل معادلات ساختاری ضرورت میباید. همچنین از ضریب رگرسیونی نیز استفاده شده است.
با توجه به استفاده از نرم افزار AMOS لازم است تا معیارهای مورد استفاده را تعریف نماییم. در قسمت مدل سازی در فصل چهارم معیارهای زیر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
تعریف معیارهای NFI ،RFI ، IFI ، CFI ،RMR ، GFI ، AGFI و RMSEA:
NFI: این شاخص به مقایسه مدل مستقل(مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست به این مدل، مدل پایه نیز گفته میشود) با مدل پیشنهادی مورد نظر میپردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیکتر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه میشود:

بطوریکه، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را میسنجد و به صورت زیر محاسبه میشود:

که در فرمول فوق ، A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند. و به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیکتر باشد، مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می شود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول نیز مقادیر A ، B ، d و همانند قبل تعریف میشوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیکتر باشد نتیجه میگیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMR: این شاخص نشاندهنده ریشه میانگین مربعات باقی ماندههاست. فرض کنید مشاهدات در i سطر، j ستون و k طبقه قرار داده شده باشند. فرمول RMR به صورت زیر میباشد:

در فرمول فوق و به ترتیب نشان دهنده کوواریانس و واریانس مشاهدات هستند و نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل است. هرچه مقدار RMR به صفر نزدیکتر باشد مدل مناسبتر است.
GFI : شاخص نیکویی برازش است که داری فرمول زیر می باشد: