مدیریت منابع انسانی و انگیزش کارکنان

خورشیدی، عباس و غندالی، شهاب الدین، (۱۳۸۰)، مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، چاپ اول- تهران، انتشارات پسین
دانایی فرد، ح ، الوانی، م ، آذر، ع ، (۱۳۹۱)، روش های پژوهش کمی در مدیریت، رویکردی جامع، صفار، تهران
دری، بهروز، (۱۳۷۳)، آموزش مدیریت در نثار سازمانی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی
دفت، ریچاردال، (۱۳۸۸)، تئوری سازمان و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
دلاور، ع، (۱۳۸۵)، بررسی عوامل مرتبط با انگیزش کارکنان، انتشارات آموزش و پرورش
رابینز، استیفن پی، (۱۳۸۴)، رفتارسازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، جلد اول، ص ۹
رابینز، استیفن، (۱۳۸۱)، مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه دکتر سید محمد اعرابی، محمدعلی حمید رفیعی و بهروز اسراری، تهران، نشر پژوهش های فرهنگی
رابینز، استیفن، (۱۳۸۶)، مبانی مدیریت، ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمدعلی رفیعی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران
رضائیان ، علی،( ۱۳۸۶) ، مبانی سازمانی و مدیریتی ،اقتصادی، انتشارات سمت، تهران
رضاییان، علی، (۱۳۸۴)، اصول مدیریت، تهران، سمت، ۱۳۸۴، چاپ هفدهم، ص۲۸
ریتزر، جورج، (۱۳۸۳)، نظریه ی جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه ی محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، ص ۱۳۱
سرایی، ح، (۱۳۷۲)، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، انتشارات سمت
سرتو، مارسی، (۱۳۸۳)، مهارتهای لازم برای موفقیت در مدیریت، چاپ اول- مترجم:امیر رشیدی نیک– تهران، انتشارات مرکز آموزش و مدیریت
سرمد، زهره و عباس بازرگان و الهه حجازی، (۱۳۹۰)، روش های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ بیست و دوم)، انتشارات آگاه، تهران
سعادت، ا، (۱۳۸۶)، مدیریت منابع انسانی ، انتشارات سمت، چاپ سیزدهم ، صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۵
سعیدی، پرویز و نظری، محمدرضا، (۱۳۸۷)، اصول مدیریت و سرپرستی، گرگان، پیام پویا، چاپ سوم، ص۶٫
سکاران، اوما ،( ۱۳۸۶ ) ،روش تحقیق در مدیریت . ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی . نشر موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی. چاپ پنجم
سلجوقی، سیدمحمد، (۱۳۸۵)، مبانی و اصول سرپرستی، کرمان، خدمات فرهنگی کرمان، چاپ چهارم، ص۲۲
سلطانی، ا، (۱۳۸۲)، مدیریت بر شاخص های منابع انسانی در سازمان، نشریه مدیریت، ش ۷۹ – ۸۰
سیدجوادین، سیدرضا، (۱۳۸۵)،مدیریت و اصول سرپرستی، تهران، نگاه دانش، چاپ اول، ص۱۰
شبگو منصف، محمود،(۱۳۸۳)، اصول سرپرستی و مدیریت، رشت، کتیبه گیل، چاپ اول، ص۳
شریعتمداری، علی، (۱۳۶۴)، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر
شریعتمداری، مهدی، (۱۳۸۴)، اصول و مبانی مدیریت ، تهران، انتشارات کوهسار