مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مرتبط با مشتری

اطلاعات حاصل از تجارب مشتری در بین بخشها و هماهنگی بین بخشهای مختلف و اشتراک اطلاعات بین آنها به که همواره برای مشتریان ارزش آفرینی ایجاد کند.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه ششم
برگزاری دورههای آموزشی در زمینه بهبود عملکرد سازمانی برای مدیران و مسئولین شرکتها.
ایجاد و تشکیل شبکههای کاری و مشارکت دادن کارکنان در برنامهها و اهداف سازمانی که باعث تقویت عملکرد سازمانی میشود.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه هفتم
به دلیل تاثیر عملکرد مرتبط با مشتری بر عملکرد سازمانی، این نوع فرهنگ در سازمان بسط و توسعه یابد.
تمام واحدهای شرکت، فعالیتها و نقشهای گوناگون خود را بصورت یک تیم متحد برای خدمت به مشتری و پاسخگویی به آنها انجام دهند، تا بازار شرکت از رشد قابلتوجهی برخوردار باشد
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه نهم
مشتریان شرکت، تمایل به جستجوی محصولات جدید در همه زمانها دارند.
گاهی اوقات مشتریان شرکت نسبت به قیمت حساسیت دارند.
شرکت، برای محصولات و خدماتش با تقاضای مشتریانی مواجه است که هرگز قبلا مشتریان آن محصول و خدمات نبودهاند.
مشتریان جدید شرکت، تمایل به استفاده از محصولاتی به نسبت متفاوت با سلایق مشتریان فعلی دارند.
شرکت به مصرف کنندگان وفادار بسیار وابسته است.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه دهم
برای انتقال مفاهیم بازاریابی الکترونیکی میتوان با برگزاریهای همایشهای داخلی مفاهیم مورد نظر به با افراد و کارکنان طرح موضوع نمود.
جهت درک هر چه بیشتر مشتریگرایی پیشنهاد میگردد ضرورت و اهمیت تمرکز بر خواستههای مشتری از طریق ارائه برخوردهای مستقیم یا غیر مستقیم و آموزش این عوامل برای کارکنان تشریح گردد.
برگزاری سخنرانی، شرکت در سمینارهای تخصصی بازاریابی میتواند دیدگاه کارکنان را نسبت به بکارگیری بازاریابی الکترونیکی در فرآیندهای کاری تغییر دهد.
با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه یازدهم
ایجاد واکنش مناسب(پاسخگویی) در مقابل اعمال رقبا، توجه به شکایات مشتریان و بر طرف کردن موارد نارضایتی آنان، که باعث تقویت عملکرد سازمانی میشود.
به کارگیری سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری.
۵-۶) موضوعات پیشنهادی برای محققان آینده
با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی به شرح ذیل عنوان میگردد:
– بررسی اثرات بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد اقتصادی با در نظر گرفتن متغیر نوآوری بازاریابی
– بررسی موانع موجود در شرکتها برای بازارگرا شدن و تطابق با فلسفه بازارگرایی
– بررسی و شناخت عوامل موثر فردی و سازمانی در جهت افزایش بازاریابی الکترونیکی در سازمانها
– بررسی راهکارهای تقویت عملکرد سازمانی در سازمانها و شرکتهای کوچک و بزرگ