مشارکت روستاییان و مشارکت روستایی

۱ – پیشینه و زمینه
– بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن
– بررسی طرحهای فرا دست مصوب (طرح جامع توسعه و عمران ناحیه و طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی) و استخراج نتایج زیر :
نقـش وجایگـاه روستا در طرح فـرادست (بعنـوان مرکز مجموعـه ، حـوزه ، روستـای مستقل و…).
– ارائه فهرست پیشنهادهای طرحهای مذکـور در مورد خدمات و امکانات پیشنهـادی برای روستا.
– ارایه دیدگاه روستاییان شامل :
– معرفی مسائل و مشکلات روستا از نظر ساکنین آن
– معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند.
۲ – شناسایی پایه
– شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ
در این قسمت از مطالعات اقدام به بررسی و شناخت آن بخش از مسائل حوزه نفوذ که مرتبط با طرح هادی روستا هستند می گردد.
– بررسی وتعیین الگوی مراجعه خدماتی ومبادله کالا بین حوزه نفوذوروستای مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات محلی و نتایج طرحهای فرادست .
– بررسی و تدقیق محدوده حوزه نفوذ مستقیم روستا با استفاده و تلفیق اطلاعات طرحهای فرادست مصوب واطلاعات مربوط به برداشت میدانی.
– بررسی تحولات جمعیتی آبادیهای حوزه نفوذ با استفاده از نتایج طرحهای فرادست و آخرین سرشماری جمعیتی صورت گرفته.
– بررسی منابع عمده معیشت روستاهای حوزه نفوذ براساس اطلاعات محلی و نتایج طرحهای فرادست.
– شناسایی پایه در سطح روستا
– بررسی های محیطی
– بررسی کلیات ویژگیهای محیطی روستا با استفاده از طرحها و اطلاعات موجود و نیز شناخت تفصیلی زمینه های اصلی و تأثیرگذار بر طرح هادی نظیر توپوگرافی و قلیم .
– بررسی منابع تامین آب اعم ازآب شرب و کشاورزی ومیزان آبدهی و تغییرات تغییرات تقریبی آن درطی دهه اخیربراساس اطلاعات محلی .
– بررسی نظام حرکت آب در سطح بافت روستا و نحوه دفع آبهای سطحی و محل تخلیه آن.
– بررسیهای اجتماعی
– بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری .
– بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا در وضع موجود شامل تعداد و بعد خانوار، ساخت جنسی و سنی، مرگ و میر و موالید، مهاجرفرستی و مهاجرپذیری، جمعیت فعال و شاغل و بیکار، جمعیت لازم التعلیم و ……
– بررسی ویژگیها و تفاوتهای اجتماعی موجود بین ساکنین روستا و تاثیر آن در شکل گیری محلات واستقرار خدمات وامکانات موجود.
– بررسی زمینه ها و نحوه مشارکت اجرایی، فنی و اقتصادی روستاییان در اجرای طرح های عمرانی گذشته در سطح روستا و تعیین نقاط قوت و ضعف مشارکت روستاییان.
بررسیهای اقتصادی