مقادیر نیروی محوری ایجاد شده در کوله شماره دو در نمودار (۴-۱۹) نشان داده شده است. بیشینه نیروی محوری در این کوله برابر ۸/۱۱ تن می باشد. همانند کوله شماره یک، بیشینه نیروی محوری در این کوله بیش از مقدار برش و خمش موجود در خود می باشد، که در میانه دهانه رخ داده است
نمودار (۴-۱۹) نیروی محوری ایجاد شده در کوله شماره دو- Kgf
مقدار لنگر و برش در کوله ها مقدار قابل توجهی نمی باشد و بیشترین اثر را در این بین نیروی محوری بر کوله ها دارد که در میانه تیر کوله به وجود آمده اند. با توجه به ابعاد تیر کوله و نوع سیستم سازه ای پل چنین عملکردی از آن قابل انتظار می باشد.
۴-۱۰-۵- مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در پایه ها
مقادیر لنگر خمشی، نیروی برشی و نیروی محوری در پایه های یک تا نه به ترتیب در نمودارهای (۴-۲۰) الی (۴-۲۸) نشان داده شده است. توضیحات تکمیلی در بخش انتهایی نمودار ها قرار گرفته است
پایه شماره یک
نیروی محوری حداکثر ایجاد شده در طول پایه شماره یک مطابق نمودار (۴-۲۰) برابر ۲۱۶ تن می باشد. با توجه به نمودار مقدار نیروی محوری ایجاد شده در طول کل ستون حداقل ۲۰۹ تن می باشد.

نمودار (۴-۲۰) نیروی محوری ایجاد شده در پایه شماره یک- Kgf
نیروی برشی حداکثر ایجاد شده در طول پایه شماره یک مطابق نمودار (۴-۲۱) برابر ۵/۲ تن می باشد که مقدار ناچیزی می باشد.
نمودار (۴-۲۱) نیروی برشی ایجاد شده در پایه شماره یک- Kgf
مقادیر لنگر خمشی ایجاد شده در طول پایه شماره یک در نمودار (۴-۲۲) نشان داده شده است. همان طور که مشخص است بیشینه لنگر خمشی ۸ تن- متر می باشد.
نمودار (۴-۲۲) لنگر خمشی ایجاد شده در پایه شماره یک- Kgf-m
پایه شماره دو
نیروی محوری حداکثر ایجاد شده در طول پایه شماره دو مطابق نمودار (۴-۲۳) برابر ۲۳۹ تن می باشد.
نمودار (۴-۲۳) نیروی محوری ایجاد شده در پایه شماره دو- Kgf
نیروی برشی حداکثر ایجاد شده در طول پایه شماره دو مطابق نمودار (۴-۲۴) ۸/۶ تن می باشد.
نمودار (۴-۲۴) نیروی برشی ایجاد شده در پایه شماره دو- Kgf
مقادیر لنگر خمشی ایجاد شده در طول پایه شماره دو در نمودار (۴-۲۵) نشان داده شده است. همان طور که مشخص است بیشینه لنگر خمشی ۱/۲ تن- متر می باشد.
نمودار (۴-۲۵) لنگر خمشی ایجاد شده در پایه شماره دو- Kgf-m
پایه شماره سه
نمودار (۴-۲۶) مقادیر نیروی محوری ایجاد شده در طول پایه شماره سه را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود بیشینه نیروی محوری در این پایه برابر ۵/۲۲۱ تن می باشد.
نمودار (۴-۲۶) نیروی محوری ایجاد شده در پایه شماره سه- Kgf
نمودار (۴-۲۷) مقادیر نیروی برشی ایجاد شده در طول پایه شماره سه را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود بیشینه نیروی برشی در این پایه برابر ۵/۲ تن می باشد.