–  چرخه سبز : داشتن یک نگرش واکنشی بوسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت
–  فروش سبز : داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر
–  محصول سبز : علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی منجر به ذخیره هزینه می شود(سود کوتاه مدت یک هدف کلیدی برای اکثر شرکت ها و مدیران بازاریابی است).
–  بازاریابی کارگشا : توسعه نوآوری محصولات سبز برای بازار بدون درک واقعی درباره تقاضای واقعی مشتریان
–  بازاریابی مقبول : استفاده از نمونه مقبول با کاربرد یا انتظار تدوین قانون محیطی نسبت به یک فرصت برای ترفیع گواهینامه های سبز شرکت بدون نوآوری(لی،۲۰۰۸ , /پیاته و کرین،۲۰۰۵).
۱۸-۲- مزیت های بازاریابی سبز
فرصت کلیدی که از بکارگیری بازاریابی سبز به وجود می آید یک میدان بازی جدید با رقبای اندک است . در سبز شدن ، یک شرکت می تواند چندین امتیاز از جمله بهبود منابع کارا ، پایین آوردن هزینه های ساختاری شرکت و بهبود موقعیت رقابتی را داشته باشد(پولونسکی و روزنبرگ ،۲۰۰۱).
رفتن به سمت سبز شدن مزیت های زیر را در بر دارد :
–  باعث بهبود کارایی منابع می شود ، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می بخشد .
–  سبز بودن شرکت را قادر می سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیت های اضافی برای محصولات جاری ، خود را از رقبا برجسته تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت .
۱۹-۲- پیامدهای هزینه یا سود
دلیل آخری که هرشرکتی را به سبز شدن مجبور می کند، هزینه مرتبط با دفع زائدات یا کاهش ها در کاربرد ماده است که شرکت ها را مجبور به اصلاح رفتار خود می کند. گاهی اوقات اصلاح فرایند تولید می تواند دربردارنده سرمایه گذاری ها باشد اما در طولانی مدت منجر به صرفه جویی در پول می شود. به عنوان مثال، هزینه ی نصب انرژی خورشیدی یک سرمایه گذاری در صرفه جویی های انرژی آینده می باشد.
علاوه بر این، برطبق نظر میلر اجراسازی روش های بازاریابی پایدار برای کاهش هزینه مناسب و همچنین برای مدیریت رابطه مشتری و بازگشت سرمایه مناسب است. پاتی و کرین همچنین ادعا کردند که شرکت ها می توانند در مورد بازاریابی در زمانی که شامل صرفه جویی کوتاه مدت است، مشتاق باشند. پولنسکی اضافه کرده است که شرکت ها هنگام تلاش برای بحداقل رسانی زائدات، اغلب مجبور به آزمایش مجدد فرایندهای تولید می شوند و این امر اغلب منجر به فرایندهای موثرتر و اغلب کاهش زائدات و مواد خام می شود. یک شرکت همچنین تلاش می کند تا کاربرد یا بازار دیگری برای مواد زائد خود یابد. در پایان شرکت می تواند صنایع جدیدی در دو روش بیابد:
۱) شرکت یک تکنولوژی کاهش زائدات را طرح می کند و آن را به شرکت های دیگر می فروشد.
۲) صنعت بازیابی یا حذف زائدات توسعه می یابد.
۲۰-۲- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز
به نظر نقش بالقوه و هدف اصلی بازاریابی این است که افراد بیشتری را علاقمند به تغییر روش زندگی به سمت سبز نماید.این کار را به چند طریق می توان انجام داد:(جان گرنت،۲۰۰۵،ص۵۹)
آموزش :هرچه آگاهی مردم دراین مورد بیشتر شود بیشتر تمایل پیدا می کنند که کاری انجام دهند.
روش سبز زیستن را در زندگی سبز پیدا کنید
فرهنگ سبز را به طبقات پائین تر از متوسط اشاعه دهید (تقریبا ۶۰درصد جمعیت که خود را جزو طبقه کارگر می دانند).
فرهنگ سازی :انتخابهای سبزی که به نظر عجیب و غریب می رسند را از نظر فرهنگی جالب توجه کنید و عادات مخرب فعلی را فاقد جاذبه و ناخوشایند سازید (مثل سفرهای هوایی بیش از اندازه).
قابلیت پایداری و استفاده مجدد تنها یک حرکت اصلاحی داخلی نیست. این حرکت پلی را میان سبز و بازاریابی ایجاد کرده که روی وب سایتهای دولتی انگلستان به این ترتیب تشریح شده است:
“حصول اطمینان از زندگی با کیفیت بهتر برای همه هم در حال و هم برای نسلهای بعدی دستیابی به چهار هدف زیر در انگلستان و بقیه جهان به صورت یکپارچه :
-پیشرفت اجتماعی در جهت شناخت نیازهای همگانی
-حفاظت موثر از محیط زیست
-مصرف محتاطانه منابع طبیعی