آزاد
گرم ومرطوب
ظرفیت حرارتی کم
گسترده
مسطح
جنوب تا جنوب شرق
روی زمین
متوسط
کم تا زیاد **
پراکنده
روشن
ماخذ : کسمایی ،۱۳۸۵: ۹۶
* فقط با توجه به آفتاب
** بسته به فصل سال
در طبقه بندی اقلیمی در کتاب اقلیم ومعماری این منطقه دارای اقلیم سرد می باشد ، لذا آب وهوای سرد منطقه ایجاب می کند که روستا حتی المقدور بافتی بسته ومتراکم داشته باشد . این شکل بافت این امکان را فراهم می کندکه تمامی جداره فضاها با خارج به حداقل رسیده و محفوظ بماند، گرچه اعمال تراکم های بالای ساختمانی در واحدهای مسکونی روستایی چندان امکان پذیر نیست اما گستردگی در بافت به هیچ وجه مطلوب نمی باشد . از طرف دیگر با توجه به شرایط اقلیمی وجهت وزش باد مزاحم واحدهای مسکونی باید پشت به باد ساخته شود. بدین ترتیب ضمن بهره گیری حد اکثر گرمای آفتاب از باد نیز در امان خواهد ماند.
۴-۷-۴ تعیین تعداد واحد های مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی بر اساس اطلا عات موجود
با توجه به اینکه مسکن روستایی عموما تابع مقتضیات طبیعی وشیوه معیشت بوده و هر فضای مصنوعی نیز برای پاسخ گویی به نیازهای معینی شکل می گیرد ، حتی خصوصیات شکلی حجمی فضای مزبور تحت تاثیر عوامل بسیار متعددی بوده که بیش از هر چیزی به کارکرد فضا و انواع فعالیت های آن بستگی دارد.
در حال حاضر در روستای چاشم تعداد ۳۲۵ واحد مسکونی موجود می باشد . واحد های مسکونی روستا از نوع یک طبقه ودو طبقه می باشد و متوسط ابعاد قطعات مسکونی در وضع موجود ۲۵۴ متر مربع بوده و تعداد نفرات در واحد مسکونی برابر با ۸/۱ نفر می باشد.
۵-۷-۴ بررسی ونحوه توزیع خدمات زیر بنایی (تا سیسات وتجهیزات عمومی) ورفاهی ( اجتماعی واقتصادی) در سطح روستا
خدمات وامکانات موجود در روستای چاشم با توجه به تعداد جمعیت ومساحت روستا کافی نبوده و کمبودهایی از لحاظ کمی وکیفی مشاهده می گردد که در مبحث خدمات مورد نیاز روستا بدان اشاره می گردد . نحوه توزیع خدمات در روستا با توجه به مساحت روستا تقریبا مطلوب بوده ودسترسی به آنها برای اکثر اهالی روستا به آسانی صورت می گیرد . چنانچه خدمات تجاری ، اداری وتاسیساتی روستا در مرکز روستا واقع گردیده اند.
از دیگر مواردی که در زمینه امکانات زیر بنایی می توان بدانها اشاره کرد موارد ذیل می باشند:
الف –خدمات زیر بنایی ( تاسیسات وتجهیزات)
بر اساس بررسی های میدانی واظهارات شورا ودهیار روستا، آب شرب روستا از چشمه ای بنام میرچشمه در شمال روستا تامین می شود. آب چشمه مذکور پس از انتقال به منبع بتنی به صورت لوله کشی در اختیار اهالی روستا قرار می گیرد. روستا در حال حاضر دارای ۲ منبع آب می باشد که هر کدام دارای حجم ۲۰۰ متر مکعب می باشد لازم به ذکراست، که این روستا از اوایل انقلاب دارای لوله کشی خانگی می باشد.
– برق
روستای چاشم از سال ۱۳۶۴ به شبکه برق سراسری متصل می باشد . برق روستا از شبکه برق شهمیرزاد تامین میشود و تمام خانوارهای روستا از نعمت برق برخور دار می باشند ، همچنین در روستا تعداد ۵ کنتور ۳ فاز ۳ ترانس موجود می باشد.
– تلفن بنا بر بررسیهای به عمل آمده روستا از سال ۱۳۷۰ دارای مخابرات می باشد ، همچنین تعداد ۴۰۰ مشترک در روستا دارای اشتراک تلفن شخصی می باشند . قابل ذکر است که نوع مالکیت مخابرات روستا دولتی و متصدیان ۱ نفر می باشد ودر حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.