مدیران گروه های آموزشی و دانشکده های تربیت بدنی

طبق اطلاعات ارائه شده در شکل ۲-۴ از تعداد ۶۴ مدیر یا معاون دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، تعداد ۱۰ نفر زن (۶/۱۵%) و ۵۴ نفر (۴/۸۴%) نیز مرد بودند. شکل ۴-۲ توزیع فراوانی جنس شرکت کنندگان در این تحقیق را نشان می دهد.
شکل ۲-۴: توزیع فراوانی جنس مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
مدرک تحصیلی:
شکل ۳-۴: نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
طبق اطلاعات ارائه شده در شکل ۳-۴ مشخص است که از مجموع ۶۴ مدیر تربیت بدنی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران تعداد ۵۹ نفر (۲/۹۲%) دارای مدرک دکتری تخصصی، چهار نفر (۲/۶%) دارای مدرک کارشناسی ارشد و یک نفر (۶/۱%) هم دارای مدرک کارشناسی می باشد.
سوابق مدیریتی:
شکل ۴-۴: نمودار توزیع فراوانی متغیر سابقه کاری مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
طبق اطلاعات ارائه شده در شکل ۴-۴ مشخص است که در کل ۶۴ مدیر عضو گروه نمونه در این تحقیق دارای میانگین میزان سابقه ی کار ی ۸۳۵/۵ ± ۰۲/۸ سال بودند.
سمت:
شکل۵-۴: سمت اعضاء جامعه شرکت کننده در تحقیق
طبق اطلاعات ارائه شده در شکل۵-۴ مشخص است که بیشترین اعضاء جامعه این تحقیق شامل مدیران گروه های آموزشی (۸/۴۳%) و بعد به ترتیب رؤسای دانشکده های تربیت بدنی (۳/۲۰%)، مدیران پژوهشی دانشکده ها (۹/۱۰%) و معاونین مالی (۲/۶%) می باشند.
رشته و گرایش تحصیلی:
با توجه به شکل ۶-۴، در مجموع از ۶۴ عضو شرکت کننده در این تحقیق ۶۳ نفر (۴/۹۸%) دارای مدرک تحصیلی در رشته ی تربیت بدنی بودند و ۱ نفر (۶/۱%) هم دارای مدرک تحصیلی غیر مرتبط با تربیت بدنی بودند. همچنین تحلیل اطلاعات به دست آمده در شکل ۴-۶ نشان داد که از ۶۳ عضو گروه نمونه دارای مدرک تحصیلی در رشته ی تربیت بدنی ۲۰ نفر (۲/۳۱%) در گرایش مدیریت ورزشی، ۳۰ نفر (۹/۴۶%) در گرایش فیزیولوژی ورزشی، ۴ نفر (۲/۶%) در گرایش آسیب شناسی ورزشی، ۲ نفر (۱/۳%) در گرایش بیومکانیک ورزشی، ۵ نفر (۸/۷%) در گرایش رفتار حرکتی و ۲ نفر (۱/۳%) نیز دارای گرایش تربیت بدنی عمومی بودند.
شکل ۶-۴ : گرایش تحصیلی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
تعداد دوره های آموزشی مدیریت:
تعداد دوره های آموزشی مدیریتی که آزمودنیها گذراندهاند به وسیله پرسشنامه اطلاعات عمومی سنجیده شد. تحلیل اطلاعات نشان داد که ۷ نفر (۹/۱۰%) از جامعه آماری این تحقیق هیچ دوره ی آموزشی را نگذراینده بودند، ۱۶ نفر (۲۵%) یک دوره را گذرانیده بودند، ۱۶ (۲۵%) نفر دیگر دو دوره گذرانیده بودند و ۲۵ نفر (۱/۳۹%) هم سه دوره یا بیشتر را گذرانیده بودند.
شکل۷-۴ : تعداد دوره های آموزشی مدیریتی گذرانیده مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
توصیف شخصیت مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
متغیر شخصیت شامل صفات درونگرایی، برونگرایی، با ثباتی و بیثباتی است که با بهره گرفتن از پرسشنامه شخصیت آیزنک، بر روی دو محور درونگرایی ـ برونگرایی و ثبات ـ بیثباتی اندازه گیری شده اند. نمره کسب شده از این پرسشنامه، نمایانگر شدت قوت و ضعف ویژگیهای فوق میباشد. در ادامه پاسخ مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران در چهار خرده مقیاس این پرسشنامه به ترتیب توصیف خواهند شد.
نمره خرده مقیاس برونگرایی:
شکل ۸-۴ : نمره خرده مقیاس برون گرایی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران
. طبق داده های ارائه شده در نمودار۸-۴ مدیران دانشکده های تربیت بدنی ایران در سازهی برون گرایی دارای میانگین نمره ی ۵۶۸۸/۲ ± ۰۶۲۵/۱۳ نمره بودند. دامنه نمره آزمون شخصیت آیزنک در سطح برونگرایی بین ۰ تا ۲۴ می باشد.
نمره خرده مقیاس درونگرایی:
شکل۹-۴ : نمره خرده مقیاس درونگرایی مدیران دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های ایران