مسئولیت پذیری و امنیت اجتماعی

علاوه بر آن، دارایی های بلند مدت سرمایه گذاری شده در هنگام مقتضی مستهلک می گردد.
گزارشات مالی جامع )تلفیقی دولت آمریکا CFR (که گزارشات مالی مستحکم ارائه می دهد که تا حدودی از سطوح هویتی آن و گزارشات مربوط به آن متفاوت است .یک گزارش هدفمند و عمومی دولت )مرکزی ( از حسابداری برای عموم آمریکاییان در بخش مالی است وارائه بازنگری کلی نتایج مالی سالانه از علمکرد ها و موقعیت های مالی دولت مرکزی است؛ شامل تعهدات و الزامات بلند مدت، مسئولیت پذیری دولت در قبال منابع دراختیارش که از طریق مالیات ها و… کسب کرد آیا بر طبق قوانین و مقررات مربوطه هزینه شده و سیستم های حسابداری و کنترل داخلی دولت مرکزی را مورد گزارش می دهد. وظیفه مباشرتی دولت مرکزی را نسبت به منابع در اختیارش نشان میدهد.
دولت فدرال مسئول موارد زیر است:
- آماده سازی گزارش جامع دولت )تلفیقی( منطبق با اصول پذیرفته شده عمومی درآمریکاGAAP
- تأسیس، حفظ و نگهداری و ارزیابی کنترل داخلی در ارا ئه اطمینانی که اهداف یکپارچگی مالی مدیران فدرال را با قانون یا قوانین مرتب خاص آمریکا منطبق با قوانین و مقررات کاربردیCFR در شش بخش مهم سازماندهی شده است.
- بخش تجزیه و تحلیل مدیریتی (md&A) که بینش مدیریتی به اطلاعات ارا ئه شده درگزارشات مالی دولت فدرال و بیانیه بیمه اجتماعی عرضه می دارد.
- گزارش مسئولیت پاسخگو یی دولت، نتایج حسابرسی GAO از صورتها و گزارشات مالی.
- گزارش صورتهای جامع دولت تلقی اطلاعات مالی بدست آمده از فدرال را تأیید می کندتا چه اندازه به اطلاعات مالی و دولت فدرال می پردازد.
-اطلاعات مباشرتی، اطلاعاتی درباره منابع مالی دولت فدرال، مسئولیت پذیری آن که شامل ترازنامه دولت فدرال نمی شود، بزرگتر از آن با برنامه های در خصوص بیمه اجتماعی، همچون مراقبت پزشکی، امنیت اجتماعی مرتبط است.
- نکات مربوط به گزارشات مالی، که افشاگری های مهم و جزئیات مرتبط با اطلاعات گزارش شده در این بیانیه ها را بیان می کند.
- اطلاعات تکمیلی، که اطلاعات اضافی در مورد عملیات اجرا شده )انتخاب شده( در دولتهای مرکزی )فدرال( ارائه می دهد. گزارشات تلفیقی )جامع( دولت شامل پنج گزارش مالی است که مرتبط بوده وگزارش بیمه اجتماعی.
هر کدام از این گزارش مالی، اطلاعات مالی دو سال را ارا ئه می کند بطوریکه استفاده کنندگان می توانند اطلاعات مالی فدرال مرکزی برای دوسال مقایسه کنند )سال قبل وجاری(.
-گزارش هزینه خالص )ارزش ویژه(
- گزارش عملکردها و تغییرات در موقعیت خالص
-اختلاف و تطبیق درآمدهای عملیاتی و یا هزینه عملیاتی با بودجه جهت کشف دلیل مازاد بودجه(کسری بودجه(
- ترازنامه دولت مرکزی از سال ۲۰۰۶ گزارش بیمه اجتماعی را نیز جزو صورت مالی جامع دولت بصورت ششمین گزارش محسوب می کند. همچنین از سال ۲۰۰۶ درآمدهای خاص نیزگزارش می شود، اخیراً درآمد فدرال برای وجوه خاص تخصیص یافته همچون وجوه امنیت اجتماعی که بصورت مجزا در صورتهای مالی جامع )تلفیقی( دولت فدرال ارائه نشده است برای ارتقا شفافیت این منبع مهم درآمدی، هیات مشاور استانداردهای فدرال (FASAB) یک معیار برای وجوه تخصیصی صادر کرد.
طبق FASAB ، وجوه تخصیص درآمدهای مشخص شده و دیگر منابع مالی را شناسایی می نماید که:
همواره قابل دسترس بوده
توسط قانون مشخص شده برای فعالیت مشخص )تخصیص یافته( برای مزایا و اهداف فعالیت فوق
بطور مجزا از درآمدهای دولت محاسبه شود.
در سطح گسترده دولتی، درآمدهای تخصیصی بصورت مجزا در گزارش عملکردها وتغییرات موقعیت خاص نشان داده شود. ترازنامه بطور مجزا بخشهایی از موقعیت خاص )ویژه( نسبت داده شده به وجوه تخصیص یافته را نشان می دهند(IFAC2007).