پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده، عوامل و متغیرهای دیگر سازمانی مانند عوامل انگیزشی (رضایت شغلی، حقوق و دستمزد،…) و فرهنگ سازمانی به عنوان پیشبین سبکهای رهبری، مورد بررسی قرار گیرند.
با توجه به اینکه تحقیقاتی در آمریکا و چین رابطه بین رهبری و شخصیت را با استفاده از مدل پنج عاملی شخصیت مطالعه نمودهاند، و این ابزار علاوه بر برونگرایی وبیثباتی سه بعد دیگر شخصیت را اندازهگیری میکند، پیشنهاد میشود که چنین تحقیقی با توجه به مدل پنج عاملی شخصیت در سایر سازمانهایی که دارای تشکیلات تربیت بدنی هستند، انجام شود تا اطمینان بیشتری جهت بررسی رابطه شخصیت و سبک رهبری حاصل شود.
پیشنهاد میشود که تحقیقاتی درباره ارتباط بین شخصیت و سبکرهبری با اثربخشی و کارایی مدیران تربیت بدنی در مراکز آموزشعالی کشور، انجام گیرد.
منابع
منابع
استونر، جیمز ای. اف. (۱۳۸۲). « مدیریت: سازماندهی، رهبری و کنترل ». (ترجمه پارسائیان، علی.، اعرابی، محمد). تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اسدی، حسن.، باقرزاده، فضلا… .، علیزاده، سیدمحمد. (۱۳۸۲). « درونگرایی و برونگرایی و ارتباط آن با تنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه ۱۰ آموزش و پرورش تهران ». نشریه حرکت، شماره ۱۶، صص ۱۷۷- ۱۵۹٫
اسدی، حسن.، محرمزاده، مهرداد.، هاشمی، سیدعلی اصغر. (۱۳۸۱). « تحلیل اثربخشی سبکهای مدیریتی و ارتباط آن با عوامل بیوگرافی مدیران دانشکدهها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای ایران ». نشریه حرکت، شماره۱۱،صص ۷۳-۸۷٫
اصانلو، پرستو؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ کاظم نژاد، انوشیروان. (۱۳۸۵). « بررسی تاثیر ارتباط بین ویژگیهای فردی مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر خلاقیت و مدیریت تضاد ». نشریه حرکت، شماره ۳۰، صص ۲۹-۴۲٫
الوانی، سید مهدی. (۱۳۸۸). « مدیریت عمومی » . تهران: نشر نی.
باقری، هادی. (۱۳۸۸). «ارتباط رضایت شغلی اعضای هیئت علمی با رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی تهران »، پایاننامه کارشناسی ارشد. (چاپ نشده)، دانشگاه تربیت معلم تهران.
بشارت، محمدعلی. (۱۳۸۲). « بررسی رابطه ابعاد شخصیت و هوش هیجانی ». نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، شماره ۴،صص ۴۳-۲۷٫
بیانیآهنگر، حسین. (۱۳۸۶). « بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر شخصیت اجتماعی پیشرفته ». پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی، دانشگاه تربیتمعلم تهران.
پروین، لارنسای. (۱۳۸۱). « روانشناسی شخصیت »(ترجمه جوادی، محمدجعفر.، کدیور، پروین). تهران: انتشارات رسا.
پورحسن، ساجد. (۱۳۸۹). « رابطه بین سبک رهبری تحولگرا و عملگرا با کارآفرینی سازمانی مدیران، در اداره کل تربیت بدنی استان تهران ». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
پیمانی زاد، حسین. (۱۳۸۱). « تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت » . نشریه حرکت، شماره ۱۴، صص ۱۴۰-۱۲۵٫
جاسبی، عبدا.. . (۱۳۸۶). « اصول و مبانی مدیریت ». تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
جاودانی، محمد. (۱۳۸۱). « بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با تعهد سازمانی معلمان ». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
جزایری، مهناز. (۱۳۸۱). « تأثیر ساختار خانواده بر تکوین شخصیت اجتماعی پیشرفته ». پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
چلبی، مسعود. (۱۳۸۱). « بررسی تجربی نظام شخصیت ». تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباط.
حسنزاده، محمدتقی. (۱۳۸۲). « بررسی رابطه بین سبک رهبری و خصوصیات شخصیتی و شخصی کارشناسان مسئول تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش »، موسسه عالی پژوهش و آموزش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
حلاجی، محسن. (۱۳۸۸). « اثر سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرای مربیان بر رضایت و تعهد بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران »، رساله دکتری. (چاپ نشده)، دانشگاه تربیت معلم تهران.
حجازی، یوسف.، ایروانی، محمود. « رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی ». (۱۳۸۱). نشریه روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران)، شماره ۶۵، صص ۱۹۰-۱۷۱٫
خدایاری، ابراهیم. (۱۳۸۵). « بررسی سبک رهبری تحولگرا و تبادلگرا با تعهد سازمانی کارکنان در شهرک صنعتی زنجان ». پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.